Оглас о јавном надметању (прикупљање писаних понуда) за издавање у закуп простора у згради општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 464-213/2017-01-2
Датум: 24.05.2017 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 6. Члана 7.Уредбе о условима прибављања и отуђења  непокретности непосредном  погодбом,давања у закуп  ствари  у  јавној  својини  и поступцима  јавног  надметања и прикупљања писмених  понуда („Службени гласник РС“, број 24/2012,  48/2015, 99/2015 ) , члана 44.Закона о локалној самоуправи („Сл гласник РС“,бр.129/2007,83/2014-др закон и 101/2016-др закон) а у складу са чланом. 34. Закона о јавној својини („Сл. гланик РС“, бр.72/2011,88/2013,105/2014,104/2016-др.закон и 108/2016), , а у складу са  Решењем бр.464-213/2017-01-2    од 15.05.2017  године Председника општине Велико Градиште,

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е 

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА) ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРОСТОРА У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У ДЕЛУ ХОДНИКА КОД УЛАЗА ИЗ ПРАВЦА УЛИЦЕ МИРОСЛАВА  ТИРШЕ 

 

I.

Општина Велико Градиште, издаје у закуп , заинтересованим правним  лицима, део  простора  у згради Општине  Велико  Градиште у делу ходника код улаза  из правца  улице Мирослава Тирше,ради отварања  шалтера платног  промета,односно пружања платних услуга(републичких и локалних такси,накнада,пореза,разних обавеза-рачуна) и постављање  пулта  за  потребе  истог,максималних димензија 1.30 м x 2.90м,укупне бруто површине 3.77 м2.

II.

Простор предвиђен  за  издавање  у закуп  ближе наведен у тачки I овог Огласа,издаје се на период од годину дана као неопремњен,неадаптиран  и неуређен.

Све  трошкове  опремања,адаптације  и  уређења  сноси закупац.

Закупац  ступа у простор у виђеном стању без обавезе  закуподавца да изведе било какве радове на уређењу  простора који се издаје.

III.

Почетна цена за предмет надметања укупно износи 2 евра по м2 у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

IV. 

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором између  Општине  Велико Градиште  као закуподавца и будућег  закупца.

V.

Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 23.06.2017 године са почетком у 10:00 часова у канцеларији бр 4.Општинске Управе Општине  Велико  Градиште општине Велико Градиште.

Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и достави потпуну документацију предвиђеном овим Огласом и прихвати почетну цену за предмет надметања  с тим да уколико не прихвати  почетну цену губи право на враћање депозита.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VI. 

Заинтересована правна лица-понуђачи дужни су да до дана надметања уплате  депозит у износу од 10.000.00 РСД.

VII. 

Право учешћа на надметању имају  правна лица, која  обавњају делатност из  сфере  пружања платних  услуга и о томе доставе доказ(извод  из  Агенције за привредне регистре о активном  статусу).

Благовременом се сматра пријава пристигла у Писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште до дана 22.06.2017 године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања.

VIII.

Пријава за учешће у поступку јавног надматања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се Оглас односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава мора да садржи:

  1. Правно лице – назив, адреса, матични број,  извод из регистра надлежног органа потврда о пореском идентификационом броју,доказ о измиреним пореским обавезама,број телефона,уколико надметању присуствује пуномоћник потребно је приложити  потписано и оверено пуномоћје,као и личне податке пуномоћника.

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са стањем простора који се издаје и да нема примедбе на предмет надметања.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано ако нису приложене све исправе како је то предвиђеноовим огласом, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим огласом, или ако подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

IX.

По завршеном надметању, рок за закључивае Уговора и начин плаћања накнаде као и последице пропуштања биће уређене актом о додели простора у закуп.

X. 

Кауција-депозит плаћа се на жиро-рачун број: 840-0961804-78, Општинске управе Општине Велико Градиште.

Девизни износ плаћа се у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања. 

XI.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити урачунат у укупну цену а у случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит му неће бити враћен.

XII.

У случају да будући закупац не уплати   цену у складу са тачком 4. овог Огласа или не плати понуђену  цену, простор који представља предмет закупа биће му изузет  а уплаћени депозит неће бити враћен.

XIII.

Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на телефон: 012/662-588 или лично у просторијама имовинско-правне службе Општине Велико Градиште, соба бр.12, приземље.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сузана Ђорђевић, дипл.правник

image_pdfimage_print