Оглас ради отуђења моторног возила путем јавног надметања

На основу и члана 3. Одлуке о покретању поступка јавног надметања прикупљањем писмених понуда бр. 261 од 24.02.2017. године и Решења в.д. директора бр. 262 од 24.02.2017. године, ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта дана 27.02.2017. године објављује,

ОГЛАС

РАДИ ОТУЂЕЊА МОТОРНОГ  ВОЗИЛА

ПУТЕМ  ЈАВНОГ  НАДМЕТАЊА

 

 

1. Предмет  продаје

Предмет  отуђења   је  половни виљушкар  у виђеном стању.

2. Подаци  о  возилу

Тип машине ТУ-32, фабрички број 35.86-2037, масе 4.800 кг, произведен 1986. године, атест бр. 061022, Р.О. Индустрија машина и опреме Нови Сад – у половном виђеном стању.

3. Цена

Почетна  цена  за  продају  моторног  возила у првом кругу надметања износи 386.709,00 динара.

4. Преглед  возила

Половна машина  се  може  погледати  у дане 27.02.-03.03.2017. године, у времену  од 08-14 часова у кругу дворишта  ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у улици Сремска бр. 1 у Великом Градишту.

Машина  се  купује  у  виђеном стању.

Накнадне  рекламације  не  важе. 

5. Право  учешћа

Право  учешћа  у  јавном  надметању  имају  сва  физичка  и  правна  лица.

6. Садржај  понуде

Писана  понуда  треба  да  садржи:

–  Документа  и  подаци  о  понуђачу

А) Физичко  лице(фотокопија  личне  карте,адреса  и  контакт  телефон)

Б) Правно  лице (назив, седиште  и  број  телефона, потписана и оверена  од  стране  овлашћеног  лица, извод  из  регистра  привредних  субјеката  надлежног  органа  и потврда  о пореском  идентификационом  броју)

Уз  понуду  мора  се  доставити  изјава  подносиоца  понуде  да  прихвата  све  услове  из  јавног  огласа,да се  моторно  возило  купује  у  виђеном  стању  и   да  накнадне  рекламације  не важе.

У случају  да  подносиоца  понуде  заступа  пуномоћник, пуномоћје  за  заступање  мора  бити потписано и оверено печатом од стране законског заступника правног лица, односно оверено од стране надлежног органа за физичко лице.

Пријава  је  непотпуна  уколико  не  садржи  све  што  је    прописано, ако  нису  приложене  све  исправе  како  је  то  прописано  овим  Огласом, односно  ако  не  садржи  све  податке  који  су  предвиђени  овим  Огласом, или  уколико  су  достављени  подаци  супротни  објављеном  огласу.

Подносиоци  неблаговремене, односно  непотпуне  пријаве   неће  моћи  да  учествују  у  поступку  јавног  надметања.

7. Достављање  понуде

Писане  понуде  се  достављају  у  затвореној  коверти  са  назнаком“ПОНУДА-НЕ  ОТВАРАЈ-Јавни  позив  за продају  виљушкара  путем јавног  надметања  затвореним  писаним  понудама, путем  поште  или  непосредно  код ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у седишту предузећа у улици Сремској бр. 1 у Великом Градишту.

Рок  за  достављање  понуде са  траженом  документацијом  је 03.03.2017. године до 11 часова.

Благовременом  ће  се  сматрати  све  пријаве  које  буду  примљене  до наведеног рока.

Јавно  отварање  писаних  понуда  биће  одржано 03.03.2017. године у 11, 30 часова у седишту предузећа у улици Сремској бр. 1 у Великом Градишту.

8. Обавезе  купца.

Купац је обавезан да након закључења уговора уплати уговорену цену у року од 7 дана, а затим да о свом трошку однесе виљушкар из дворишта ЈКП „Дунав Велико Градиште“.

9. Закључење  уговора

Најповољнији  понуђач  је  дужан  да  у року  од 3 дана  од добијања  писменог  обавештења  приступи  у просторије ЈКП „Дунав Велико Градиште“, ради  закључења  купопродајног  уговора.

10.Услови  плаћања

Готовински или вирмански у року од 7 дана од момента закључења уговора.

Ближи  услови  који  се  тичу  јавног  надметања  могу  се  добити  позивом  на  број 012/662-722.

Наш број: 263
Датум: 24.02.2017. године

image_pdfimage_print