Јавни позив 4 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта – одрживо управљање земљиштем у зони санитарне заштите водоизворуишта “ОСТРОВО 3*7000“

Република СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број:  320-89/2017-01-2

Датум: 31.05.2016 године

Велико Градиште

 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), члана 6. Одлуке о образовању Буџетског фонда за развој пољопривреде („Сл. гл. општине Велико Градиште“ број 1/2010) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2017 годину, Председник општине, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2017 годину,  дана 31.05.2017. године, доноси:

О Д Л У К У

о расписивању  јавних  позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2017 годину

 

I  Расписују се јавни позиви за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  Програма  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2017 годину.

II    Текст Јавних позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ 4.

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за   одрживо коришћење пољопривредног земљишта – одрживо управљање земљиштем у зони санитарне заштите водоизворуишта “ОСТРОВО 3*7000“

 

 • Завршетком изградње постројења за производњу пијаће воде “Острово 7000*3“, у значајној мери унапредиће се квалитет и квантитет пијаће воде, али изградња овог постројења намеће и одређена ограничења  у коришћења одрећених пољопривредних површина, у зони санитарне заштите водоизворишта “Острово 7000*3“, која за директну последицу имају смањење приноса на овим површинама, а самим тим и добити у оквиру пољопривредне производње  која се на њима реализује, јер је на истим забрањена употреба минералних ђубрива, хербицида и пестицида и других средстава која могу негативно да утичу на квалитет подземних вода.
 • У циљу надокнаде пољопривредним произвођшачима за изгубљену добит због ограниченог коришћења пољопривредног земљишта у зони санитарне заштите водоизворишта „Острово 7000*3“,  у буџету општине планирана су одређена средства, као директна агроеколошка плаћања.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 650.000,00 динара.
 • Општина Велико Градиште финансира надокнаду  произвођшачима за изгубљену добит због ограниченог коришћења пољопривредног земљишта у зони санитарне заштите водоизворишта „Острово 7000*3“, у износу од 30.000,00 динара по хектару, а до 100%  висине програмом планираних средстава.  Подстицаји за одрживо коришћење пољопривредног земљишта додељују се као наменска и бесповратна средства. 
 • Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште.
 • Специфични критеријуми за кориснике по овој мери је тај што корисник мора да докаже да је приступио ограниченом коришћењу пољопривредног земљишта, на један од следећих начина:
  • Пријавио своју парцелу за сертификацију за органску производњу,
  • Засејао исту неком од травних мешавина, уз изјаву да исту неће третирати хемиским препаратима и ђубрити минералним ђубривима,
  • Засејао исту неком од сорти луцерке, уз изјаву да исту неће третирати хемиским препаратима и ђубрити минералним ђубривима,
  • Засадио исту садницама ораха.
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Доказ о власништву или закупу катастарске парцеле која се налази у зони санитарне заштите водоизворишта, за коју се тражи накнада за одрживо коришћење пољопривредног земљишта;
  • Пријава парцеле за сертификацију за органску производњу (ако је то основ за подношење захтева);
  • Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе  по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Извод из регистра пољопривредног газдинства које издаје Управа за трезор за 2017. годину;
  • Фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
  • Фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у  просторијама Општинске управе – канцеларија број 1. улица Житни трг број 1, у канцеларији бр. 24/5 или на интернет страници www.velikogradiste.rs.
 • Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за подношење захтева је  05.12.2016. године.
 • Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције.
 • Средства за меру – Одрживо коришћење пољопривредног земљишта – надокнада произвођшачима за изгубљену добит због ограниченог коришћења пољопривредног земљишта у зони санитарне заштите водоизворишта „Острово 7000*3“ – одобрава Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.
 • Комисија ће одлуке о одобрењу средстава доносити у складу са опоштим и специфичним критеријумима, уз претходни обилазак свих парцела за које су поднети захтеви и сачињавањем записника са свом потребном документацијом.   Комисија врши проверу навода из захтева и може да захтева достављање додатне документације.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 25/4. или на  телефон: 012/ 662-134 од 7-15 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

Ову одлуку објавити у средствима јавног информисања.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење привредни и економски развој и дијаспору и Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print