Измене и допуне огласа о јавном надметању за давање у закуп на одређено време јавних површина у Великом Градишту број: 464-87/2017-01-2 од 3.3.2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 464-87/2017-01-2
Датум: 05.04.2017. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,81/019,64/10-Одлука УС РС, 24/11, 42/14-Одлука УС РС, 50/13-ОДлука УС РС, 98/13-Одлука УС РС, 132/14 и 145/14) а у складу са чл. 5. 7. и 8. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016) и одлуке Председника општине Велико Градиште број 464-87/2017-01-2 од 3.3.2017. године са изменом и допуном одлуке, број 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године,
Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОГЛАСА
О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
РАДИ
ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА У ФУНКЦИЈИ УРЕЂЕЊА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ –ПЛАЖЕ НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ, број: 464-87/2017-01-2 од 3.3.2017. године

I

У Огласу о јавном надметању за давање у закуп на одређено време јавних површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења јавне површине – плаже на Сребрном језеру, број 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године, у одељку I, алинеја 4, брише се.
Услед повлачења са јавног надметања локације бр. 4 ближе одређене у претходном ставу, учесницима пријављеним за надметање за ову локацију вратиће се уплаћени депозит.

II

У одељку II, став 2. брише се.

III

У одељку IV, став 1. мења се и гласи: „Почетна цена за сваку појединачну локацију надметања износи 25.000,00 РСД за перод од 5 година.“

IV

У одељку VIII, у ставу 1. после речи: „уплате депозит у висини од“ брише се „10 %“ а додају се речи: „50 %“.
У истом одељку после става 12. додаје се став 13. који гласи: „Заинтересована лица која су своје учешће на јавном надметању пријавила до доношења одлуке о измени и допуни одлуке Председника општине, број 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године, односно до дана објављивања овог огласа, уредиће своје пријаве и пропратну документацију у складу са изменама и допунама одлуке, односно огласа до почетка јавног надметања, те ће се овако уређене пријаве сматрати благовременим и уредним.

V

Ближи услови који се тичу јавног надметања, на тел. 012/662-124 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 5 у приземљу, где је могуће извршити увид у скицу локација које су предмет закупа.
Особа за контакт Милош Стојадиновић.

Број: 464-87/2017-01-2,
Дана: 5.4.2017. године.

Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору

image_pdfimage_print