Јавно надметање за давање у закуп на одређено време јавних површина у Великом Градишту – Сребрно језеро

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 464-87/2017-01-2
Датум: 06.03.2017. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,81/019,64/10-Одлука УС РС, 24/11, 42/14-Одлука УС РС, 50/13-ОДлука УС РС, 98/13-Одлука УС РС, 132/14 и 145/14) а у складу са чл. 5. 7. и 8. Одлуке о постављању  мањих  монтажних објеката  привременог  карактера  на јавним  површинама („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016) и решења Председника општине Велико Градиште број 464-87/2017-01-2 од 3.3.2017. године,

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е, 

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА  ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ
ЈАВНИХ  ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 
РАДИ
ПОСТАВЉАЊА  МАЊИХ  МОНТАЖНИХ  ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА
У ФУНКЦИЈИ  УРЕЂЕЊА  ЈАВНЕ  ПОВРШИНЕ –ПЛАЖЕ НА СРЕБРНОМ  ЈЕЗЕРУ

 

I

Општина Велико Градиште, нуди у закуп, заинтересованим физичким и правним лицима, јавне  површине у јавној својини, власништво општине Велико Градиште, ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења јавне површине -плаже на Сребрном Језеру у „Туристичко – рекреативном насељу Бели Багрем“ у Великом Градишту, предвиђених Програмом  постављања мањих  монтажних  објеката  и  уређаја  у функцији уређења јавне површине – плаже на Сребрном Језеру, које чине следеће  локације:

Локација 1 на кат. парц. бр. 2229/1 уписане у лист  непокретности бр. 5144 КО Велико Градиште, ширина локације je 20 m уз шетну стазу, а површина са делом плаже одређеним за одржавање и опремање је око 4 ара.

Локација 2 – на кат. парц. бр. 2229/1 уписане у лист  непокретности бр. 5144 КО Велико Градиште, ширина  локације 6 m уз  шетну  стазу, а површина  са  делом  плаже одређеним за одржавање и опремање је око  1,1 ар.

Локација 3 – на кат. парц. бр. 2229/1 уписане у лист  непокретности бр. 5144 КО Велико Градиште ,ширина  локације 6 m уз  шетну  стазу, а површина  са  делом  плаже одређеним за одржавање и опремање је око 1,1 ара.

Локација 4 – на кат. парц. бр. 2374/23 уписане у лист  непокретности бр. 2195 КО Велико Градиште, ширина локације је дефинисана парцелом, а површина са делом плаже одређеним за одржавање и опремање је 9,13 ара.

II

Обавезе закупца на наведеним локацијама током летње сезоне су: каскадно нивелисање припадајућег дела плаже са каменим подзидцима, постављање летњег шанк-бара са пратећим  садржајем, сунцобранима и дрвеним лежаљкама, корпама за отпатке, уз обавезу чишћења и одржавања, са могућношћу вршења угоститељске делатности.

На локацији 4 предвиђено је и постављање тобогана до језера, уз обавезу да се сачува и у укупно уређење укомпонује постојеће квалитетно дрвеће.

Шанк-бар се поставља на највишој каскади, а на осталим етажама предвиђено је постављање сунцобрана и дрвених лежаљки.

Организација највише каскаде и диспозиција и облик шанка-бара могу се организовати и тако да се последње  две каскаде  у вечерњим  периоду  по престанку  рада плаже  могу  користити  и као  кафић  уз  шетну  стазу.Висина шанка  која  се поставља је  максимално 4.0 м.Доња  висина  стрехе крова  шанка  је минимум 2.2м. Шанк  треба  да буде  удаљен од  шетне стазе  минимум 1.0 м ,с тим да се део  стазе може  насути и поплочати  дрвеном  облогом. Шанк-бар треба да је претежно  израђен  од од  дрвета,са  насрешницом  или  кровом  у комбинацији дрво+трска,са дрвеним  барским  столицама. Настрешница  се може  поставити  дуж  највише  две  каскаде.Површина испод  настрешнице  треба  да  буде покривена дрвеним  застором.Пратећи садржаји  уз шанк-барове су клупе,корпе и канте, дрвене лежаљке уз  саме барове, као и слична опрема.Закупац је дужан  да одржава и унапређује закупљени део плаже,нема право да локацију огради било каквом  оградом, дужан је да обезбеди слободан пролаз дуж плаже и кроз  закупњену  локацију. Минимална удаљеност постављања било какве опреме или мобилијара је 5.0 м од  воде чиме  се  обезбеђује  несметан пролаз дуж обале као јавног добра.

Сунцобрани треба да су по правилу од дрвета, покривени трском а лежаљке дрвене  конструкције.

На предметним локацијама дозвољено је постављање и друге опреме и мобилијара у функцији уређења, као што су клупе, мање настрешнице, тушеви, канте, корпе и слично.

Постављање каскада и опреме у функцији уређења плаже предвиђено је и на деловима плаже испред постојећих угоститељких објеката уз шену стазу.

На  свакој  од  локација се по потреби а у надлежности општине, може поставити  кула за спасиоца, према посебном пропису.

На предметним локацијама обавезно је организовано постављање сунцобрана и лежаљки на припадајућем делу плаже током целе сезоне купања.

Локације се издају као неопремљене, али уз сагласност општине Велико Градиште да закупац о свом трошку спроведе прикључке.

III

Закупац преузима у закуп појединачне локације предвиђене овим Огласом у виђеном стању без обавезе закуподавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта.

Закупац је дужан да Програмом предвиђене садржаје реализује и стави у функцију у року 30 дана од дана правноснажности решења о додели локације у закуп.

IV

Почетна цена за сваку појединачну локацију надметања износи  5.000,00 РСД на  годишњем нивоу.

Лицитациони корак износи најмање 500,00 РСД.

V

Локације се дају у закуп на период до 5 година, у складу и за време важења  Програма постављања  мањих  монтажних  објеката и  уређаја  у функцији уређења  јавне  површине-плаже на Сребрном Језеру на подручју Великог Градишта за период од 2017. до  2022. године.

По протеку рока од 5 година титулар на предметним локацијама са постављеним монтажним објектима и пратећим садржајем постаје општина  Велико Градиште, којој ће  закупац исте бити дужан да преда.

VI

Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање  2 понуђача лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 07.04.2017. године са почетком у 11:00 часова у великој сали  СО Велико Градиште, (на спрату).

Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VII

             Понуђени износ закупнине на одређено време закупац је дужан да плаћа у складу са Уговором кога ће у року од 30 дана од достављања решења о давању у закуп закључити са закуподавцем, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

VIII

Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће у писарници Општинске управе а преко Одељења за привредни и економски развој и дијаспору, у Великом Градишту Житни трг 1, до 10,00 часова дана 07.04.2017. године.

Кауција-депозит плаћа се на на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже и извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме и адресу и матични број и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве, односно понуђача да прихвата све услове из јавног огласа.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то и предвиђено у овом одељку, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

Пријаву не могу поднети председник нити било који члан комисије.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и када истом приступи само један учесник.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања. Неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују.

IX

По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене, или су поднели неблаговремену или непотпуну пријаву, вратиће се гарантни износ.

Депозит учесника јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине задржава се, односно урачунава се у износ закупнине.

У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит му неће бити враћен.

X

У случају да будући закупац не закључи уговор у прописаном року и не уплати излицитирану цену у складу са тачком IV и VII овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита.

XI

Саставни део огласа је важећи Правилник о техничким и другим условима за постављање мањих привремених монтажних објеката и уређаја на јавним површинама, Општинског већа општине Велико Градиште и Програм постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији јавне плаже на Сребрном језеру, Скупштине општине Велико Градиште.

XII

Ближи услови који се тичу јавног надметања, на тел. 012/662-124 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 5 у приземљу, где је могуће извршити увид у скицу локација које су предмет закупа.

Особа за контакт Милош Стојадиновић.

Број: 464-87/2017-01-2,
Дана: 6.3.2017. године.

Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору