Обавештење о радном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације главне улице и чаршије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-114/2015-06
Датум: 16.03.2017. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Обавештење о
РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГЛАВНЕ УЛИЦЕ И ЧАРШИЈЕ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације главне улице и чаршије.

Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од 16.03.2017. године до 31.03.2017. године на градској пијаци, у току јавног увида биће одржана јавна трибина 27.03.2017.године у 12часова у свечаној сали општине Велико Градиште.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр.1 најкасније до 31.03.2017. године до 15.00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Документацију можете погледати и путем интернета на следећим адресама:
Обавештење
Баштенско решење
Модернистичко решење
Традиционалистичко решење

image_pdfimage_print