Јавни позив 1 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава) и 2 за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства – подизање нових или обнављање постојећих производних засада воћака – засада малине

Република СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број:  320-87/2017-01-2

Датум: 31.05.2016 године

Велико Градиште

 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), члана 6. Одлуке о образовању Буџетског фонда за развој пољопривреде („Сл. гл. општине Велико Градиште“ број 1/2010) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2017 годину, Председник општине, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2017 годину,  дана 31.05.2017. године, доноси:

О Д Л У К У

о расписивању  јавних  позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2017 годину

 

I  Расписују се јавни позиви за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  Програма  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2017 годину.

II    Текст Јавних позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ 1

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава)

 

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за регресирање дела трошкова за осемењавање крава у 2017. години.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 600.000,00 динара.
 • Износ подстицаја је: 1.400,00 РСД по једном вештачком осемењавању. 
 • Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште.
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе  по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Kартон за вештачко осемењавање (признаница) о извршеном плаћању  за вештачко осемењавање у периоду од 1. децембра прошле до 30. новембра текуће године;
  • Извод из регистра пољопривредног газдинства о сточном фонду (говеда) које издаје Управа за трезор;
  • Фотокопија пасоша за осемењено грло;
  • Фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
  • Фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у  просторијама Општинске управе – канцеларија број 1. улица Житни трг број 1. или на интернет страници www.velikogradiste.rs.
 • Оглас се објављује и на локалној телевизији и огласној табли општине Велико Градиште.
 • Захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда, пољопривредна газдинства подносе два пута годишње и то:
 • за осемењавања извршена у периоду од децембра 2016 до 31. мај 2017. године захтев се подноси од 01. до 30. јуна 2017. године;
 • за осемењавања извршена у периоду од јуна до 30. новембар 2017. године захтев се подноси од 1. децембра до 15. децембра 2017. године.
 • Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2017. годину утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса за репродуктивни материјал (осемењавање крава) и доноси Одлуку о исплати регреса за репродуктивни материјал (осемењавање крава). Комисија ће разматрати пристигле захтеве, у периоду од 1. до 15.07.2017. године и у периоду од 6. до 21.11.2017. године.
 • Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 25/4. или на  телефон: 012/ 662-134 од 7-14 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

ЈАВНИ ПОЗИВ 2.

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за   инвестиције у физичку

имовину пољопривредних газдинства – подизање нових или обнављање

постојећих производних  засада воћака – засада малине

 

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за регресирање дела трошкова за подизање засада малине у максималној површини од 0,50 ха, у 2017. години.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 2.400.000,00 динара.
 • Износ подстицаја је: 50% од укупно прихватљивих трошкова за садни материјал умањен за износ средстава на име пореза на додату вредност. Максимални износ повраћаја средстава је  80.000,00 динара по једном захтеву. 
 • Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште.
 • Специфични критеријуми за кориснике по овој мери су:
  • захтеви се могу подности за површине земљишта на којима се заснивају засади малина до укупно 0,50 хектара,
  • земљиште мора бити у власништву подносиоца захтева или закључен уговор о закупу земљишта  на најмање 10 година,
  • да је пре подизања производног засада на катастарским парцелама извршена основна хемијска анализа земљишта са препоруком ђубрења,
  • да је подносилац захтева закључио кооперантски уговор са организацијом која се бави откупом малина,
  • подносилац захтева мора да достави рачун о купљеним сертификованим садницама малине, за одређену површину земљишта.
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе  по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Фотокопија рачуна о извршеном плаћању садног материјала и оригинал рачун на увид;
  • Доказ о власништву земљишта или уговор за дугорочни закуп (мин. 10 година);
  • Доказ о извршеној основној хемијској анализа земљишта са препоруком ђубрења;
  • Копија кооперантског уговора са организацијом која се бави откупом малина;
  • Извод из регистра пољопривредног газдинства које издаје Управа за трезор за 2017. годину;
  • Фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
  • Фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у  просторијама Општинске управе – канцеларија број 1. улица Житни трг број 1 или на интернет страници www.velikogradiste.rs.
 • Рок за подношење захтева је 05.12.2017. године.  Оглас се објављује и на локалној телевизији, огласној табли општине Велико Градиште и месним канцеларијама.
 • Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2017. годину утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства.
 • Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције. Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 25/4. или на  телефон: 012/ 662-134 од 7-15 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

Ову одлуку објавити у средствима јавног информисања.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење привредни и економски развој и дијаспору и Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print