ЈКП „Дунав Велико Градиште“: Оглас ради отуђења моторног возила путем јавног надемтања у трећем кругу надметања

На основу члана 3. Одлуке о покретању поступка јавног надметања прикупљањем писмених понуда бр. 261 од 24.02.2017. године и Решења в.д. директора бр. 262 од 24.02.2017. године, ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта дана 13.03.2017. године објављује,

ОГЛАС

РАДИ ОТУЂЕЊА МОТОРНОГ  ВОЗИЛА

ПУТЕМ  ЈАВНОГ  НАДМЕТАЊА

у трећем кругу надметања – слободном погодбом 

 

1.Предмет  продаје

Предмет  отуђења   је  половни виљушкар  у виђеном стању.

2.Подаци  о  возилу

Тип машине ТУ-32, фабрички број 35.86-2037, масе 4.800 кг, произведен 1986. године, атест бр. 061022, Р.О. Индустрија машина и опреме Нови Сад – у половном виђеном стању.

3.Цена

Почетна  цена  за  продају  покретне ствари у трећем кругу надметања – на јавној погодби није унапред одређена.

Понуђачи сами дају почетну цену и уплаћују депозит од 10% понуђене цене на благајни ЈКП “Дунав Велико Градиште“ или на рачун ЈКп „Дунав Велико Градиште“ који се води код Поштанске штедионице: 200-2826710101881-69, Комерцијалне банке: 205-180820-52 или Banca Intesa: 160-377124-15, уз напомену: уплата депозита за надметање за виљушкар, до 09,45 часова дана 17.03.2017. године.

Најповољнијем понуђачу задржава се уплаћени депозит и урачунава у укупну купопродајну цену. Осталим понуђачима се враћа уплаћени депозит. У случају одустанка од куповине најповољнијег понуђача, депозит ће се задржати код Продавца. 

4.Преглед  возила

Половна машина  се  може  погледати  у дане 13.03.-17.03.2017. године, у времену  од 08-14 часова у кругу дворишта  ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у улици Сремска бр. 1 у Великом Градишту. Непосредно пре отпочињања јавног надметања понуђачи могу да погледају возило које се продаје у дворишту ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у улици Сремска бр. 1 у Великом Градишту.

Машина  се  купује  у  виђеном стању.

Накнадне  рекламације  не  важе. 

5.Право  учешћа

Право  учешћа  у  јавном  надметању  имају  сва  физичка  и  правна  лица.

6.Начин одржавања надметања

Комисија ЈКП „Дунав Велико Градиште“  спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутни),
  2. отвара јавно надметање,
  3. позива учеснике да дају почетну цену и надмећу се,
  4. одржава ред на јавном надметању,
  5. проглашава купца када ниједна друга страна не понуди већу цену од последње понуђене цене и
  6. потписује записник.

Ради учествовања на надметању учесници треба да доставе следећа документа:

–  Документа  и  подаци  о  понуђачу

А) Физичко  лице(фотокопија  личне  карте,адреса  и  контакт  телефон)

Б) Правно  лице (назив, седиште  и  број  телефона, потписана и оверена  од  стране  овлашћеног  лица, извод  из  регистра  привредних  субјеката  надлежног  органа  и потврда  о пореском  идентификационом  броју).

Пријаве учесника се врше у времену до отпочињања јавног надметања.

Пре отпочињања надметања учесници се морају обавестити да да учешћем на надметању прихватају  све  услове  из  јавног  огласа, да се  моторно  возило  купује  у  виђеном  стању  и   да  накнадне  рекламације  не важе.

У случају  да  подносиоца  понуде  заступа  пуномоћник, пуномоћје  за  заступање  мора  бити потписано и оверено печатом од стране законског заступника правног лица, односно оверено од стране надлежног органа за физичко лице.

  1. Датум и место одржавања надметања

Надметање слободном погодбом одржаће се дана 17.03.2017. године у 10 часова у просторијама „ЈКП Дунав Велико Градиштеу Великом Градишту.

8.Обавезе  купца.

Купац је обавезан да након закључења уговора уплати уговорену цену у року од 5 дана, а затим да о свом трошку однесе виљушкар из дворишта ЈКП „Дунав Велико Градиште“. 

9.Закључење  уговора

Најповољнији  понуђач  је  дужан  да  у року  од 3 дана  од добијања  писменог  обавештења  приступи  у просторије ЈКП „Дунав Велико Градиште“, ради  закључења  купопродајног  уговора.

Уколико купац у уговореном року не приступи у просторије продавца ради закључења уговора  односно не уплати излицитирану цену, уговор ће се сматрати раскинутим и следећи најповољнији понуђач на непосредној погодби ће бити позван да закључи уговор по излицитираној цени.

10.Услови  плаћања

Готовински или вирмански у року од 5 дана од момента закључења уговора.

Ближи  услови  који  се  тичу  јавног  надметања  могу  се  добити  позивом  на  број 012/662-722.

Датум: 13.03.2017. године

image_pdfimage_print