Archive for month: март, 2017

Правилници о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње

Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квaлиtetнa приплoднa грлa

image_pdfimage_print

Захтев за достављање понуде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404- 77 /2017-02
Датум: 30.03.2017.године
Велико Градиште

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за достављање понуде

Поштовани,

Општинска управа општине Велико Градиште, покренула је поступак прикупљања понуда за услугу – контрола бројности паса луталица на територији насељеног места Велико Градиште у 2017. години.

Вашу понуду, попуњен, парафиран и печатиран модел уговора и решење надлежног министарства, доставите до 07.04.2017. године до 12.00 часова, на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, са назнаком „понуда за контролу бројности паса луталица – не отварати“
На полеђини коверте понуђач назначава своје податке, адресу, телефон и контакт особу. Одабраће се најповољнија понуда, поштујући критеријум: „ најнижа понуђена цена“.
Уколико две и више понуда имају исту цену, као повољнија сматраће се она која је прва заведена код Наручиоца.
Плаћање без могућности авансне уплате, у року од 45 дана од дана пријема исправно испостављене фактуре. Одложено плаћање је безусловно, односно Понуђач не може да захтева било какво средство финансијског обезбеђења.
Уговорена вредност је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

Понуђач се обавезује да за потребе наручиоца обавља следеће услуге:

1. хватање, евидентирање, превоз, смештај и исхрана паса луталица
2.очитавање чипа псу на лицу места ( уколико је истом уграђен чип)
3.стручна тријажа ухваћених паса, стерилизација, лечење од ендо-екто паразита, вакцнација против беснила, микро-чиповање ( обележавање паса), фотоевидентирање
4.враћање паса који су прошли стручну тријажу на првобитно место хватања
5.нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина
6.транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина,до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпадака животињског порекла на начин који не преставља ризик по друге животиње, људе или животну средину

После сваке акције хватања паса ангажовани понуђач односно овлашћења Служба зоохигијене и надлежни инспектор Општинске управе општине Велико Градиште, сачиниће Записник који садржи следеће податке:
1. Датум хватања
2. Место хватања
3. Укупан број ухваћених паса
4. Број паса које су одмах преузели власници или држаоци
5. Број паса који су одмах удомљени
6. Кратак опис сваке ухваћене јединке (врста, пол, боја длаке, величина, опис шаре, посебни знаци, идентификационе ознаке ако постоје и сл.)

Понуђач односно овлашћена Служба зоохигијена дужна је да Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште након завршених неопходних третмана на животињама, уз обавезну фотодокументацију, накнадно достави Записник који садржи:
1. Третман или третмане на које је пас упућен
2. Време боравка у прихватилишту
3. Детаљне податке о одласку животиња из Прихватилишта ( обележена микро-чипом или тетовир ознаком, кастрирана или стерилисана, преузета од власника, удомљена индивидуално или у колективном центру, пуштена на слободу, еутанизирана и сл.).

Прихватилиште за псе мора бити уписано у Регистар објеката које води Министарство надлежно за послове ветеринарства.

Плаћање по извршеној акцији, на основу броја ухваћених паса, и исправно испостављеној фактури, у року од 45 дана, од пријема исте.

Извођење услуге: по испостављеном захтеву према потребама наручиоца, најкасније у року од 7 дана од испостављеног захтева, а у складу са расположивим средствима за ову намену, у износу од 400.000,00 динара са ПДВ-ом.

Општинска управа општине Велико Градиште не прихвата било какве трошкове везане за смештај или исхрану радника задужених за извођење предметне набавке.
Период важења уговора: до изградње Прихватилишта за псе, односно најдуже до 31.12.2017. године

Предметна набавка услуга, извршиће се по јединичним ценама до износа процењене вредности.

Количину појединачних услуга није могуће унапред предвидети.

Додатна обавештења и информације могу се добити писаним путем или електронски на: milavesna06@yahoo.com, контакт особа Весна Милановић, службеник за јавне набавке.

Образац понуде
Модел уговора

image_pdfimage_print

И Велико Градиште учествовало у глобалној акцији “Сат за планету – Eart Hour“

Већ низ година Велико Градиште се прикључује највећој светској еколошкој акцији “Сат за нашу планету“ и позива јавна предузећа, установе и све грађане да се придруже напорима за очување ограничених природних ресурса.

Гашењем светла јавне расвете, на стамбеним зградама, у домовима и пословним објектима, од 20,30 до 21,30 сати, дајемо скроман, али значајан допринос настојањима појединаца широм света да шире свест о нерационалном коришћењењу природних ресурса и неопходном смањењу потрошње. Једино људска врста може да утиче на судбину целокупног живог света планете Земље.

Жеља нам је да нас наредне године буде још више, али и да осетимо резултате ове племените акције јер то дугујемо будућим генерацијама.

Ове године искључили смо расвету на згради општине, споменицима, у градском парку и на шеталишту “В. П. Царевца“ поред Дунава. Погледајте како је изгледало пре и после!

градски парк

градски парк

Шеталиште “В. П. Царевац“

Шеталиште “В. П. Царевац“

Шеталиште “В. П. Царевац“

зграда општине

image_pdfimage_print

Иформација о стању безбедности саобраћаја у Пожаревцу, у току претходне седмице

На  подручју Полицијске  управе у Пожаревцу, током предходне недеље,   догодило  се укупно 16 саобраћајних  незгода. У овим саобраћајним незгодама 4 особе су  теже  повређене,  док су 6 особе задобиле лаке телесне повреде.

Саобраћајне  незгоде догодиле су се због неприлагођене брзине стању пута  и условима саобраћаја, недржања потребног одстојања између возила и алкохолисаности  возача.

Ове недеље из саобраћаја  су  искључена 2 возача због управљања под  дејством алкохола. Пожаревачка полиција  је овим возачима  путничких  моторних  возила   одредила задржавање  због тешке алкохолисаности.

Највише промила алкохола у крви имао је Д.А. из околине Голупца, коме је измерено 1,94  мг/мол.

Новчане казне изречене су за 300 возача, углавном због   неприлагођене брзине.

Током предходне недеље  саобраћајна полиција  поднела је и 96  прекршајне  пријаве. Највише пријава поднето је  због  неприлагођене брзине, 10 аутомобила однео је “паук” и донета су 17  Решења о уклањању  возила.

image_pdfimage_print

Отворена здравствена станица с апотеком у Средњеву, Дому здравља уручени кључеви новог возила

Новоизграђену здравствену станицу са апотеком у Средњеву данас су свечано отворили државни секретар Министарства здравља Републике Србије, Ференц Вицко, председник општине Велико Градиште, Драган Милић, градоначелник града Пожаревца, Бане Спасовић, и директорка Дома здравља Велико Градиште, Љиљана Стевановић.

Ова модерна здравствена станица, површине  175 квадратних метара, покриваће потребе готово половине становништва општине и обезбедити им сигурну и квалитетну здравствену услугу. Поред мештана Средњева користиће је и житељи девет околних села – Макца, Дољашнице, Гарева, Чешљеве Баре, Печанице, Љубиња, Десина, Камијева и Царевца.

Изградњу станице, која је текла у две фазе, током 2015. и 2016. године, представила је директорка Дома здравља, наводећи да вредност овог пројекта износи преко 12 милиона динара, од чега је општина Велико Градиште учествовала са пет милиона, Министарство здравља са два, Дом здравља Велико Градиште са једним и по милионом док је Здравствена установа Пожаревац издвојила три и по милиона динара. Општина је обезбедила и земљиште за изградњу.

Градоначелник града Пожаревца, оснивача Здравствене установе апотеке Пожаревац, похвалио је рад ове установе као једне од три најуспешнијих у Србији, а која се у пословању руководи, пре свега, друштвеном одговорношћу те честитао грађанима на изузетно значајном објекту.

“Приликом посете министра здравља пре осам месеци, обећали смо да ћемо објекат завршити до краја године“, подсетио је председник општине Велико Градиште и додао да да је ово пример добре праксе и сарадње две локалне самоуправе, Министарства здравља, Апотеке и Дома здравља која ће се и у наредном периоду наставити. Он је, такође, подсетио на наставак изградње зграде централне основне школе у Средњеву за коју је, уз подршку Владе Србије, обезбеђено 15 миоиона динара, а која ће започети већ кроз месец дана.

У име Министарства здравља и министра, Златибора Лончара, државни секретар је изразио задовољство новоизграђеним објектом и заједничким залагањем на локалу те најавио да ће Министарство остати активан сарадник и помагати даљем напретку општине.

Поводом отварања здравствене станице, државни секретар је посетио и Дом здравља у Великом Градишту где је обишао реновиране делове објекта. Средствима Министарства здравља, у износу од три милиона динара, претходне године уређени су тоалети за пацијенте, обављено кречење, постављене подне плочице и уређене интернистичке ординације. Општина је финансирала куповину возила за потребе кућног лечења као и рад лекара и техничара на терену, а најављено је финансирање још једне лекарске екипе. Ове је године реконструисано централно превијалиште које ради 24 часа, уређена посебна лабораторија за децу и труднице, биохемијска лабораторија и хематолошки анализатор, а установа је увела и лабораторијски информативни систем који обезбеђује лекарима да резултате добију директно из лабораторије.

У разговору са председником општине и директорком Дома здравља, државни секретар изнео је корисне савете за побољшање енергетске ефикасности објекта те предузимање превентивних мера за очување здравља становништва.

Приликом ове посете председник општине уручио је директорки Дома здравља кључеве новог аутомобила који ће бити коришћен за потребе патронажне службе, а државном секретару указао је на хитну потребу за још једним санитетским возилом као и возилом за превоз лежећих пацијената.

ВИДЕО ПРИЛОГ

image_pdfimage_print

Завршава се асфалтирање улица у Пожежену

У општини Велико Градиште у току су најављени инфраструктурни радови, финансирани из буџета општине. Ових дана завршава се и асфалтирање три улице у Пожежену па је тим поводом председник општине, Драган Милић, са сарадницима обишао локације на којима се одвијају радови.

Асфалт је у овим улицама постављен у дужини од 900m па мештани више неће имати проблема с блатом и неравнинама на путу.

image_pdfimage_print

У Великом Градишту свечана промоција “Дунавског алманаха“

У петак, 31. марта, у Великом Градишту биће одржана промоција “Дунавског алманаха“, насталог као резултат пројекта „Едукација запослених у туристичкој привреди и формирање међународног медија центра за туристичку сарадњу“ који је спровело Еколошко друштво „Пинкум ВГ“ Велико Градиште, уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и општине Велико Градиште.

Алманах ће представити мр Љубимка Блажевић, председница Еколошког друштва “Пинкум ВГ“, и мр Драган Дрндаревић.

Пројекат је за циљ имао едукацију запослених у различитим сферама туристичке понуде, боље, ефикасније и целисходније оглашавање и промоцију туристичких вредности овог и других простора у Србији и региону што би довело до боље и брже обавештености потенцијалних туриста и њихове масовније посећености ове и других дестинација као и иницирања формирања Медија центра за туристичку сарадњу и промоцију туристичке понуде на Дунаву.

Промоција ће се одржати у великој сали Скупштине општине, са почетком у 18 сати.

image_pdfimage_print

Oбукa за правилну употребу безбедносних седишта за децу

Поштовани грађани, уколико сте родитељ детета од 0 до 7 година старости, позивамо вас да у уторак, 04. АПРИЛА, присуствујете обуци за правилну употребу безбедносних седишта за децу коју организује Агенција за безбедност саобраћаја уз подршку општине Велико Градиште.

Обука, у трајању од 150 минута, одржаће се из два дела – теоретског и практичног, у великој сали Скупштине општине и полигону за обуку возача, са почетком у 11,00 сати.

Општина Велико Градиште и Агенција за безбедност саобраћаја су обезбедиле 50 седишта која ће бити додељена родитељима са територије општине Велико Градиште који прођу комплетну обуку.

Брошура – Дечја ауто седишта

П Р О Г Р А М

10:45 – 11:00 Пријава и регистрација учесника
11:00 – 11:05 Отварање
11:05 – 11:20 Проблем страдања деце у саобраћају
11:20 – 12:00 Теоријска обука о употреби аутоседишта
12:00 – 12:15 Дискусија и питања
12:15 – 12:30 кафе пауза
12:30 – 13:00 Практична обука о постављању аутоседишта у возилу
13:00 – 13:15 Подела аутоседишта

 

image_pdfimage_print

СЦВГ: Друго јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у јавној својини у Великом Градишту

На основу Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини, број 91/2017 од 9.3.2017. године, Управног одбора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ из Великог Градишта,

Комисија за закуп ЈУСЦВГ, о б ј а в љ у ј е  д р у г о 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 1. Јавна установа „Спортски центар“ Велико Градиште издаје у закуп пословни простор у јавној својини, у корисништву ЈУСЦВГ, и то објекат – теретана површине 178,1 m², у Великом Градишту у улици Бошка Вребалова бр. 3, постојећи на катастарским парцелама број 1895/1 и 1971/1 у К.о. Велико Градиште.
 1. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до 5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел.енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 1,5 еура/m² на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Лицитациони корак на укупну цену износи 20 еура на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Закупац је обавезан да предметни пословни простор користи искључиво за обављање делатности у области рекреације и спорта.
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која пријаве своје учешће, положе гарантни износ у висини износа једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ уплаћује се на жиро рачун број 840-913668-53, приликом подношења пријава.

 1. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за закуп теретане” лично у просторијама ЈУСЦВГ у ул. Бошка Вребалова бр. 3, Велико Градиште, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама ЈУСЦВГ сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова, односно у електронском облику са сајта ЈУСЦВГ и сајта општине Велико Градиште.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава за јавно надметање физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи:име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа,копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Писане пријаве подносе се у периоду од 27.02017. године до 04.04.2017. године.

Благовременом сматра се пријава која је пристигла у просторије ЈУСЦВГ Велико Градиште закључно са 04.04.2017. године до 12.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног  надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне  пријаве  за учешће  којом  се  подносилац  пријаве  региструје  и  присуствује  јавном  надметању  и  проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 05.02017. године, са почетком у 11 часова у управној згради Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште, улица Бошка Вребалова бр. 3, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 20 еура на месечном нивоу.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 18. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли ЈУСЦВГ.
 1. Управни одбор ће након спроведеног поступка, донети образложену одлуку о давању у закуп предметне непокретности и доставити је свим учесницима у поступку.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Директор ЈУСЦВГ.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 1. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закуподавац задржава право да сваке године увећа закупнину утврђену уговором закупу, имајући у виду тржишну висину закупнине за предметну локацију.
 1. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 062 807 48 42.
 1. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште и сајту ЈУСЦВГ, огласној табли општине и огласној табли ЈУСЦВГ и у средствима јавног информисања.
  Обрасци за пријаву учешћа

Број: 96/2017                                                                                          Комисија за закуп ЈУСЦВГ

Датум: 27.3.2017.год.

image_pdfimage_print

Обавештење о радном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације главне улице и чаршије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-114/2015-06
Датум: 16.03.2017. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Обавештење о
РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГЛАВНЕ УЛИЦЕ И ЧАРШИЈЕ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације главне улице и чаршије.

Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од 16.03.2017. године до 31.03.2017. године на градској пијаци, у току јавног увида биће одржана јавна трибина 27.03.2017.године у 12часова у свечаној сали општине Велико Градиште.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр.1 најкасније до 31.03.2017. године до 15.00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Документацију можете погледати и путем интернета на следећим адресама:
Обавештење
Баштенско решење
Модернистичко решење
Традиционалистичко решење

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print