Archive for month: јун, 2017

Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта објекта апартманског типа на к.п.бр. 2366/455 К.О. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-208/2017-06

Датум: 29.06.2017. године

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о

ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА НА К.П.БР. 2366/455 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

            Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта објекта апартманског типа на к.п.бр.2366/455 у К.О. Велико Градиште, подносилаца захтева за потврђивање УП Јовановић Бобана из Љубиња, Јанковић Љубомира из Великог Градишта и Стојадиновић Малише из Десина

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 30.06.2017. године до 07.07.2017.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 07.07.2017.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

урбанистистички пројекат

Примедбе и сугестије – правна лица
Примедбе и сугестије – физичка лица

image_pdfimage_print

Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 2366/124 К.О. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-207/2017-06

Датум: 29.06.2017. године

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 

Обавештење о

ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 2366/124 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта на к.п.бр.2366/124 у К.О. Велико Градиште, поднослаца захтева за потврђивање УП Меденица Јаблана из Београда и „Argento Lago“ д.о.о. Велико Градиште.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 30.06.2017. године до 07.07.2017.године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 07.07.2017.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Примедбе и сугестије – правна лица
Примедбе и сугестије – физичка лица

урбанистички пројекат

image_pdfimage_print

Јавно надметањe за издавање у закуп простора за постављања точилица за пиво и расхладних уређаја за алкохолна и безалкохолна пића за манифестацију „Аласке вечери“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Број: 425/2017

Датум: 27.06.2017 године

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

На основу члана 6. Члана 7.Уредбе о условима прибављања и отуђења  непокретности непосредном  погодбом,давања у закуп  ствари  у  јавној  својини  и поступцима  јавног  надметања и прикупљања писмених  понуда („Службени гласник РС“, број 24/2012,  48/2015, 99/2015 )  , а у складу са одлуком Управног одбора Туристичке организације Велико Градиште број 425/2017     од 23.06.2017  године И Одлуке о давању у закуп  јавних површина за време одржавања манифестација од значаја за општину Велико Градиште број 464-110/2015-01-1 од 10.07.2015 године Скупштине општине Велико градиште ,

Комисија за  спровођење поступка јавног  надметања(прикупљања писаних понуда) за издавање простора у градском  парку код кеја ,Туристичке организација  општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е 

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ(ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА) ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊА ТОЧИЛИЦА ЗА ПИВО  И РАСХЛАДНИХ  УРЕЂАЈА  ЗА АЛКОХОЛНА  И  БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА У ГРАДСКОМ  ПАРКУ  КОД КЕЈА  У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ  ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ  „АЛАСКЕ ВЕЧЕРИ“  

I. 

Туристичка организација општине Велико Градиште, издаје у закуп прикупљањем писаних понуда  , заинтересованим правним  лицима,простор у градском парку  код кеја на главној шетној стази за постављање точилица за пиво као и расхладних уређаја за алкохолно и безаалкохолно пиће  следећим локацијама:

Локација  број 1, угао дужине 2м са леве стране главне шетне стазе,и дужине 3м са споредне шетне стазе;

Локација   број 2.простор до степеништа  у дужини од 12 м;

Локација   број 3.угао у дужини  од 2 м са десне стране главне шетне стазе и дужине од 3м са споредне шетне  стазе;

Локација   број 4.простор до степеништа у дужини од 12м.

На предметним локацијама није дозвољена  продаја хране.

Скица  са предметним  локацијама може се разгледати сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова у просторијама Туристичке Организације Велико градиште,ул В.Путника 2.

II. 

Простор предвиђен  за  издавање  у закуп  ближе наведен у тачки I овог Огласа,издаје се на временски период  у време трајања манифестације „Аласке вечери“од 21.07.2017 до 23.07.2017 године као неопремњен,неадаптира,уз могућност коришћења електричне  енергије.

Све  трошкове  опремања,адаптације  и  уређења  сноси закупац.

Закупац  ступа у простор у виђеном стању без обавезе  закуподавца да изведе било какве радове на уређењу  простора који се издаје.

На предметним  локацијама  могуће  је поставити точилице  за пиво као и расхладне уређаје  за алкохолно и безалкохолно пиће.

На  предметним  локацијама  није  дозвољена продаја  хране.

III.

Почетна цена за предмет надметања укупно износи 2.000.00  по м у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

IV. 

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани  Решењем о  давању непокретности у закуп између Туристичке организације општине  Велико Градиште и будућег  закупца.

V.

Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 13.07.2017 године са почетком у 13:00 часова у малој сали  Општине  Велико  Градиште .

Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и достави потпуну документацију предвиђеном овим Огласом и прихвати почетну цену за предмет надметања  с тим да уколико не прихвати  почетну цену губи право на враћање депозита.

Поступак спровођења јавног надметања(прикупљања писаних  понуда)спроводи  Комисија  за  спровођење поступка јавног  надметања(прикупљања писаних понуда) за издавање простора у градском  парку код кеја ,Туристичке организација  општине Велико Градиште.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VI. 

Заинтересована правна лица-понуђачи дужни су да до дана надметања уплате  депозит у износу од 2.000.00 РСД.

VII. 

Право учешћа на надметању имају  правна лица, која  обављају делатност из  сфере  угоститељских  услуга(извод  из  Агенције за привредне регистре о активном  статусу).

Благовременом се сматра пријава пристигла у  Велико Градиште до дана 11.07.2017 године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања.

VIII.

Пријава за учешће у поступку јавног надматања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се Оглас односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава мора да садржи:

 1. Правно лице – назив, адреса, матични број,  извод из регистра надлежног органа потврда о пореском идентификационом броју,доказ о измиреним пореским обавезама,број телефона,уколико надметању присуствује пуномоћник потребно је приложити  потписано и оверено пуномоћје,као и личне податке пуномоћника.

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са стањем простора који се издаје и да нема примедбе на предмет надметања.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано ако нису приложене све исправе како је то предвиђеноовим огласом, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим огласом, или ако подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

IX.

По завршеном надметању, рок  и начин плаћања накнаде као и последице пропуштања биће уређене актом о додели простора у закуп.

X. 

Кауција-депозит плаћа се на жиро-рачун број: 840-0961804-78, Општинске управе Општине Велико Градиште.

Девизни износ плаћа се у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања. 

XI.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити урачунат у укупну цену а у случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит му неће бити враћен.

XII.

У случају да будући закупац не уплати   цену у складу са тачком 4. овог Огласа или не плати понуђену  цену, простор који представља предмет закупа биће му изузет  а уплаћени депозит неће бити враћен.

XIII.

Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на телефон: 012-663-179  Туристичке организација општине Велико Градиште.

XIV.

Саставни део овог огласа представља и скица  са предметним  локацијама које се издају у закуп. 

 

Комисија за спровођење поступка јавног   надметања,

Туристичке организације Велико Градиште

image_pdfimage_print

Јавнa лицитацијa за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017)  и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Велико Градиште» број 5/2014), председник општине Велико Градиште је дана 26.06.2017 године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

и расписује 

 О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I

– Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште у следећим катастарским општинама:
КО Број јавног

надметања

Површина

(ха, ари, м2)

Почетна цена

(дин/ха)

Депозит

(дин)

20%

Период

закупа

(год)

Степен

заштите

Бискупље 1 0,1940 13282,53 515,36 1
Бискупље 2 1,4264 12087,10 3448,21 1
Бискупље 3 8,4477 9447,85 15962,53 1
Бискупље 4 0,4222 9576,16 808,61 1
Бискупље 5 0,0329 10776,83 70,91 1
В.Градиште 6 15,8802 8963,64 28468,86 1
В.Градиште 7 0,9478 2417,42 458,25 1
В.Градиште 8 0,5123 11553,26 1183,75 1
В.Градиште 9 0,0569 12087,10 137,55 1
В.Градиште 10 5,7929 2417,42 2800,77 1
В.Градиште 11 178,1892 11335,30 403965,62 1
Гарево 12 4,4636 10275,47 9173,11 1
Гарево 13 0,7300 8367,99 1221,73 1
Десина 14 13,5169 8119,89 21951,14 1
Десина 15 2,9988 1763,27 1057,54 1
Десина 16 3,4407 1906,18 1311,72 1
Десина 17 0,2198 9563,42 420,41 1
Десина 18 1,3467 9563,42 2575,81 1
Десина 19 0,0743 5578,66 82,90 1
Дољашница 20 2,0596 10244,02 4219,72 1
Ђураково 21 4,4344 8597,39 7624,86 1
Ђураково 22 6,8287 1887,26 2577,51 1
Ђураково 23 2,0375 2308,49 940,71 1
Затоње 24 51,2881 5622,22 57670,60 1
Затоње 25 6,1391 3675,54 4512,90 1
Затоње 26 0,2350 8367,99 393,30 1
Затоње 27 0,4018 9563,42 768,52 1
Затоње 28 0,1341 8367,99 224,43 1
Затоње 29 0,1974 6774,09 267,44 1
Затоње 30 0,3740 1673,60 125,19 1
Затоње 31 0,0671 10758,85 144,38 1
Затоње 32 0,0213 1912,68 8,15 1
Затоње 33 0,0229 12087,10 55,36 1
Камијево 34 1,3134 7434,55 1952,91 1
Кисиљево 35 0,9895 10252,17 2028,90 1
Кисиљево 36 33,3878 2151,77 14368,57 1
Кисиљево 37 1,2143 12087,10 2935,47 1
Кумане 38 36,6168 10614,87 77736,51 1
Кумане 39 32,8770 10636,41 69938,63 1
Кумане 40 5,0944 3227,66 3288,60 1
Кумане 41 6,0448 8678,76 10492,27 1
Кумане 42 0,7688 2014,16 309,70 1
Курјаче 43 1,0287 7810,93 1607,02 1
Курјаче 44 50,1099 11688,25 117139,44 1
Курјаче 45 11,5239 12104,82 27898,95 1
Курјаче 46 1,3022 12087,10 3147,96 1
Кусиће 47 1,3069 12087,10 3159,33 1
Кусиће 48 2,4193 2940,81 1422,94 1
Кусиће 49 7,7804 1827,22 2843,31 1
Љубиње 50 0,4974 2479,03 246,61 1
Љубиње 51 1,5385 7366,12 2266,55 1
Љубиње 52 9,0136 9563,42 17240,17 1
Љубиње 53 0,2196 1673,60 73,50 1
Мајиловац 54 0,4857 2869,03 278,70 1
Мајиловац 55 0,0905 2417,42 43,76 1
Мајиловац 56 8,7243 12379,01 21599,65 1
Мајиловац 57 2,2079 10758,85 4750,89 1
Макце 58 1,3323 9946,64 2650,38 1
Макце 59 0,1511 1912,68 57,80 1
Острово 60 0,3566 2354,10 167,89 1
Острово 61 0,4748 9969,28 946,68 1
Острово 62 14,0593 8794,12 24727,84 1
Острово 63 0,2492 10758,85 536,22 1
Острово 64 26,3508 10392,15 54768,30 1
Острово 65 22,3265 9252,03 41313,11 1
Острово 66 1,6852 8055,50 2715,03 1
Острово 67 1,0487 10758,85 2256,56 1
Острово 68 2,8331 11919,73 6753,96 1
Печаница 69 4,2711 8530,00 7286,50 1
Печаница 70 13,6434 2110,88 5759,91 1
Печаница 71 0,1447 12087,10 349,80 1
Печаница 72 0,2106 5578,66 234,97 1
Пожежено 73 2,3158 8606,84 3986,34 1
Пожежено 74 2,9792 8289,51 4939,22 1
Пожежено 75 0,3830 7806,17 597,95 1
Пожежено 76 0,4899 3384,58 331,62 1
Пожежено 77 9,2811 5578,66 10355,22 1
Пожежено 78 41,9418 5289,39 44369,30 1
Пожежено 79 15,5823 2878,81 8971,69 1
Пожежено 80 0,6250 5386,19 673,27 1
Пожежено 81 0,8568 4076,80 698,60 1
Пожежено 82 1,0490 3439,25 721,55 1
Пожежено 83 0,1711 4117,58 140,90 1
Пожежено 84 0,1960 6774,09 265,54 1
Пожежено 85 0,1357 6774,09 183,85 1
Пожежено 86 0,1310 8367,99 219,24 1
Пожежено 87 0,1453 8367,99 243,17 1
Поповац 88 1,2660 12087,10 3060,45 1
Поповац 89 0,5603 5273,94 591,00 1
Поповац 90 4,4266 3126,93 2768,33 1
Рам 91 9,7577 6364,19 12419,97 1
Сираково 92 9,4299 9246,85 17439,37 1
Сираково 93 10,6578 2346,50 5001,70 1
Сираково 94 9,0103 12209,93 22003,03 1
Сираково 95 0,3598 2296,58 165,26 1
Сираково 96 0,1360 12087,10 328,77 1
Сираково 97 0,0288 12087,10 69,62 1
Сираково 98 1,4796 12087,10 3576,81 1
Сираково 99 1,2091 12087,10 2922,90 1
Сираково 100 3,2410 13282,53 8609,74 1
Сираково 101 0,1610 2151,77 69,29 1
Средњево 102 5,4020 11285,52 12192,88 1
Средњево 103 3,9937 10949,18 8745,55 1
Средњево 104 0,1869 10758,85 402,17 1
Тополовник 105 0,2131 10758,85 458,54 1
Тополовник 106 1,2153 9749,23 2369,65 1
Тополовник 107 11,0881 9443,64 20942,41 1
Триброде 108 0,0768 12087,10 185,66 1
Царевац 109 0,3981 10283,20 818,75 1
Царевац 110 0,3153 13282,53 837,60 1
Царевац 111 1,1329 11486,42 2602,59 1
Чешљева Бара 112 0,6765 10411,88 1408,73 1
УКУПНО 771,3329

Лицитациони корак износи 500 динара.

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Велико Градиште, у канцеларији бр 12 сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Контакт особа Данијела Илић, тел. 069/8047-667.

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити: за КО Бискупље, Ђураково, Поповац, Затоње, Рам, Сираково, Мајиловац, Курјаче, Тополовник и Кумане дана 06.07.2017 од 10,00 до 14,00 часова

за КО Кисиљево, Острово, Велико Градиште, Пожежено, Кусиће, Триброде, Царевац, Десине, Камијево, Средњево, Дољашница, Гарево, Макце, Чешљева Бара, Љубиње и Печаница дана 07.07.2017 г. Од 10,00 до 14,00 часова

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 1. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
 • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
 • физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–           доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;

–           извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

–           потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

–           извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);

–           извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);

–           извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

–    за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;

–    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 1. 6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 1. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 1.  Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 1. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Велико Градиште број: 840-961804-78.

 1.  Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 2.  Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
 3.  Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 4.  Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Велико Градиште. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Велико Градиште, улица и број: Житни трг бр 1., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

– Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,00 сати, дана 13.07.2017 2017.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине велико Градиште до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се 14.07.2017 године у 10,00 часова у згради Општине Велико Градиште, улица и број: Житни трг бр 1., и то:

VI

– Плаћање закупнине –

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  преко Oпштинске управе општине Велико Градиште.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику Општине Велико Градиште,  на огласној табли Општинске управе Велико Градиште и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у Службеном гласнику Општине Велико Градиште.

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Број: 320-119/2017-01-2
Дана: 26.06.2017.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 и Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Националног акционог плана запошљавања за 2017.годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017.години Министартва за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр.401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017.године, Споразума бр.1730-101-6/2017 од 12.05.2017.године о међусобном уређивању права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017.годину закљученог између Националне службе за запошљавање–Филијала Пожаревац и општине Велико Градиште и Локалног акционог плана за запошљавање општине Велико Градиште   за 2017.годину бр.10-1/2016-01-1 од 26.12.2016.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе , ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба-Филијала Пожаревац, за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса, а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање Општине Велико Градиште.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 • социјалних и хуманитарних делатности,
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
 • одржавања и заштите животне средине и природе. 

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у јавне радове по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђен износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом;
 • накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
 • накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима, у висини од:

– 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана

– 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца

– 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

 • накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат о стеченим компетенцијама; послодавцу – извођачу јавног рада се исплаћују средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; Национална служба процењује оправданост потребе за обуком.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:

 •  органи јединица локалне самоуправе
 • јавне установе и јавна предузећа
 • привредна друштва
 • предузетници
 • задруге
 • удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац – извођач може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

Право учешћа у реализацији програма јавних  радова на територији  општине Велико Градиште могу остварити подносиоци захтева који имају регистровану делатност или огранак на територији општине Велико Градиште и  који укључују незапослена лица евидентирана у Националној  служби  у  Испостави у Великом Градишту . 

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:

 • попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац – извођач јавног рада није регистрован у АПР;
 • фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
 • списак лица корисника услуга – за послодавацa – извођачa јавног рада из области социјалних и хуманитарних делатности.

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова. 

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада, то јест  Националној служби –Филијали Пожаревац, односно Испостави у Великом Градишту, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби-Филијала Пожаревац, Испостави у Великом Градишту  или  преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца – извођача јавног рада од стране Националне службе-Филијале Пожаревац, у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса, а након прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање општине Велико Градиште.

Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, радно ангажује до 49 незапослених, доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, радно ангажује 50 и више незапослених, доноси директор Националне службе уз претходну сагласност Управног одбора.

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете пријаве истог послодавца – извођача у току календарске године, које се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Национална служба-Филијала Пожаревац  приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца – извођача јавног рада коме је у периоду 2013-2017. године финансирано спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.

Списак послодаваца – извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли  у Испостави у Велкиком Градишту   и  на огласној табли општине Велико Градиште.

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ
 Критеријуми      Број бодова
Област спровођења јавног рада Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10
Социјалне и хуманитарне делатности 8
Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5
Дужина трајања јавног рада 3 и 4 месеца 20
2 месеца 10
1 месец 5
Категорија лица Јавни рад подразумева ангажовање лица искључиво I и II степена стручне спреме 20
Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних радова* Коришћена средства и лица остала радно ангажована** 15
Коришћена средства и лица нису остала радно ангажована 0
Нису раније коришћена средства 20
Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале*** до 10
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 80

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе и средстава општине Велико Градиште  по програму јавних радова“ односи се на период 2013-2017. године.

** Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована“ подразумева да је извођач јавног рада лица, без обзира на број (укључујући и особе са инвалидитетом), која су била укључена у програм јавних радова по јавним конкурсима Националне службе и конкурсима  у сарадњи са Општином Велико Градиште,  радно ангажовао одмах након истека уговорне обавезе. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју  евиденцију.

***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор Филијале  Пожаревац донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној  табли  Испоставе   Филијале Пожаревац  у Великом Градишту и   на  огласној табли општине Велико Градиште ,  уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона, мишљење надлежног органа локалне самоуправе/ локалног савета за запошљавање и др. 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапослених.

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада.

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, општина Велико Градиште  и послодавац – извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске године. 

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

 • уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
 • нови термин план оверен од стране послодавца – извођача јавног рада, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
 • спецификација средстава – материјала за рад, у складу са одобреним средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
 • потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења; послодавци – извођачи који су користили средства за организовање спровођења јавних радова у претходном периоду, поред потврде банке о већ отвореном наменском рачуну, треба да доставе и извод из банке са стањем „нула“;
 • одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирања послодавца – извођача јавног рада;
 • за правна лица – доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и оверен захтев за регистрацију меница);
 • фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца – извођача јавног рада/жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта*. 

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза: 

 1. За предузетника:
 • за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;
 • за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
 1. За правно лице:
 • за одобрена средства у износу до 000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем;
 • за одобрена средства у износу од000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
 1. За кориснике јавних средстава:**
 • изјава одговорног лица послодавца – извођача јавног рада корисника јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл).

**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних предузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама.

Статус послодавца – извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања биће проверен од стране Националне службе-Филијале Пожаревац на основу расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада дужан је да:

 • закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања незапосленог лица, послодавац – извођач јавног рада у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања врши замену другим незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа образовања, за преостало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
 • редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;
 • редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
 • редовно врши уплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада ангажованим лицима и доставља доказе;
 • редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
 • достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
 • обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Националној служби;
 • организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
 • достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке, на прописаном обрасцу;
 • месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
 • Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату. 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Информације  о јавном конкурсу  могу се добити у Националној служби-Филијала Пожаревац, путем  телефона 012/538-107;012/538-104,012/538-102,  на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs. као и на огласним таблама  Испоставе Националне службе-Филијале у Великом Градишту  и  општине Велико Градиште .

Јавни конкурс је отворен од  29.06.2017.  до 10.07. 2017. године.
ПРИЈАВА ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ

image_pdfimage_print

Сребрна линија – Током лета Arriva вози од Великог Градишта до Сребрног језера

Arriva ће током јула и августа месеца почети да саобраћа на релацији Велико Градиште – Сребрно језеро.

Ова сезонска линија превозиће све госте ове најпосећеније туристичке дестинације са поласцима у 6:30, 8:15, 11.15, 14:20*, 15:10, 17:30, 19:15 са аутобуског стајалишта, и повратком са Сребрног језера у 06:50, 08.35, 12:00, 14:45*, 15.25, 18:30, 19:35 (Вила Динчић).

*Поласци у 14:20, односно 14:45, неће саобраћати суботом, недељом и државним празником.

Успутне станице су Зелена пијаца, Касина, Вила El Barco, Вила Сунце, Ресторан Брка, Вила Атос, спортски терени, а цена карте за ову релацију је 80 динара.

Током ове петнаестоминутне вожње, путницима је у аутобусу обезбеђен wi-fi.

Корисници се о овој линији могу информисати на телефоне: 012/7662-272 и  062/88 00 102.

 

 

image_pdfimage_print

Отворена друга сезона кошаркашког кампа ТЕО4 на Сребрном језеру

На Сребрном језеру јуче је свечано отворена друга сезона Кошаркашког кампа ТЕО4, српског репрезентативца Милоша Теодосића, у присуству деце полазника, родитеља и бројних гостију из света кошарке као и председника општине Велико Градиште, Драгана Милића.

Од 23. јуна у кампу ће, под под будним оком врхунских стручњака, тренирати више од 1.000 деце из читаве Европе и Србије, у сменама од по осам дана. Ове године, због великог интересовања уведена је и седма смена која се завршава 18. августа, а уз  јединствену спортску опрему, за најбоље полазнике обезбеђене су и награде.

‘Видети преко 120 деце на терену је право богатство, а чути језике из читаве Европе и свих бивших југословенских република причињава право задовољство. Овај камп је велика ствар за развој туризма и ми очекујемо да ће у кампу бити око 1.000 деце, а по завршетку сезоне  сви терени ће бити потпуно пресвучени тартаном. У септембру, уз помоћ Министарства трговине, туризма и телекомуникација, почињемо да градимо спортску халу која ће бити готова за наредни камп.’’, рекао је председник општине, Драган Милић.

Другу сезону кампа отворио је капитен наше репрезентације, Милош Теодосић, уз саиграче Немању Недовића и Богдана Богдановића: ‘’Радујем се што видим толико деце овде и да су сви толико срећни. Ми смо се трудили да им пружимо максималне услове, да им улепшамо боравак овде и да се потрудимо да деца раде што квалитетније што је за нас и најважније’’.

Он се осврнуо и на предстојеће Европско првенство, рекавши  да је веома битно у ком ће саставу отићи и ко ће се све одазвати селектору Ђорђевићу, али и да ће бити тешко јер ће први пут у последњих неколико година ићи на првенство са већим очекивањима него обично.

Програм тренинга осмислио је Милош Теодосић, у сарадњи са тимом врхунских стручњака, што ће сваком полазнику омогућити да пружи свој максимум, а водиће се уз инструкције највећих звезда кошарке – Александра Трифуновића, Владе Јовановића, Владимира Ђокића, Владе Вукоичића, Дарка Руса, Александра Ицића, Александра Петровића, Зорана Тодоровића, Милана Гуровића, Петра Божића, Зорана Тривана и Срђана Флајса.

Уз врхунски тренинг, камп учесницима нуди и незаборавно дружење као и уживање у лепотама и туристичкој понуди Сребрног језера.

ВИДЕО ПРИЛОГ

image_pdfimage_print

Успешно окончан 11. Међународни шаховски турнир „Silver lake 2017“

У недељу, 25. јуна, након завршних партија, затворен је осмодневни шаховски турнир одржан на Сребрном језеру.  Турнир је затворио председник општине Велико Градиште, Драган Милић, након чега су најбољим играчима подељене вредне награде.

Од 18. до 25. јуна, у конгресној сали хотела “Данубиа“ и „Камин сали“ Ресторана “Сидро“, одржан је 11. Међународни шаховски турнир „Silver lake 2017“ у организацији Шах клуба ВГСК, Шаховског савеза Браничевског округа и општине Велико Градиште, у сарадњи са “Данубиа“ хотелом.

Овогодишњој манифестацији која за циљ има да повеже све људе добре воље и шири такмичарски дух на јединствен начин, учешће је узело више од 300 такмичара из преко 20 земаља.

Шах сигурно постаје један од важнијих  и најмасовнијих догађаја на Сребрном језеру. Турнири се играју у конгресној сали  предивног хотела  „Данубиа“, а  предивна природа и богат садржај пружају могућност и за одржаванје шаховских турнира на врхунском нивоу.

Прошле године на турниру је учествовало 265 играча из 18 земаља са пратиоцима, тренерима, родитељима те је за девет дана турнира на језеру боравило око 650 гостију.

Прошлогодишнји турнир је био међународног карактера, што значи да су на турниру могле  да се освоје норме  за велемајсторе и интернационалне мајсторе, као и за интернационалне судије. Учешћем 15 велемајстора, 14 интернационалних мајстора, 17 FIDE и три национална мајстора турнир је окарактерисан као најмасовнији и један од најјачих турнира на Балкану.

Једна од већих атракција је већ традиционални “блиц“ (брзопотезни) турнир, који се игра на прелепом броду „Силвер Стар“ док  плови до Голубачке тврђаве, а велики је број оних који су овај догађај пропратили као посматрачи или су само уживали у пловидби.

Посебна пажња посвећује се кадетском и омладинском шаху. Кадети који тек почињу да играју имају свој турнир за стицање искуства и уигравање. Треба напоменути да је велики број омладинаца који су почели на овим турнирима стасао у перспективне шахисте и светла су будућност српског шаха.

Резултате турнира можете погледати овде.

ВИДЕО ПРИЛОГ

image_pdfimage_print

Општина Велико Градиште уручила награде најуспешнијим ученицима и професорима

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, уручио је данас награде најуспешнијим ученицима завршних разреда основних и средњих школа, ученицима који су освојили неко од прва три места на републичким такмичењима и њиховим професорима, заслужним за успех, те најбољим студентима са територије општине.

Поздравивши награђене и честитавши им на успеху, председник општине је рекао: “Ви сте најбољи међу одличнима. Показали сте да имамо изузетно квалитетно образовање. Ја то често истичем – имамо три основне школе, дечји вртић и средњу школу и то показује резултате. Ја знам шта значи васпитавати децу, са разним несташлуцима које нам приреде, али тај рад даје резултате.  Ово су најлепши сусрети када покушавамо да бар једним делом вратимо тој деци оно што чине током читаве године, а то су признања и награде које смо, као општина, установили. То је велики успех што се показује и сваке године на пријемним испитима на тежим факултетима, кроз оцене које добијају школе и при инспекцијском надзору. Велике заслуге за успех имају и наставници који изузетно раде свој посао и директори који врло успешно воде ове установе као и други сарадници у школама.“.

Он је навео и да је успех градиштанске деце веома запажен и пропраћен у медијима те да нема боље инвестиције од улагања у просвету што ће се вратити и општини и држави Србији.

“Као и до сада, општина ће и даље помагати рад школа опремањем паметним таблама, куповином квалитетних учила, бесплатном ужином и превозом за средњошколце и студенте као и обезбеђењем станова за просветне раднике и слично. Својим активностима проносите име Великог Градишта широм Србије, а неки и даље. Наставите да нижете успехе као и до сад.“, поручио је Милић.

У име награђених обратио се ученик Средње школе, Немања Милошевић,захваливши свима који су га подржавали, имали разумевања и ценили његове успехе, међу којима су професори, разредна, директор и председник општине. Посебно се захвалио породици и пријатељима, који су му, како је рекао, били подршка и верни пратиоци, пожелевши овом приликом свим ученицима пуно успеха у школовању.

Већ низ година општина Велико Градиште одаје признање ученицима и награђује труд, рад и изузетан успех који су током школовања остварили.  Ове године, међу награђенима је педесет троје добитника дипломе “Вук Караџић“, од чега петоро ђака генерације, као и деветоро ученика и три спортске екипе који су освојили неко од прва три места на републичким такмичењима које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја као и њихови професори, заслужни за успех. Њима су се придружила и два најбоља студента са територије општине Велико Градиште.

Уз књигу, “вуковци“ су награђени и са по 3.000 динара док су ђаци генерације добили ваучер за техничку робу у износу од 35.000 динара. Добитници ваучера са овим износом су и Никола Кнежевић који је на републичком такмичењу из хемије освојио прво место, Растко Јокић са освојеним првим местом из књижевности док је Немања Милошевић, који је уједно и ђак генерације овдашње Гимназије, за освојено друго место из српског језика и језичке културе награђен ваучером у вредности од 27.000 динара. Професорке Весна Новковић и Сања Ђокић, чији су ученици освојили прва места, награђене су износима од 10.000, а Бојан Јелић, за освојено друго место, износом од 8.000 динара. Најбољем студенту општине, Милици Пралица, суденту Фармацеутског факултета у Београду, општина је уручила награду од 30.000 динара, а њеној колегиници Сањи Драгуцановић, студенту Медицинског факултета у Београду, 20.000 динара.

Спортистима, одбојкашима, фудбалерима, џудистима и каратистима основне и средње школе, који су се јуче вратили са наградног путовања у Венецију, уручени су и сезонски ваучери за базене Силвер Лејка, а Ани Милошевић, добитници бронзане медаље на Балканском првенству у џудоу, и тренерка.

Да подсетимо, општина је до сада већ, за постигнут успех на републичким школским такмичењима, уручила поклоне најбољим спортистима средње и основне школе из Великог Градишта као и Одбојкашком клубу ВГСК. Поред петодневног путовања у Венецију које су добили сви спортисти, Одбојкаши Средње школе, са професором, који су ове године освојили 1. место награђени су и сезонским ваучерима за базене и мајцама, а Школа је добила комплет дресова. Исте награде добили су и Одбојкаши Основне школе “Иво Лола Рибар“ који су ове школске године били прваци на републичком такмичењу, са тренером и двема наставницама. Прва три места на републичком такмичењу су освојили џудисти и каратисти Средње и Основне школе из Великог Градишта – Ана Милошевић, Теодора Стојићевић, Јован Петровић, Зорана Благојевић, Тијана Стојиљковић и Катарина Стојићевић, који су заједно са тренерима, награђени ваучерима за базене и мајцама. Фудбалери Средње школе и њихов професор, који су на репубичком такмичењу освојили 2. место, добили су квалитетне тренерке и лопте, као и сезонске ваучере за базене.

Свечаност доделе награда употпунили су полазници Школе за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ из Пожаревца – Одељења у Великом Градишту. Гости су имали прилике да чују извођење музичког хора као и наступ Василија Арсића на хармоници и Лане Марковић на гитари.

Награђени ученици

ВИДЕО ПРИЛОГ

 

image_pdfimage_print

Решење о измени режима саобраћаја у улици Кнеза Лазара у Великом Градишту

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/2014,5/2016,28/2016) и члана 44. Пословника о раду Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 11/2008),

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 27. седници одржаној дана 22.06.2017. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

о измени режима саобраћаја

у улици Кнеза Лазара у Великом Градишту 

 

Члан 1.

Мења се режим саобраћаја  у улуци Кнеза Лазара у Великом Градишту тако што се уводи “пешачка зона“ односно забрана саобраћаја за моторна возила у временском периоду од 18.00 до 0.00 часова.

У улици Кнеза Лазара у времену од 0.00 до 18.00 часова задржава се једносмерни саобраћајни ток возила од Трга Младена Милорадовића ка градском парку уз дозволу дужног паркирања возила у смеру кретања са обе стране коловозне траке.

Члан 2.

Режим саобраћаја у осталим улицама остаје непромењен.

Члан 3.

Оворешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“.

Образложење

Постоји жеља и потреба грађана Великог Градишта да се улица Кнеза Лазара користи као пешачка зона односно зона у којој је забрањен саобраћај моторних возила у вечерњим часовима летње туристичке сезоне. Како је у горе наведеном термину од 18.00 до 0.00 часова смањена феквенција саобраћаја не очекује се поремећај саобраћајног тока и саобраћајна загушења на Тргу Младена Милорадовића.

Број: 344-94/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print