ПУ “Мајски цвет“: Конкурс за пријем деце за радну 2017/2018. годину

У складу са Правилником о упису деце у П.У. „Мајски цвет“ и Oдлуком Управног одбора бр 283 од 28.02.2017. године, Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту расписује:

Конкурс за пријем деце за радну 2017/2018 годину

Конкурс ће трајати од 01.04.2017. године до 30.04.2017. године.

Пријаве се подносе на обрасцу који се добија у Вртићу, или се може преузети са интернет странице http://vrticvg.edu.rs/.

Уз попуњену пријаву, родитељ, односно старитељ, обавезан је да достави извод из матичне књиге рођених и потврду о здравственом стању детета.

Ако се пријави више деце од броја наведеног у конкурсу, комисија сачињава ранг-листу пријављене деце по мерилима утврђеним Правилником. Ранг листа се сачињава за сваку васпитну групу за коју се пријави више деце од броја одређеног у конкурсу.

Ради сачињавања ранг листе потребни су следећи документи:

  1. Писмени доказ о запослености родитеља. Ако су оба родитеља у радном односу за сваког родитеља доставља се појединачни доказ који издаје послодавац.
  2. Писмени доказ о дефицијентности (непотпуности) породице: решење Центра за социјални рад или пресуда о разводу.
  3. Да је дете похађало Вртић доказује се задњом признаницом о плаћеном боравку.

Мерила за рангирање

Р.б Мерило Број поена
1. Запослена оба родитеља 4
2. Запослен један родитељ 2
3. Незапослени родитељи 1
4. Дефицијентна (непотпуна) породица 3
5. Дете је похађало Вртић у текућој радној години 1
6. Родитељи редовно измиривали месечне новчане обавезе у текућој години 1

Статус 3. детета родитељ (старатељ) доказује изводима из матичне књиге рођених за свако дете и овереном изјавом о саставу породичног домаћинства.

Деца на обавезном предшколском програму се уписују само на основу извода из матичне књиге рођених и лекарског уверења.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print