Сазив 9. седнице Скупштине општине Велико Градиште

На основу члана 56. и 57. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

 

САЗИВАМ

9. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 28. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ (ПЕТАК) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Пословника Скупштине општине Велико Градиште,
 2. ПредлогОдлукео комуналнимделатностима,
 3. ПредлогОдлуке о сахрањивању и гробљима,
 4. ПредлогОдлуке о пијацама,
 5. ПредлогОдлуке о покретањупоступкарадииздавања у закуппростора у зградиопштинеВеликоГрадиште у делуходникакодулазаизправцаулицеМирославаТирше,
 6. ПредлогОдлуке о давањусагласности и усвајањуПројекта јавног приватног партнерства „ Замена постојеће столарије и рeконстукције котларнице – уградња новог котла за биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у Дому здравља Велико Градиште“,
 7. Предлог Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера, уређаја и опреме у функцији уређења јавне површине плаже на Сребрном језеру,
 8. ПредлогРешењаo усвајању почетног ликвидационаог извештаја ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште у ликвидацији,
 9. ПредлогРешењао давању у закуп на одређено време јавних и дугих површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру ( Ћирковић Милан- локација 1)
 10. ПредлогРешења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у  функцији уређења плаже на Сребрном језеру (Ћирковић Милан – локације 2),
 11. ПредлогРешења о давању у закуп на одређено време јавних и дургих површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру (Шћекић Зоран – локација 3),
 12. ПредлогРешења о престанкукоришћењапоосновузакупајавних и другихповршина у ВеликомГрадишту (ОгњановићЦвета),
 13. ПредлогРешењао именовању директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште,
 14. ПредлогРешењао престанкумандатав.д. директора ЈКП “Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште,
 15. ПредлогДопунепрограмапостављањамањихмонтажнихобјекатапривременогкарактеранаподручјуопштинеВелокоГрадиштезапериодод 2017. до године,
 16. ПредлогИзменаПрограмапостављањамањихмонтажнихобјеката и уређаја у функцијиуређењајавнеповршинеплаженаСребрномјезеру,
 17. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 18. Предлог Решења о продужењу рока трајања закупа на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката-педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту ( „Миланка Станковић PR, VI & VE PLUS“ из Ниша ),
 19. Предлог Решења о продужењу рока трајања закупа на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката-педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту ( СР за изнајмљивање педалина, кануа и чамаца Делфин, ПР Бурмезовић Јованка ),
 20. Предлог Решења о продужењу рока трајања закупа на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката-педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту ( Здравковић Саша ПР, Услуге издавања педалина Саша и Тања ),
 21. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за прибављање и располагање грађевинским земљиштем у јавној својини,
 22. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за сарадњу са другим општинама и градовима.

Број: 06-23/2017-01-1                                                                                                                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине Велико Градиште 

Браниславка Шуловић, с.р.

image_pdfimage_print