Закључак о стављању ван снаге дела Одлуке број 464-125/2015-06 од 14.7.2015. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 464-152/2015-06
Датум: 23.3.2017. године
Велико Градиште

На основу члана 74. Статута општине Велико Градиште земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008), а у вези члана 11. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/08), Председник Велико Градиште доноси,

З А К Љ У Ч А К

1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ алинеја 4. под словом в) тачке 3. Одлуке о расписивању јавног надметања за избор најповољнијег понуђача ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини број: 464-125/2015-06 од 14.7.2015. године Председника општине Велико Градиште и ПОНИШТАВАЈУ СЕ све управне радње спроведене у поступку јавног оглашавања по основу наведеног дела одлуке, те за убудуће неће производити правно дејство.
2. Учесницима поништеног поступка враћају се уплаћени гарантни износи.

О б р а з л о ж е њ е

У делу одлуке ближе одређеним у тачки 1. диспозитива овог Закључка, предвиђено је расписати јавно надметање и изабрати најповољнијег понуђача ради отуђења дела к.п.бр. 1503 Ринглов, у површини од око 9,61 ар КО Велико Градиште. Како израђена техничка документација ради деобе парцеле није спроведена пред службом за катастар непокретности због техничких разлога, те није планирана парцела добила број и површину, то је нужно ставити ван снаге део одлуке из тачке 1. диспозитива овог закључка и поништити све управне радње спроведене по основу наведеног дела одлуке.
Из свега изнетог Председник општине Велико Градиште је у складу са чланом 72. Статута општине Велико Градиште земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008), а у вези члана 11. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/08), одлучио као у диспозитиву.
Овај закључак је коначан.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић

image_pdfimage_print