Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години

Влада Републике Србије донела је, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16) и Законом о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години („Службени гласник РС”, број 8/17 од 3. фебруара 2017. године).

image_pdfimage_print