Одлука о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2016/2017. годину

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/2014 и 5/2016), члана 5. став 1. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 13/2012), Одлуке о изменама Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 28/2016) и  члана 4. Правилника о утврђивању критеријума за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 30/2016), а по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2016/2017 годину,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 17. седници одржаној дана 10.02.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 

Члан 1.

               Стипендија општине Велико Градиште за школску 2016/2017. годину, додељује се студентима из осетљивих друштвених група, и то:

  1. Јосић (Живорад) Ненаду из Пожежена – студенту четврте године Пољопривредног факултета у Новом Саду, студијски програм: Ветеринарска медицина, са 90,47 бодова
  2. Огњановић (Зоран) Ани из Великог Градишта, Кнеза Лазара 35/8 – студенту друге године Високе туристичке школе струковних студија у Београду, студијски програм: Економија и туризам, са 80,00 бодова
  3. Стојановић (Братимира) Александри из Великог Градишта, Браће Ђорђевић 26, студенту треће године Високе техничке школе струковних студија у Пожаревцу, студијски програм: електротехника, са 78 бодова
  4. Аћимовић (Жарко) Александри из Царевца, Вељка Влаховића 2 – студенту прве године Високе туристичке школе струковних студија у Београду, студијски програм:Економија и туризам, са 70,00 бодова
  5. Омеровић (Драган) Тијани из Великог Градишта, Трг ослобођења 5 – студенту прве године Факултета безбедности у Београду, образовни профил: Наука безбедности, са 68,44 бодова
  6. Јовановић (Драган) Жељани из Великог Градишта, Орашчарска 5 – студенту прве године Високе туристичке школе струковних студија у Београду, студијски програм: Економија и туризам, са 61,60 бодова
  7. Стојадиновић (Миодраг) Милици из Пожежена, студенту друге године Високе техничке школе струковних студија у Пожаревцу, студијски програм: заштита животне средине, са 61,58 бодова.

Члан 2.

            Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 10.000,00 динара, почев од потписивања Уговора о стипендирању.

Члан 3.

            Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs

О б р а з л о ж е њ е

            На основу Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2016/2017. годину, дана 13.12.2016. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима из осетљивих друштвених група  за школску 2016/2017 годину.

Учесници конкурса Станић Софија из Великог Градишта и Милановић Драган из Великог Градишта, нису испунили услов да учествују на конкурсу, односно нису доставили документ који потврђује условe из члана 4. став 2. Правилника о утврђивању критеријума за доделу стипендија  студентима са подручја општине Велико Градиште.

Средства за сповођење Одлуке обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 2016. годину, раздео 4. програмска класификација 0901-0006, економска класификација 472, и нацртом буџета за 2017. годину.

Поука о правном леку: На Одлуку о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2016/2017. годину, може се уложити приговор Општинском већу општине Велико Градиште у року од 8 дана од дана објављивања исте на интернет страници општине Велико Градиште.

Број: 67-2/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић