Обавештење о јавном увиду у нацрт плана полетно-слетне стазе са пратећим садржајима у општини Великом Градишту

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-10/2017-06
Датум: 04.04.2017. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о
ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ПОЛЕТНО-СЛЕТНЕ
СТАЗЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА
У ОПШТИНИ ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације полетно-слетне стазе са пратећим садржајима у општини Велико Градиште.

Jавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од 04.04.2017. године до 04.05.2017. године на огласној табли испред канцеларије број 11 у општини Велико Градиште.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр.1 најкасније до 04.05.2017. године до 15.00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавни увид се организује на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Документацију можете погледати и путем интернета на следећој адреси:
Нацрт плана

image_pdfimage_print