Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта за изградњу пoсловног објекта на к.п.бр. 2374/2 К.О. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-41/2017-06
Датум: 07.03.2017. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о
ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА
ИЗГРАДЊУ ПOСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 2374/2 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта на к.п.бр. 2374/2 К.О. Велико Градиште.
Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 07.03.2017. године до 14.03.2017.године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 14.03.2017.године до 15,00 часова.
Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Прилози:
Урбанистички пројекат

image_pdfimage_print