Archive for month: јул, 2017

Показна вежба Министарства унутрашњих послова на Сребрном језеру

Поводом купалишнe сезоне, Министарство унутрашњих послова организоваће 5. августа, са почетком у 12 сати, показну вежбу на Сребрном језеру са циљем да, као друштвено одговорна институција која брине за безбедност грађана и њихову личну и имовинску сигурност, скрене пажњу на све потенцијалне опасности које прете да угрозе безбедност па и живот на рекама и језерима у Србији. Током сваке летње сезоне присутан је повећан ризик од утапања и сваке године све већи број страдалих лица, на рекама и језерима, а посебно малолетних лица.

Вежба је одржана и на највећем уређеном купалишту у Србији, Ади Циганлији на Савском језеру, а приказује се и на другим локацијама у Србији, на уређеним или неуређеним купалиштима.

Организационе јединице МУП-а спремне су да реагују на сваку потенцијалну опасност утапања, као и ризичних ситуација на пловним објектима. На Сребрном језеру посетиоци ће бити у прилици да виде организационе јединице Министарства унутрашњих послова које су спремне и оспособљене за спасавање на води и то: полицијске службенике Ронилачке јединице Жандармерије, као и припаднике ПС Велико Градиште. Они су спремни да брзо и ефикасно реагују на сваки безбедносни ризик који се може десити на рекама и језерима и да спасу живот особе којој прети опасност од повређивања и утопљења.

Ова тактичко-показна вежба је осмишљена да кроз два сценарија прикаже ситуације из живота у којима може доћи до угрожавања безбедности грађана на рекама и језерима, као последицу несрећног случаја, или настају као последица неприлагођеног понашања, као и оспособљеност припадника различитих организационих јединица Министарства да кроз заједнички рад пруже помоћ грађанима и остваре примарни циљ министарства унутрашњих послова тј. безбедност грађана и њихову личну и имовинску сигурност.

Овом приликом Министарство унутрашњих послова апелује на све грађане да се понашају одговорно, избегавају купање на неуређеним и необележеним купалиштима, избегавају купање и управљање пловилима под дејством алкохола и поштују правила понашања на рекама и језерима у циљу повећања безбедности свих који бораве на води.

Апел је упућен нарочито родитељима са малолетном и малом децом, да их не пуштају на неуређена и необележена купалишта која немају организовану спасилачку службу, а да децу непливаче без надзора не пуштају у воду.

Намера је да се кроз ову тактичко-показну вежбу прикажу неки од ризика који прете током боравка на води као и да се подигне свест свих нас да кроз одговорно понашање подигнемо ниво безбедности на рекама и језерима. Такође биће приказана оспособљеност организационих јединица МУП-а које су спремне да пруже помоћ свим својим грађанима у свим ситуацијама у којима је угрожена безбедност на рекама и језерима са циљем да се сачува сваки живот.

Министарство унутрашњих послова и општина Велико Градиште жели посетиоцима Сребрног језера пријатан и безбедан боравак на купалиштима током летње сезоне.

image_pdfimage_print

Оглас о јавном надметању за издавање у закуп простора за постављање точилица за пиво и расхладних уређаја за алкохолна и безалкохолна пића за манифестацију „Пасуљијада“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Број: 592/2017

Датум: 27.07.2017 године

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

На основу члана 6. Члана 7.Уредбе о условима прибављања и отуђења  непокретности непосредном  погодбом,давања у закуп  ствари  у  јавној  својини  и поступцима  јавног  надметања и прикупљања писмених  понуда („Службени гласник РС“, број 24/2012,  48/2015, 99/2015 )  , а у складу са одлуком Управног одбора Туристичке организације Велико Градиште број 425/2017     од 23.06.2017  године И Одлуке о давању у закуп  јавних површина за време одржавања манифестација од значаја за општину Велико Градиште број 464-110/2015-01-1 од 10.07.2015 године Скупштине општине Велико градиште ,

Комисија за  спровођење поступка јавног  надметања(прикупљања писаних понуда) за издавање простора у градском  парку код кеја ,Туристичке организација  општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е 

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ(ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА) ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊА ТОЧИЛИЦА ЗА ПИВО  И РАСХЛАДНИХ  УРЕЂАЈА  ЗА АЛКОХОЛНА  И  БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА У ГРАДСКОМ  ПАРКУ  КОД КЕЈА  У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ  ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ  „ПАСУЉИЈАДА“  

I. 

Туристичка организација општине Велико Градиште, издаје у закуп прикупљањем писаних понуда  , заинтересованим правним  лицима,простор у градском парку  код кеја на главној шетној стази за постављање точилица за пиво као и расхладних уређаја за алкохолно и безаалкохолно пиће  следећим локацијама:

Локација  број 1, угао дужине 2м са леве стране главне шетне стазе,и дужине 3м са споредне шетне стазе;

Локација   број 2.простор до степеништа  у дужини од 12 м;

Локација   број 3.угао у дужини  од 2 м са десне стране главне шетне стазе и дужине од 3м са споредне шетне  стазе;

Локација   број 4.простор до степеништа у дужини од 12м.

На предметним локацијама није до

Скица  са предметним  локацијама може се разгледати сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова у просторијама Туристичке Организације Велико градиште,ул В.Путника 2.

II. 

Простор предвиђен  за  издавање  у закуп  ближе наведен у тачки I овог Огласа,издаје се на временски период  у време трајања манифестације „Пасуљијада“ 12.08.2017  године као неопремњен,неадаптира,уз могућност коришћења електричне  енергије.

Све  трошкове  опремања,адаптације  и  уређења  сноси закупац.

Закупац  ступа у простор у виђеном стању без обавезе  закуподавца да изведе било какве радове на уређењу  простора који се издаје.

На предметним  локацијама  могуће  је поставити точилице  за пиво као и расхладне уређаје  за алкохолно и безалкохолно пиће.

На  предметним  локацијама  није  дозвољена продаја  хране.

III.

Почетна цена за предмет надметања укупно износи 1.000.00 рсд-динара по м у  по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

IV. 

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани  Решењем о  давању непокретности у закуп између Туристичке организације општине  Велико Градиште и будућег  закупца.

V.

Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 10.08.2017 године са почетком у 13:00 часова у малој сали  Општине  Велико  Градиште .

Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и достави потпуну документацију предвиђеном овим Огласом и прихвати почетну цену за предмет надметања  с тим да уколико не прихвати  почетну цену губи право на враћање депозита.

Поступак спровођења јавног надметања(прикупљања писаних  понуда)спроводи  Комисија  за  спровођење поступка јавног  надметања(прикупљања писаних понуда) за издавање простора у градском  парку код кеја ,Туристичке организација  општине Велико Градиште.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VI. 

Заинтересована правна лица-понуђачи дужни су да до дана надметања уплате  депозит у износу од 1.000.00 РСД.

VII.  

Право учешћа на надметању имају  правна лица, која  обављају делатност из  сфере  угоститељских  услуга(извод  из  Агенције за привредне регистре о активном  статусу).

Благовременом се сматра пријава пристигла у  Велико Градиште до дана 08.08.2017 године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања,пристигла у  просторије Туристичке  организације  Велико  Градиште.

VIII.

Пријава за учешће у поступку јавног надматања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се Оглас односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава мора да садржи:

  1. Правно лице – назив, адреса, матични број,  извод из регистра надлежног органа потврда о пореском идентификационом броју,доказ о измиреним пореским обавезама,број телефона,уколико надметању присуствује пуномоћник потребно је приложити  потписано и оверено пуномоћје,као и личне податке пуномоћника.

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са стањем простора који се издаје и да нема примедбе на предмет надметања.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано ако нису приложене све исправе како је то предвиђеноовим огласом, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим огласом, или ако подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

IX.

По завршеном надметању, рок  и начин плаћања накнаде као и последице пропуштања биће уређене актом о додели простора у закуп.

X. 

Кауција-депозит плаћа се на жиро-рачун број: 840-0961804-78, Општинске управе Општине Велико Градиште.

Девизни износ плаћа се у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања. 

XI.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити урачунат у укупну цену а у случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит му неће бити враћен.

XII.

У случају да будући закупац не уплати   цену у складу са тачком 4. овог Огласа или не плати понуђену  цену, простор који представља предмет закупа биће му изузет  а уплаћени депозит неће бити враћен.

XIII.

Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на телефон: 012-663-179  Туристичке организација општине Велико Градиште.

 

Комисија за спровођење поступка јавног   надметања ,

Туристичке организације Велико Градиште

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на самосталном аутоматизованом стрелишту “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 01, 03, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24. и  29.08.2017. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни САС “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирењем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

8. Песнички сусрети “Рамски сутони“ на Дунаву

Овогодишњи, осми по реду, песнички сусрети „Рамски сутони“ биће одржани у суботу 5. августа, са почетком у 20 часова, у селу Рам на обали Дунава.

У прелепој црквеној порти, некадашњем караван-сарају, смотру ће отворити књижевник Драган Јовановић Данилов, a наступиће музички ансамбли Duo “Amare“ и Trio “Pulsacion“.

“Рамски сутони“ представљају нетакмичарску песничку смотру и окупљају велики број песника, углавном са подручја Браничевског округа, али и из још неколико градова Србије.

Амбијент у коме се одржава и непосредна близина Рамске тврђаве у великој мери изграђује јединствени идентитет манифестације која на тај начин указује на културно-историјско наслеђе овог краја и његов туристички потенцијал.

image_pdfimage_print

62. TID кајакашка регата 2017. ускоро у Великом Градишту

Око 140 кајакаша најстарије, најдуже и највеће, међународне, спортско-рекреативне, туристичке кајак, кану и веслачке регате на свету, 26. јула ушло је у Србију, а 12. августа, после Брзе Паланке, напустиће нашу земљу. У Велико Градиште регата стиже 05. августа у послеподневним часовима.

Око 18,30 сати представници Туристичке организације и општине Велико Градиште дочекаће и поздравити учеснике регате у градском парку на обали Дунава и остати са њима на вечери и дружењу.

Из немачког града Инголштат кајакаши из Немачке, Аустрије, Словачке, Мађарске, Хрватске, Бугарске, Румуније, Холандије, Швајцарске, Француске и Србије кренули су на пут дуг преко 2.500 километара ка обали Црног мора. Камповаће у 61 месту, у 8 земаља дуж Дунава, а на путу ка Великом Градишту посетиће Рамску тврђаву и Сребрно језеро.

На регати учествује завидан број младих људи из различитих земаља који желе да упознају нове пределе, културе, обичаје, традицију и људе. Принцип регате је дневно веслање и ноћење. Кајакаши се могу прикључити или искључити где желе, у зависности од своје физичке спреме и слободног времена.

Организатор TID регате кроз Србију је Одбор за туризам Кајакашког савеза Србије уз помоћ домаћина туристичких организација, општина и градова кроз које се пролази.

image_pdfimage_print

Посета аташеа за културу Амбасаде Јапана општини Велико Градиште

У посети општини Велико Градиште боравила је јуче аташе за културу Амбасаде Јапана у Србији, госпођа Јукина Гонда. Њу је у свом кабинету примио председник општине Велико Градиште, Драган Милић, са сарадницима и гостима.

У срдачној атмосфери, председник Милић представио је општину и њене потенцијале госпођи Гонда која се овде налази први пут. Он је искористио прилику да исприча и неке занимљиве детаље који повезују ову општину и Јапан, између осталог и карневал, одржан двадесетих година прошлог века као и 1962. године, са учесницама у јапанским кимонима, чија се фотографија чува у Народној библиотеци као и стрип о необичном сусрету са јапанским дипломатом који је на пропутовању наишао право на одличног познаваоца јапанског језика у центру нашег града.

Приликом сусрета било је речи и о идејама за инвестиције, а председник је замолио за помоћ у набавци санитетског возила за превоз болесника на дијализу којих је у општини све више.

Општина Велико Градиште је општина са културним, туристичким, привредним, енергетским и пољопривредним потенцијалима са повољним условима за улагање и развој, а изузетан напредак остварила је кроз развој спортског туризма док су у току већи пројекти у области спорта и туризма на Сребрном језеру.

“Жеља нам је да негујемо пријатељске односе јер што више пријатеља имамо квалитетније ћемо и живети.“, поручио је Милић.

Госпођа Јукина Гонда изразила је задовољство овом посетом те везама између Јапана и Великог Градишта. Како још није посетила Сребрно језеро, ово је била прилика да обиђе и ову, све значајнију туристичку дестинацију, али првенствено, место дуж шеталишта на обали Дунава на којем општина жели, у знак пријатељства, да постави јапанске традиционалне куће где би се неговала јапанска традиција и култура.

Састанку је, поред председнице Скупштине општине, њеног заменика и заменика председника општине, присуствовао и наш познати јапанолог и директор ИП “Просвета“, господин Драган Миленковић, прва јака веза Великог Градишта и Јапана и оснивач Српско-јапанског друштва. Он је кроз анегдоте дочарао дух Јапана у овом малом месту.

Наша најуспешнија српска каратисткиња, европска и светска шампионка и председница КК “Nippon“, госпођа Тања Петровић. изразила је жељу да на Сребрном језеру формира “Будо парк“ који је годинама успешно водила на Ади Циганлији у Београду. У Тањиној кући на Језеру већ низ година тренира четрнаесторо репрезентативаца у каратеу који се, поред свих допунских активости, срећу и са другим спортистима који овде тренирају. Парк би им, као и многобројним туристима, пружио могућност да осете јединствени дух и особитост јапанске културе.

ВИДЕО ПРИЛОГ

      

 

image_pdfimage_print

Признање за најбољег пољопривредног произвођача у 2016. години

Председник општине Велико  Градиште, Драган Милић, уприличио је у понедељак, у свом кабинету, пријем за најбољег пољопривредног произвођача ове општине, Мирослава Живковића из Царевца.

Живковић је, на свечаности коју је организовао Делез крајем прошле године, добио престижно признање за унапређење квалитета 2016. године. Ову награду добили су, у својим категоријама, и велики произвођачи као што су Имлек, Бамби, Хенкел, Хаинекен, Др Еткер и други.

Испунивши 86% ГлобалГап стандарда, најпознатијег добровољног комерцијалног стандарда у Европи, који једном годишње контролише овлашћена француска кућа, овај пољопривредни произвођач обезбедио је контролисану производњу “од њиве до трпезе“.

Сви производи испоручују се за Макси, Пекабету, Шоп енд гоу, Темпо и друге велике трговинске ланце. Мирко се овим послом бави 15 година, почевши с Делтом, успешно наставивши сарадњу и са Делезом. У производњи, на више од 6ha, учествује читава породица, а гаји се кромпир, целер, црвени и зелени купус, чери парадајз и тиквице.

Председник општине најавио је помоћ у виду обезбеђења електричне енергије на пољима у Царевцу и Триброду како би могли да функционишу системи за наводњавање, неопходни у модерној пољопривредној производњи.

Захваливши се председнику, Живковић је изразио задовољство због овог признања, уз обећање да ће наставити да унапређује квалитет у пољопривреди.

ВИДЕО ПРИЛОГ

image_pdfimage_print

Одржане 52. “Аласке вечери“ у Великом Градишту

Протеклог викенда, 21. и 22. јула 2017.г.одине у Великом Градишту одржане су 52. Аласке вечери, манифестација са најдужом традицијом у нашој општини.

Током свог животног пута, Аласке вечери су градиле препознатљиви стил, добиле су своју химну и свој грб, а мештани Великог Градишта као и многобројни гости који долазе са стране, целе године са нестрпљењем ишчекују најважнији догађај у граду.

Ове године, два фестивалска дана испуњена су многобројним догађајима,  у којима  је учествовало  око 800 учесника. Организациони одбор трудио се да главна тема свих такмичења буде Дунав, и живот Аласа као симбол повезаности велике, моћне реке и човека који је препознао сву његову снагу, лепоту и богатство.

Првог дана фестивала у 10  часова подигнута застава Аласких вечери  а од 19 часова кренуо је ноћни лов на шарана. На спортском полигону одигране су полуфиналне борбе у одбојци на песку.

У вечерњим часовима одржан је избор за МИС Дунава а програм је отворио заменика председника општине и  председник организационог одбора, господин Слађан Марковић уз топле речи добродошлице свим присутним посетиоцима манифестације. Дванаест девојака са територије целе Србије такмичило се за ласкаву титулу, а за најлепшу девојку проглашена је Сашка Траиловић  из Костолца. Док се на бини одигравао прави спектакл, у градском парку посетиоци су дегустирали чувену Аласку чорбу, као и гирице на жару, које су за ову прилуку припремале жене из удружења „Тополовчанке“.

У суботу, 22. јула јутро је почело бурно, у 6 часова Аласи су у чамцима испловили на Дунав и кренули у надмудривање са реком у лову на сома. Ово такмичење одигравало се неколико часова на Дунаву, а прво место освојио је тандем Докић Миливоје и  Докић Филип из Великог Градишта са уловљених 25 кг 800 г , друго место освојили су Павловић Иван и Пауновић Петар из Великог Градишта са уловљених 9 кг и 600 грама, и треће место Динић Владислав из Смедерева и Рајчић Александар из Великог Градишта са уловљених 7 кг 650 гр.

У 7 часова завршено је такмичење у ноћном лову на шарана, треће место освојио је Мирослав Васић из Великог Градишта, друго место освојио је Мирослав Живковић из Великог Градишта , и прво место освојио је Иван Стокић из Поповца.

У 17 часова на Сребрном језеру одиграна је ватерполо утакмица, а  у 20 часова  завршено је финале у одбојци на пескуТреће место у одбојци на песку освојили су Вучковић Дарко и Животић Драган , друго место Мандић Драган и Пракљачић Слободан а ласкаву титулу победника понео је тандем Блажевић Иван и Мартиновић Никола.

Централни део манифестације је такмичење у припремању најбоље Рибље чорбе. Овогодишње такмичење окупило је рекордан број кандидата из нашег дивног града  и градова широм Србије- Београда, Вршца, Пожаревца, Костолца, Ћуприје, Крагујевца, Врања. Такмичење је завршено у 17 часова, а жири састављен од еминентних познаваоца рибљих специјалитета , оцењивао је укус, изглед, боју, густину и заљућеност чорби.

Око котлића је владала весела атмосфера, а међу 155 чорби каоје су скуване у градском парку, треће место је освојио Небојша Мишић из Костолца, друго место Сретко Николић из Рама а за врхунске мераклије али и све друге који уживају у рибљим специјалитетима као мелем за душу,  за шампиона у справљању рибље чорбе у Великом  Градишту проглашен је Михајл Шулц.

Свечано проглашење најбољих у свим категоријама одвијало се на градској сцени у парку, централног дана манифестације. Награде за бућку уручио је заменик председника општине Слађан Марковић, награде за ноћни лов на шарана уручила је директорка Туристичке организације општине Велико Градиште Дајана Стојановић, за треће место у категорији одбојка на песку награду је уручила директорка Културног центра „Властимир Павловић Царевац“ Браниславка Величковић, друго место уручила је Гордана Јецић, помоћник председника општине а победницима пехар је предао председник спортског савеза Душан Бановић. Награде за најбоље рибље чорбе уручио је Председник општине Велико Градиште, господин Драган Милић.

Након проглашења победника почеоло је општенародно весеље, а уз највеће хитове Лепе Лукић. У одличном расположењу, у градском парку, играло се и певало, а у једном тренутку развило се и велико народно коло. Поред легенде народне музике, наступио је и Немања Кујунџић.

ТО Велико Градиште

  

image_pdfimage_print

Вода Сребрног језера исправна за купање

Према Извештају о квалитету воде Сребрног језера Завода за јавно здравље Пожаревац, од 13.07.2017. године, на основу резултата анализе, вода са Сребрног језера са Градиштанске, Затоњске и Пожаревачке плаже, узоркована 05.07.2017. године, физичко-хемијски и макробиолошки је исправна и препоручује се за купање и рекреацију, уз туширање након купања.

 

image_pdfimage_print

Забрана коришћења воде за заливање и наводњавање у Куману и Царевцу

Обавештавамо становнике насеља Кумане и Царевац да се до даљњег СТРОГО ЗАБРАЊУЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ИЗ СЕОСКИХ ВОДОВОДА ЗА ЗАЛИВАЊЕ БАШТИ И НАВОДЊАВАЊЕ.

Ова забрана се изриче у складу са чланом 35. Одлуке о водоводу и канализацији општине Велико Градиште због смањене количине воде у систему сеоског водоводаи угрожености нормалног снабдевања водом, услед ниског водостаја подземних вода, као и ненаменског трошења воде за заливање башти у нижим деловима насеља.

Спровођење ове забране контролисаће комунална инспекција општине Велико Градиште у сарадњи са радницима ЈКП „Дунав Велико Градиште“.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print