Јавно надметањe за отуђење (продају) неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 464-32/2017-06

Датум: 25.01.2017. године

Велико Градиште

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/14-Одлука УС РС, 50/13-Одлука УС РС, 98/13-Одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 33/2016)

Комисија за прибављање и располагање грађевинским земљиштем у јавној својини општине Велико Градиште, на основу Решења Председника општине Велико Градиште бр. 464-31/2017-01-2 од 25.01.2017 године о покретању поступка отуђења неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини, на предлог Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште,  о б ј а в љ у ј е,

О  Г  Л  А  С

О ЈАВНОМ   НАДМЕТАЊУ

ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ) НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

I. Општина Велико Градиште, нуди у циљу отуђења (продаје), заинтересованим физичким и правним лицима, неизграђено градско грађевинско земљиште у јавној својини, власништво општине Велико Градиште у обухвату Плана генералне регулације насеља Велико Градиште К.О. Велико Градиште, следеће парцеле и то:

кат. парц. бр. 21/6 „Београдска“ земљиште уз зграду објекат у површини од 2,53 ара,

кат. парц. бр. 21/17 „Београдска“ земљиште уз зграду објекат у површини од 1,16 ари,

обе уписане у Лист непокретности бр. 293 к.о. Велико Градиште.

Подаци из планске документације:

– парцеле представљају градско грађевинско земљиште у ул. „Београдској“ у Великом Градишту у обухвату Плана генералне регулације насеља Велико Градиште.

Типична целина 5-нииско становање.

Урбанистички показатељи:

– заузетост простора објектом до 50%

Спратност и висина објеката:

– за објекте који се граде са фронтром ка регулацији ул. Краља Петра Првог укључујући и блок уоквирен улицвама Обала краља Петра Провог, Београдском и Обилићевом дозвољена је спратност П+2+Пк а за остале парцеле спратност П+1+Пк уз обезбеђење паркирања на парцели за сваки нови стан,

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:

– нови објекти могу бити постављени као код суседних а ако на њима нема објеката нови објекат мора бити увучен мин. 4,00 м од рег линије, минимална међусобна удаљеност објеката износи 1,50 м. од даљег и 2,50 м од ближег суседа осим у случају кад је на једној парцели реализована градња на ивици парцеле,

Урбанистички елементи за регулацију: потребна је  израде урбанистичке планске документације нижег реда ради спајања парцела,

На прцелама није могућа самостална индивидуална градња.

Уређеност земљишта које се отуђује: није комунално опремљено и уређено,

Претежна намена парцела: породично становање а дозвољене је и мешовито становање, школе, дечје установе, здравство и мањи пословни објекти и садржаји комерцијалне намене, занати и услуге,

II. Предмети надметања налази се у насељеном месту Велико Градиште на крају улице „Београдске“, у обухвату су Плана генералне регулације Велико Градиште.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац.

Купац преузима грађевинско земљиште у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена.

Изабрани купац је дужан да Планом предвиђене садржаје реализује и стави у функцију у року од 3 (три) године, рачунајући од дана правоснажности Решења о оруђењу грађевинског земљишта.

III. Почетна цена за предметe надметања износи 2.158,29 дин/м².

Лиситациони корак износи најмање 50. еура/ар у динарској противвредности.

IV. Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр. 15/2015) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

V. Јавно надметање одржаће се, ако истом присуствују најмање понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, и прихвати почетну цену за предмет надметања, дана 28.02.2017 године са почетком у 10,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VI. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 12,00 часова дана 27.02.2017 године.

Уз пријаву за надметање обавезно се доставља и фотокопија доказа о плаћеном депозиту, оверено овлашћење за заступање ако понуђач не наступа лично, копију личне карте, као и др. исправе предвиђене Одлуком о грађевинском земљишту.

Уз пријаву и доказ о уплати депозита учесник у лицитацији поднси и: изјаву да прихвата све услове огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема  примедбе на предмете надметања.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Пријаве правног лица уређене су Одлуком о грађевинском земљишту.

Подносиоци неблаговремених и непотпуних пријава неће моћи да учествују у јавном надметању и такве пријаве биће одбачене.

VII. По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купац који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

VIII. У случају да будући понудилац не уплати излицитирану цену у складу са тач 4. овог Огласа, решење о давању биће стављено ван снаге или одустане од понуде у а пре доношења решења поступак оглашавања ће се поновити без права на повраћај депозита сагласно члану 26. Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 33/2016).

Ако дође до понављања поступка јавног оглашавања решење о томе доноси Председник Комисије.

IX. Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-588 или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске урпаве општине Велико Градиште соба бр. 12. приземље.

Особа за контакт Новица Илић самостални стручни сарадник.

Број: 464-32/2017-06,  дана 25. јануара 2017 године,

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
Новица Илић дипл. прав.

image_pdfimage_print