Оглас о јавном надметању за издавање у закуп простора за постављање точилица за пиво и расхладних уређаја за алкохолна и безалкохолна пића за манифестацију „Пасуљијада“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Број: 592/2017

Датум: 27.07.2017 године

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

На основу члана 6. Члана 7.Уредбе о условима прибављања и отуђења  непокретности непосредном  погодбом,давања у закуп  ствари  у  јавној  својини  и поступцима  јавног  надметања и прикупљања писмених  понуда („Службени гласник РС“, број 24/2012,  48/2015, 99/2015 )  , а у складу са одлуком Управног одбора Туристичке организације Велико Градиште број 425/2017     од 23.06.2017  године И Одлуке о давању у закуп  јавних површина за време одржавања манифестација од значаја за општину Велико Градиште број 464-110/2015-01-1 од 10.07.2015 године Скупштине општине Велико градиште ,

Комисија за  спровођење поступка јавног  надметања(прикупљања писаних понуда) за издавање простора у градском  парку код кеја ,Туристичке организација  општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е 

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ(ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА) ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊА ТОЧИЛИЦА ЗА ПИВО  И РАСХЛАДНИХ  УРЕЂАЈА  ЗА АЛКОХОЛНА  И  БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА У ГРАДСКОМ  ПАРКУ  КОД КЕЈА  У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ  ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ  „ПАСУЉИЈАДА“  

I. 

Туристичка организација општине Велико Градиште, издаје у закуп прикупљањем писаних понуда  , заинтересованим правним  лицима,простор у градском парку  код кеја на главној шетној стази за постављање точилица за пиво као и расхладних уређаја за алкохолно и безаалкохолно пиће  следећим локацијама:

Локација  број 1, угао дужине 2м са леве стране главне шетне стазе,и дужине 3м са споредне шетне стазе;

Локација   број 2.простор до степеништа  у дужини од 12 м;

Локација   број 3.угао у дужини  од 2 м са десне стране главне шетне стазе и дужине од 3м са споредне шетне  стазе;

Локација   број 4.простор до степеништа у дужини од 12м.

На предметним локацијама није до

Скица  са предметним  локацијама може се разгледати сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова у просторијама Туристичке Организације Велико градиште,ул В.Путника 2.

II. 

Простор предвиђен  за  издавање  у закуп  ближе наведен у тачки I овог Огласа,издаје се на временски период  у време трајања манифестације „Пасуљијада“ 12.08.2017  године као неопремњен,неадаптира,уз могућност коришћења електричне  енергије.

Све  трошкове  опремања,адаптације  и  уређења  сноси закупац.

Закупац  ступа у простор у виђеном стању без обавезе  закуподавца да изведе било какве радове на уређењу  простора који се издаје.

На предметним  локацијама  могуће  је поставити точилице  за пиво као и расхладне уређаје  за алкохолно и безалкохолно пиће.

На  предметним  локацијама  није  дозвољена продаја  хране.

III.

Почетна цена за предмет надметања укупно износи 1.000.00 рсд-динара по м у  по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

IV. 

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани  Решењем о  давању непокретности у закуп између Туристичке организације општине  Велико Градиште и будућег  закупца.

V.

Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 10.08.2017 године са почетком у 13:00 часова у малој сали  Општине  Велико  Градиште .

Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и достави потпуну документацију предвиђеном овим Огласом и прихвати почетну цену за предмет надметања  с тим да уколико не прихвати  почетну цену губи право на враћање депозита.

Поступак спровођења јавног надметања(прикупљања писаних  понуда)спроводи  Комисија  за  спровођење поступка јавног  надметања(прикупљања писаних понуда) за издавање простора у градском  парку код кеја ,Туристичке организација  општине Велико Градиште.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VI. 

Заинтересована правна лица-понуђачи дужни су да до дана надметања уплате  депозит у износу од 1.000.00 РСД.

VII.  

Право учешћа на надметању имају  правна лица, која  обављају делатност из  сфере  угоститељских  услуга(извод  из  Агенције за привредне регистре о активном  статусу).

Благовременом се сматра пријава пристигла у  Велико Градиште до дана 08.08.2017 године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања,пристигла у  просторије Туристичке  организације  Велико  Градиште.

VIII.

Пријава за учешће у поступку јавног надматања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се Оглас односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава мора да садржи:

  1. Правно лице – назив, адреса, матични број,  извод из регистра надлежног органа потврда о пореском идентификационом броју,доказ о измиреним пореским обавезама,број телефона,уколико надметању присуствује пуномоћник потребно је приложити  потписано и оверено пуномоћје,као и личне податке пуномоћника.

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са стањем простора који се издаје и да нема примедбе на предмет надметања.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано ако нису приложене све исправе како је то предвиђеноовим огласом, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим огласом, или ако подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

IX.

По завршеном надметању, рок  и начин плаћања накнаде као и последице пропуштања биће уређене актом о додели простора у закуп.

X. 

Кауција-депозит плаћа се на жиро-рачун број: 840-0961804-78, Општинске управе Општине Велико Градиште.

Девизни износ плаћа се у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања. 

XI.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити урачунат у укупну цену а у случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит му неће бити враћен.

XII.

У случају да будући закупац не уплати   цену у складу са тачком 4. овог Огласа или не плати понуђену  цену, простор који представља предмет закупа биће му изузет  а уплаћени депозит неће бити враћен.

XIII.

Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на телефон: 012-663-179  Туристичке организација општине Велико Градиште.

 

Комисија за спровођење поступка јавног   надметања ,

Туристичке организације Велико Градиште

image_pdfimage_print