ПУ “Мајски цвет“: Оглас ради отуђења моторног возила путем јавног надметања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Предшколска установа „Мајски цвет“
Број: 602
Датум: 20.04.2017. год.
Велико Градиште

 

На основу члана 2. Решења o формирању комисије бр. 595 од 20.04.2017. године, Предшколска установа „Мајски цвет“ Велико Градиште дана 20.04.2017. године објављује,

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА МОТОРНОГ ВОЗИЛА
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

1. Предмет продаје
Предмет отуђења је половни моторно возило у виђеном стању.

2. Подаци о возилу
Путнички аутомобил, марка: Застава, модел: Yugo 101Scala 65, година производње: 2002, радна запремина мотора: 1.298 cm3, снага мотора: 46 kw.
Напомена: возило није у возном стању.

3. Цена
Почетна цена за продају моторног возила у првом кругу надметања износи 25.000,00 динара.

4. Преглед возила
Половно возило се може погледати у дане 21.04.2017.- 03.05.2017. године, у времену од 08-14 часова у кругу дворишта ПУ „Мајски цвет“ у улици Бошка Вребалова бр. 1 у Великом Градишту.
Возило се купује у виђеном стању.
Накнадне рекламације не важе.

5. Право учешћа
Право учешћа у јавном надметању имају сва физичка и правна лица.

6. Садржај понуде
Писана понуда треба да садржи:
– Документа и подаци о понуђачу
А) Физичко лице(фотокопија личне карте,адреса и контакт телефон)
Б) Правнолице(назив,седиште и бројтелефона,потписана и оверенаодстранеовлашћеноглица,изводизрегистрапривреднихсубјекатанадлежногоргана и потврда о порескомидентификациономброју)

Уз понуду мора се доставити изјава подносиоца понуде да прихвата све услове из јавног
огласа,да се моторно возило купује у виђеном стању и да накнадне рекламације не важе.

У понуди се обавезно наводи понуђена цена која не може бити нижа од почетне цена, а која износи 25.000,00 динара.
У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити потписано и оверено печатом од стране законског заступника правног лица, односно оверено од стране надлежног органа за физичко лице.
Пријава је непотпуна уколико не садржи све што је прописано,ако нису приложене све исправе како је то прописано овим Огласом,односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом,или уколико су достављени подаци супротни објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене,односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку
јавног надметања.

7. Достављање понуде
Писане понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком“ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ-Јавни позив за продају виљушкара путем јавног надметања затвореним писаним понудама, путем поште или непосредно код ПУ „Мајски цвет“ у седишту предузећа у улици Бошка Вребалова бр. 1 у Великом Градишту.
Рок за достављање понуде са траженом документацијом је 03.05.2017. године до 11 часова.
Благовременом ће се сматрати све пријаве које буду примљене до наведеног рока.
Јавно отварање писаних понуда биће одржано 03.05.2017. године у 11,30 часова у седишту предузећа у улици Бошка Вребалова бр. 1 у Великом Градишту.

8. Обавезе купца.
Купац је обавезан да након закључења уговора уплати уговорену цену у року од 7 дана, а затим да о свом трошку однесе возило из дворишта ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште.

9. Закључење уговора
Најповољнији понуђач је дужан да у року од 3 дана од добијања писменог обавештења приступи у просторије ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште, ради закључења купопродајног уговора.

Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на број 012/7662-656.

Комисија за прикупљање понуда у поступку
јавног надметања ради продаје расходованог
половног моторног возила

image_pdfimage_print