Обавештење о доношењу решења којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину – „Vip mobile d.o.o.“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привредни и економски развој
и дијаспору
Број: 501-13/2017-07
Датум: 15.05.2017 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09), Одељење за привредни и економски развој и дијаспору ОУ-е Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

Обавештење

о доношењу решења којим је утврђено да није потребна

процена утицаја на животну средину

            Обавештава се јавност о доношењу Решења којим је одлучено да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње антенског стуба мобилне телефоније и постављања радио-базне станице на локацији „BA01330_02_PO_Požeženo“, „DCS1800/UMTS2100” мреже јавних мобилних телекомуникација „Vip mobile d.o.o.“, укупне израчене снаге БС„DCS1800“ 3×509,3W=1527,9W и БС„UMTS2100“ 3×405,5W=1216,5W, на к.п.бр. 2820/3 К.О. Пожежено,  на територији општине Велико Градиште, носиоца пројекта „Vip mobile d.o.o.“, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, 11070 Нови Београд. Овим решењем одређени су услови заштите животне средине у складу са посебним прописима.

Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, документацију и податке у просторијама Одељења, у згради Општине Велико Градиште, канцеларија бр. 12 у приземљу, у радно време од 07,00-15,00 часова.

Жалбу против наведеног Решења заинтересована јавност може изјавити Министру пољопривреде и заштите животне средине РС у року од петнаест дана од дана пријема, односно објављивања овог обавештења. Жалба се подноси преко овог Одељења и таксира са 440,оо динара административне таксе сходно тарифном броју 6. Републичке таксене тарифе, Број рачуна: 840-742221843-57; Шифра плаћања: 153; Позив на број: 97 59-110; Сврха: За жалбу; Прималац: Р.А.Т.

Послови процене утицаја пројеката на животну средину,
праћење стања заштита и унапређење животне средине,
издавање интегрисаних дозвола и
других дозвола у области заштите животне средине
Саветник  Данијела Илић,  дипл.инж.пољ.

image_pdfimage_print