Обавештење о доношењу решења којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину – „Телеком Србија“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привредни и економски развој
и дијаспору
Број: 501-15/2017-07
Датум: 15.05.2017 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09), Одељење за привредни и економски развој и дијаспору ОУ-е Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

Обавештење

о доношењу решења којим је утврђено да није потребна

процена утицаја на животну средину

            Обавештава се јавност о доношењу Решења којим је одлучено да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта реконструкције радио базне станице „ПО-СРЕБРНО ЈЕЗЕРО“ – ПО27, ПОУ27, ПОЛ27, укупне ефективне израчене снаге ПО27=844,75W, ПОУ27=1081,12W, ПОЛ27=2752W, на катастарској парцели број 2366/157 КО Велико Градиште, на територији општине Велико Градиште, носиоца пројекта „Телеком Србија“, А.Д. Београд, ИЈ Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 3, 12000 Пожаревац. Овим решењем одређени су услови заштите животне средине у складу са посебним прописима.

Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, документацију и податке у просторијама Одељења, у згради Општине Велико Градиште, канцеларија бр. 12 у приземљу, у радно време од 07,00-15,00 часова.

Жалбу против наведеног Решења заинтересована јавност може изјавити Министру пољопривреде и заштите животне средине РС у року од петнаест дана од дана пријема, односно објављивања овог обавештења. Жалба се подноси преко овог Одељења и таксира са 440,оо динара административне таксе сходно тарифном броју 6. Републичке таксене тарифе, Број рачуна: 840-742221843-57; Шифра плаћања: 153; Позив на број: 97 59-110; Сврха: За жалбу; Прималац: Р.А.Т.

Послови процене утицаја пројеката на животну средину,
праћење стања заштита и унапређење животне средине,
издавање интегрисаних дозвола и
других дозвола у области заштите животне средине
Саветник Данијела Илић,  дипл.инж.пољ.    

image_pdfimage_print