Одлука о додели награде студентима са територије општине Велико Градиште

На основу члана 3. став 1. и члана 5. Правилника о награђивању студената са територије општине Велико Градиште, број 612-9/2016-01-2 од 10.06.2016. године, а по објављеном Јавном позиву,

Председник општине Велико Градиште, дана 12.06.2017. године, доноси

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1.

                Новчана награда  општине Велико Градиште за 2017. годину, додељује се студентима:

  1. Милици Пралици из Бискупља, студенту пете године Фармацеутског факултета у Београду која је освојила 8,91 бодова,
  1. Сањи Драгуцановић из Великог Градишта, Виноградска 22, студенту четврте године Медицинског факултета у Београду, која је освојила 8 бодова.

Члан 2.

            Првопласираном студенту Милици Пралици, припада награда у вредности од 30.000,00 динара а другопласираном Сањи Драгуцановић награда у износу од 20.000,00 динара.

Члан 3.

            Одлука о додели награде објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs.

О б р а з л о ж е њ е

            На објављени Јавни позив за доделу награде најбољим студентима са територије општине Велико Градиште,  благовремено се пријавило 3 кандидата: Сања Драгуцановић, студент четврте године Медицинског факултета,  Невена Николић, студент треће године Математичког факултета и Милица Пралица, студент пете године Фармацеутског факултета у Београду. Сви кандидати испуњавају  услове  прописане чланом 4. Правилника о награђивању студената са територије општине Велико Градиште.

Након извршеног бодовања, у складу са критеријумима из члана 5 Правилника, највећи број бодова 8,91 остварила је Милица Пралица са просечном оценом 9,01. Друго место припало је Сања Драгуцановић са просечном оценом  9,18 која је остварила 8 бодова. Невена Николић, са просечнм оценом 9,15 остварила је 6,98 бодова.

Средства за спровођење ове одлуке обезбеђена су Одлуком о  буџету општине Велико Градиште за 2017. годину.

Поука о правном леку: На Одлуку о додели награде за 2017. годину, може се уложити приговор председнику општине Велико Градиште  у року од 3 дана од дана објављивања исте на интернет страници општине Велико Градиште.

Број: 612-2/2017-01-2
Датум: 12.06.2017. год.

 ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић

image_pdfimage_print