Јавни позив 3 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде

Република СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број:  320-88/2017-01-2

Датум: 31.05.2016 године

Велико Градиште

 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), члана 6. Одлуке о образовању Буџетског фонда за развој пољопривреде („Сл. гл. општине Велико Градиште“ број 1/2010) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2017 годину, Председник општине, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2017 годину,  дана 31.05.2017. године, доноси:

О Д Л У К У

о расписивању  јавних  позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2017 годину

I  Расписују се јавни позиви за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  Програма  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2017 годину.

II    Текст Јавних позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ 3.

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за   успостављање и јачање удружења у области пољопривреде

 

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште у циљу побољшања рада и проширења активности Удружења пољопривредника на територији општине Велико Граљдиште  током 2017. године.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 200.000,00 динара са урачунатим порезом на додатну вредност.
 • Износ подстицаја по кориснику је до 100%  од укупног износа предвиђених средстава, а максимално 100.000 динара по једном захтеву. 
 • Право учешћа имају Удружења и задруге из области пољопривредне производње и друге асоцијације пољопривредних произвођача.
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе  по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Доказ да је корисник уписан у одговарајући регистар. 
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у  просторијама Општинске управе – канцеларија број 1. улица Житни трг број 1. или на интернет страници www.velikogradiste.org.rs.
 • Оглас се објављује и на локалној телевизији и огласној табли општине Велико Градиште.
 • Ова мера ће бити спроведена од стране Општинске управе Општине Велико Градиште, а на основу Конкурса који расписује Председник општине. Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 05.12.2016. године.
 • Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће бодовани и финансирани до висине средстава назначени за ову меру.
 • Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2017. годину утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење ових средстава.
 • Исплата средстава врши се на основу решења Председника општине, а на предлог Комисије, која врши  одабир корисника средстава (бодовање), једном месечно, а рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 25/4. или на  телефон: 012/ 662-134 од 7-15 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

Ову одлуку објавити у средствима јавног информисања.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење привредни и економски развој и дијаспору и Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print