Обавештење о пријему захтева од стране „Vip mobile d.o.o.“ Београд, о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привредни и економски развој
и дијаспору
Број: 501-13/2017-07
Датум:13.04.2017 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Обавештење о пријему захтева од стране „Vip mobile d.o.o.“ Београд, о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и одређивању обима и садржаја студије на животну средину,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Одељење за привредни и економски развој и дијаспору
Велико Градиште, Житни трг 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта „Vip Mobile d.o.o.“ ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, 11070 поднео је, преко овлашћеника „Kodar inženjering d.o.o.“ ул. Аутопут за Загреб 41и 11077 Београд, Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору ОУ-е Општине Велико Градиште, захтев за одлучивање о потреби проценe утицајa на животну средину и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње антенског стуба мобилне телефоније и постављања радио-базне станице на локацији „BA01330_02_PO_Požeženo“, „DCS1800/UMTS2100” мреже јавних мобилни телекомуникација „Vip mobile d.o.o.“, на к.п.бр. 2820/3 К.О. Пожежено на територији општине Велико Градиште.

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину поднетог захтева у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору ОУ-е Општине Велико Градиште, Житни трг 1, соба 12, приземље, радним данима од 07 до 15 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о поднетом захтеву је 04. мај 2017. године.

Обавештење се објављује на основу чл. 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).

Послови процене утицаја пројеката на животну средину,
праћење стања заштита и унапређење животне средине,
издавање интегрисаних дозвола и
других дозвола у области заштите животне средине