Јавнa лицитацијa за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017)  и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Велико Градиште» број 5/2014), председник општине Велико Градиште је дана 26.06.2017 године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

и расписује 

 О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I

– Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште у следећим катастарским општинама:
КО Број јавног

надметања

Површина

(ха, ари, м2)

Почетна цена

(дин/ха)

Депозит

(дин)

20%

Период

закупа

(год)

Степен

заштите

Бискупље 1 0,1940 13282,53 515,36 1
Бискупље 2 1,4264 12087,10 3448,21 1
Бискупље 3 8,4477 9447,85 15962,53 1
Бискупље 4 0,4222 9576,16 808,61 1
Бискупље 5 0,0329 10776,83 70,91 1
В.Градиште 6 15,8802 8963,64 28468,86 1
В.Градиште 7 0,9478 2417,42 458,25 1
В.Градиште 8 0,5123 11553,26 1183,75 1
В.Градиште 9 0,0569 12087,10 137,55 1
В.Градиште 10 5,7929 2417,42 2800,77 1
В.Градиште 11 178,1892 11335,30 403965,62 1
Гарево 12 4,4636 10275,47 9173,11 1
Гарево 13 0,7300 8367,99 1221,73 1
Десина 14 13,5169 8119,89 21951,14 1
Десина 15 2,9988 1763,27 1057,54 1
Десина 16 3,4407 1906,18 1311,72 1
Десина 17 0,2198 9563,42 420,41 1
Десина 18 1,3467 9563,42 2575,81 1
Десина 19 0,0743 5578,66 82,90 1
Дољашница 20 2,0596 10244,02 4219,72 1
Ђураково 21 4,4344 8597,39 7624,86 1
Ђураково 22 6,8287 1887,26 2577,51 1
Ђураково 23 2,0375 2308,49 940,71 1
Затоње 24 51,2881 5622,22 57670,60 1
Затоње 25 6,1391 3675,54 4512,90 1
Затоње 26 0,2350 8367,99 393,30 1
Затоње 27 0,4018 9563,42 768,52 1
Затоње 28 0,1341 8367,99 224,43 1
Затоње 29 0,1974 6774,09 267,44 1
Затоње 30 0,3740 1673,60 125,19 1
Затоње 31 0,0671 10758,85 144,38 1
Затоње 32 0,0213 1912,68 8,15 1
Затоње 33 0,0229 12087,10 55,36 1
Камијево 34 1,3134 7434,55 1952,91 1
Кисиљево 35 0,9895 10252,17 2028,90 1
Кисиљево 36 33,3878 2151,77 14368,57 1
Кисиљево 37 1,2143 12087,10 2935,47 1
Кумане 38 36,6168 10614,87 77736,51 1
Кумане 39 32,8770 10636,41 69938,63 1
Кумане 40 5,0944 3227,66 3288,60 1
Кумане 41 6,0448 8678,76 10492,27 1
Кумане 42 0,7688 2014,16 309,70 1
Курјаче 43 1,0287 7810,93 1607,02 1
Курјаче 44 50,1099 11688,25 117139,44 1
Курјаче 45 11,5239 12104,82 27898,95 1
Курјаче 46 1,3022 12087,10 3147,96 1
Кусиће 47 1,3069 12087,10 3159,33 1
Кусиће 48 2,4193 2940,81 1422,94 1
Кусиће 49 7,7804 1827,22 2843,31 1
Љубиње 50 0,4974 2479,03 246,61 1
Љубиње 51 1,5385 7366,12 2266,55 1
Љубиње 52 9,0136 9563,42 17240,17 1
Љубиње 53 0,2196 1673,60 73,50 1
Мајиловац 54 0,4857 2869,03 278,70 1
Мајиловац 55 0,0905 2417,42 43,76 1
Мајиловац 56 8,7243 12379,01 21599,65 1
Мајиловац 57 2,2079 10758,85 4750,89 1
Макце 58 1,3323 9946,64 2650,38 1
Макце 59 0,1511 1912,68 57,80 1
Острово 60 0,3566 2354,10 167,89 1
Острово 61 0,4748 9969,28 946,68 1
Острово 62 14,0593 8794,12 24727,84 1
Острово 63 0,2492 10758,85 536,22 1
Острово 64 26,3508 10392,15 54768,30 1
Острово 65 22,3265 9252,03 41313,11 1
Острово 66 1,6852 8055,50 2715,03 1
Острово 67 1,0487 10758,85 2256,56 1
Острово 68 2,8331 11919,73 6753,96 1
Печаница 69 4,2711 8530,00 7286,50 1
Печаница 70 13,6434 2110,88 5759,91 1
Печаница 71 0,1447 12087,10 349,80 1
Печаница 72 0,2106 5578,66 234,97 1
Пожежено 73 2,3158 8606,84 3986,34 1
Пожежено 74 2,9792 8289,51 4939,22 1
Пожежено 75 0,3830 7806,17 597,95 1
Пожежено 76 0,4899 3384,58 331,62 1
Пожежено 77 9,2811 5578,66 10355,22 1
Пожежено 78 41,9418 5289,39 44369,30 1
Пожежено 79 15,5823 2878,81 8971,69 1
Пожежено 80 0,6250 5386,19 673,27 1
Пожежено 81 0,8568 4076,80 698,60 1
Пожежено 82 1,0490 3439,25 721,55 1
Пожежено 83 0,1711 4117,58 140,90 1
Пожежено 84 0,1960 6774,09 265,54 1
Пожежено 85 0,1357 6774,09 183,85 1
Пожежено 86 0,1310 8367,99 219,24 1
Пожежено 87 0,1453 8367,99 243,17 1
Поповац 88 1,2660 12087,10 3060,45 1
Поповац 89 0,5603 5273,94 591,00 1
Поповац 90 4,4266 3126,93 2768,33 1
Рам 91 9,7577 6364,19 12419,97 1
Сираково 92 9,4299 9246,85 17439,37 1
Сираково 93 10,6578 2346,50 5001,70 1
Сираково 94 9,0103 12209,93 22003,03 1
Сираково 95 0,3598 2296,58 165,26 1
Сираково 96 0,1360 12087,10 328,77 1
Сираково 97 0,0288 12087,10 69,62 1
Сираково 98 1,4796 12087,10 3576,81 1
Сираково 99 1,2091 12087,10 2922,90 1
Сираково 100 3,2410 13282,53 8609,74 1
Сираково 101 0,1610 2151,77 69,29 1
Средњево 102 5,4020 11285,52 12192,88 1
Средњево 103 3,9937 10949,18 8745,55 1
Средњево 104 0,1869 10758,85 402,17 1
Тополовник 105 0,2131 10758,85 458,54 1
Тополовник 106 1,2153 9749,23 2369,65 1
Тополовник 107 11,0881 9443,64 20942,41 1
Триброде 108 0,0768 12087,10 185,66 1
Царевац 109 0,3981 10283,20 818,75 1
Царевац 110 0,3153 13282,53 837,60 1
Царевац 111 1,1329 11486,42 2602,59 1
Чешљева Бара 112 0,6765 10411,88 1408,73 1
УКУПНО 771,3329

Лицитациони корак износи 500 динара.

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Велико Градиште, у канцеларији бр 12 сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Контакт особа Данијела Илић, тел. 069/8047-667.

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити: за КО Бискупље, Ђураково, Поповац, Затоње, Рам, Сираково, Мајиловац, Курјаче, Тополовник и Кумане дана 06.07.2017 од 10,00 до 14,00 часова

за КО Кисиљево, Острово, Велико Градиште, Пожежено, Кусиће, Триброде, Царевац, Десине, Камијево, Средњево, Дољашница, Гарево, Макце, Чешљева Бара, Љубиње и Печаница дана 07.07.2017 г. Од 10,00 до 14,00 часова

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 1. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
 • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
 • физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–           доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;

–           извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

–           потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

–           извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);

–           извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);

–           извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

–    за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;

–    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 1. 6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 1. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 1.  Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 1. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Велико Градиште број: 840-961804-78.

 1.  Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 2.  Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
 3.  Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 4.  Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Велико Градиште. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Велико Градиште, улица и број: Житни трг бр 1., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

– Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,00 сати, дана 13.07.2017 2017.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине велико Градиште до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се 14.07.2017 године у 10,00 часова у згради Општине Велико Градиште, улица и број: Житни трг бр 1., и то:

VI

– Плаћање закупнине –

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  преко Oпштинске управе општине Велико Градиште.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику Општине Велико Градиште,  на огласној табли Општинске управе Велико Градиште и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у Службеном гласнику Општине Велико Градиште.

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Број: 320-119/2017-01-2
Дана: 26.06.2017.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print