Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта

Република Србија

Општина Велико Градиште

Скупштина општине

Број: 023-4/2017-01-1

Датум: 20.02.2017. год.

Велико Градиште

 

На основу члана 38. ст. 2. и члана 39. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016 ), и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта број 023-4/2017-01-1 од 20.02.2017. године оглашава се

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ИЗ ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА

 

Јавно предузеће:

Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта, 12220 Велико Градиште, ул. Сремска бр.1

Претежна делатност јавног предузећа:

36.00 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Функција за коју се врши избор:

Директор Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта.

ПословиДиректора и услови за именовање:

Послови директора: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; бира извршне директоре; бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће; закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи; доноси акт о систематизацији; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

 

Услови за именовање лица:

За директора Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта именује се лице које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог става;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Стручна оспособљеност, знања и вештине:

Стручна оспособљеност кандидата оцењује се провером способности кандидата за практичну примену знања и вештина у обављању послова директора јавног предузећа одређених у складу са законом.

Знања кандидата оцењују се провером: познавања једне или више области из које је делатност за чије је обављање основано јавно предузеће, односно познавања других делатности које обавља јавно предузеће, познавања прописа којима се уређује правни положај јавних предузећа и привредних друштава, прописа којима се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, познавања области корпоративног управљања, као и општих прописа о раду, знања једног или више страних језика, познавања рада на рачунару, као и посебних области знања.

Вештине кандидата оцењују се провером: вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине комуникације у међуљудским односима, вештине стратешког планирања и управљања и вештине управљања ресурсима (материјалним, финансијским, кадровским и другим ресурсима значајним за рад јавног предузећа).

Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Велико Градиште.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

Рок за подношење пријавa је 30 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Оглас је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 13 од 24.02.2017. године.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

 

  • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“);
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјални рад, односно надлежног суда);
  • Диплома о стручној спреми;
  • Исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
  • Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који суповезани са пословима предузећа (потврде, решења и  други акти из којих се види на којим пословима је стечено радно искуство);
  • Оверена изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
  • Уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци;
  • Уверење да кандидату није изречена мера безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

(не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“);

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Скупштина општине Велико Градиште, Комисији за спровођење конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање Директора ЈКП Дунав Велико Градиште

– НЕ ОТВАРАЈ

улица Житни трг бр. 1

12220 Велико Градиште

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Милан Митић, број телефона 012/660-124. Обавештења о јавном конкурсу могу се добити сваког радног дана од 12:00 часова до 14:00 часова.

Напомене:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене закључком.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на званичној интернет презентацији општине Велико Градиште,https://velikogradiste.rs/ .

 

 

image_pdfimage_print