Обавештење о пријему захтева од стране „Телеком Србија“ А.Д. Београд, ИЈ Пожаревац, о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привредни и економски развој
и дијаспору
Број: 501-15/2017-07
Датум:13.04.2017 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Обавештење о пријему захтева од стране „Телеком Србија“ А.Д. Београд, ИЈ Пожаревац, о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и одређивању обима и садржаја студије на животну средину,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Одељење за привредни и економски развој и дијаспору
Велико Градиште, Житни трг 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта „Телеком Србија“, А.Д. Београд, ИЈ Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 3, 12000 Пожаревац поднео је Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору ОУ-е Општине Велико Градиште, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције радио базне станице „ПО-СРЕБРНО ЈЕЗЕРО“ – ПО27, ПОУ27, ПОЛ27, на катастарској парцели број 2366/157 КО Велико Градиште, на територији општине Велико Градиште.

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину поднетог захтева у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору ОУ-е Општине Велико Градиште, Житни трг 1, соба 12, приземље, радним данима од 07 до 15 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о поднетом захтеву је 04. мај 2017. године.

Обавештење се објављује на основу чл. 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).

Послови процене утицаја пројеката на животну средину,
праћење стања заштита и унапређење животне средине,
издавање интегрисаних дозвола и
других дозвола у области заштите животне средине