Archive for month: фебруар, 2017

Свечани осмомартовски програм „Дамама на дар“

Свечани програм, поводом Међународног дана жена, који традиционално организује  Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште, биће одржан у суботу, 4. марта, на сцени Културног центра.

Почетак музичко-сценског програма, у оквиру кога ће наступити Анасамбл народних игара и песама „Властимир Павловић Царевац“ и Аматерско позориште „Жанка Стокић“ Велико Градиште, Балетски студио „Амадеус“ и КУД „Младост“ Пољана, заказан је за 19.00 часова.

Позивамо вас да својим присуством увеличате свечаност.

image_pdfimage_print

Полумаратон и трка задовољства у Великом Градишту

Атлетски клуб ВГСК и ове године организује полумаратон и трку задовољства у Великом Градишту и туристичко-рекреативном насељу Бели Багрем на Сребрном језеру.

Трке ће се одржати у недељу, 05. марта, са почетком у 11,00 часова. Обе трке стартоваће у градском парку с тим да ће се за полумаратон трчати на релацији Велико Градиште-Бели Багрем-Острово-Затоње, а за трку задовољства, у дужини од 5km, до Белог Багрема и назад.

Сви учесници полумаратона добиће финишерске медаље, а првопласирани у мушкој и женској конкуренцији пехар и медаљу. Медаље ће у трци задовољства добити првопласирани учесници.

Полумаратон се трчи у четири категорије – апсолутној и три старосне. Очекује се три стотине тркача, међу којима су и гости из Грчке, Шпаније, Румуније и земаља региона.

Придружите се трци ако сте ветерани, рекреативци, ентузијасти и заљубљеници у активан живот и трчање!

Сви заинтересовани за учешће могу се обратити представнику организатора, Борису Богојевићу, на телефон 060/1818 999 или путем имејла  srebrnojezeropolumaraton@gmail.com

image_pdfimage_print

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта

Република Србија

Општина Велико Градиште

Скупштина општине

Број: 023-4/2017-01-1

Датум: 20.02.2017. год.

Велико Градиште

 

На основу члана 38. ст. 2. и члана 39. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016 ), и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта број 023-4/2017-01-1 од 20.02.2017. године оглашава се

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ИЗ ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА

 

Јавно предузеће:

Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта, 12220 Велико Градиште, ул. Сремска бр.1

Претежна делатност јавног предузећа:

36.00 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Функција за коју се врши избор:

Директор Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта.

ПословиДиректора и услови за именовање:

Послови директора: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; бира извршне директоре; бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће; закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи; доноси акт о систематизацији; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

 

Услови за именовање лица:

За директора Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта именује се лице које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог става;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Стручна оспособљеност, знања и вештине:

Стручна оспособљеност кандидата оцењује се провером способности кандидата за практичну примену знања и вештина у обављању послова директора јавног предузећа одређених у складу са законом.

Знања кандидата оцењују се провером: познавања једне или више области из које је делатност за чије је обављање основано јавно предузеће, односно познавања других делатности које обавља јавно предузеће, познавања прописа којима се уређује правни положај јавних предузећа и привредних друштава, прописа којима се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, познавања области корпоративног управљања, као и општих прописа о раду, знања једног или више страних језика, познавања рада на рачунару, као и посебних области знања.

Вештине кандидата оцењују се провером: вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине комуникације у међуљудским односима, вештине стратешког планирања и управљања и вештине управљања ресурсима (материјалним, финансијским, кадровским и другим ресурсима значајним за рад јавног предузећа).

Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Велико Градиште.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

Рок за подношење пријавa је 30 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Оглас је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 13 од 24.02.2017. године.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

 

 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјални рад, односно надлежног суда);
 • Диплома о стручној спреми;
 • Исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
 • Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који суповезани са пословима предузећа (потврде, решења и  други акти из којих се види на којим пословима је стечено радно искуство);
 • Оверена изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 • Уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци;
 • Уверење да кандидату није изречена мера безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

(не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“);

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Скупштина општине Велико Градиште, Комисији за спровођење конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање Директора ЈКП Дунав Велико Градиште

– НЕ ОТВАРАЈ

улица Житни трг бр. 1

12220 Велико Градиште

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Милан Митић, број телефона 012/660-124. Обавештења о јавном конкурсу могу се добити сваког радног дана од 12:00 часова до 14:00 часова.

Напомене:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене закључком.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на званичној интернет презентацији општине Велико Градиште,https://velikogradiste.rs/ .

 

 

image_pdfimage_print

Оглас ради отуђења моторног возила путем јавног надметања

На основу и члана 3. Одлуке о покретању поступка јавног надметања прикупљањем писмених понуда бр. 261 од 24.02.2017. године и Решења в.д. директора бр. 262 од 24.02.2017. године, ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта дана 27.02.2017. године објављује,

ОГЛАС

РАДИ ОТУЂЕЊА МОТОРНОГ  ВОЗИЛА

ПУТЕМ  ЈАВНОГ  НАДМЕТАЊА

 

 

1. Предмет  продаје

Предмет  отуђења   је  половни виљушкар  у виђеном стању.

2. Подаци  о  возилу

Тип машине ТУ-32, фабрички број 35.86-2037, масе 4.800 кг, произведен 1986. године, атест бр. 061022, Р.О. Индустрија машина и опреме Нови Сад – у половном виђеном стању.

3. Цена

Почетна  цена  за  продају  моторног  возила у првом кругу надметања износи 386.709,00 динара.

4. Преглед  возила

Половна машина  се  може  погледати  у дане 27.02.-03.03.2017. године, у времену  од 08-14 часова у кругу дворишта  ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у улици Сремска бр. 1 у Великом Градишту.

Машина  се  купује  у  виђеном стању.

Накнадне  рекламације  не  важе. 

5. Право  учешћа

Право  учешћа  у  јавном  надметању  имају  сва  физичка  и  правна  лица.

6. Садржај  понуде

Писана  понуда  треба  да  садржи:

–  Документа  и  подаци  о  понуђачу

А) Физичко  лице(фотокопија  личне  карте,адреса  и  контакт  телефон)

Б) Правно  лице (назив, седиште  и  број  телефона, потписана и оверена  од  стране  овлашћеног  лица, извод  из  регистра  привредних  субјеката  надлежног  органа  и потврда  о пореском  идентификационом  броју)

Уз  понуду  мора  се  доставити  изјава  подносиоца  понуде  да  прихвата  све  услове  из  јавног  огласа,да се  моторно  возило  купује  у  виђеном  стању  и   да  накнадне  рекламације  не важе.

У случају  да  подносиоца  понуде  заступа  пуномоћник, пуномоћје  за  заступање  мора  бити потписано и оверено печатом од стране законског заступника правног лица, односно оверено од стране надлежног органа за физичко лице.

Пријава  је  непотпуна  уколико  не  садржи  све  што  је    прописано, ако  нису  приложене  све  исправе  како  је  то  прописано  овим  Огласом, односно  ако  не  садржи  све  податке  који  су  предвиђени  овим  Огласом, или  уколико  су  достављени  подаци  супротни  објављеном  огласу.

Подносиоци  неблаговремене, односно  непотпуне  пријаве   неће  моћи  да  учествују  у  поступку  јавног  надметања.

7. Достављање  понуде

Писане  понуде  се  достављају  у  затвореној  коверти  са  назнаком“ПОНУДА-НЕ  ОТВАРАЈ-Јавни  позив  за продају  виљушкара  путем јавног  надметања  затвореним  писаним  понудама, путем  поште  или  непосредно  код ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у седишту предузећа у улици Сремској бр. 1 у Великом Градишту.

Рок  за  достављање  понуде са  траженом  документацијом  је 03.03.2017. године до 11 часова.

Благовременом  ће  се  сматрати  све  пријаве  које  буду  примљене  до наведеног рока.

Јавно  отварање  писаних  понуда  биће  одржано 03.03.2017. године у 11, 30 часова у седишту предузећа у улици Сремској бр. 1 у Великом Градишту.

8. Обавезе  купца.

Купац је обавезан да након закључења уговора уплати уговорену цену у року од 7 дана, а затим да о свом трошку однесе виљушкар из дворишта ЈКП „Дунав Велико Градиште“.

9. Закључење  уговора

Најповољнији  понуђач  је  дужан  да  у року  од 3 дана  од добијања  писменог  обавештења  приступи  у просторије ЈКП „Дунав Велико Градиште“, ради  закључења  купопродајног  уговора.

10.Услови  плаћања

Готовински или вирмански у року од 7 дана од момента закључења уговора.

Ближи  услови  који  се  тичу  јавног  надметања  могу  се  добити  позивом  на  број 012/662-722.

Наш број: 263
Датум: 24.02.2017. године

image_pdfimage_print

Обавештење о времену одржавања избора за Савет МЗ Бискупље

Обавештавају се грађани да ће се 12. марта 2017. године, у периоду од 8 до 18 часова, одржати избори за Савет месне заједнице Бискупље.

Избори ће се одржати на бирачком месту бр. 1 Месна канцеларија Бискупље.

Грађани су дужни да приликом доласка на бирачко место понесу са собом важећу личну карту, пасош или важећу возачку дозволу која садржи јединствени матични број грађана.

Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Комисија за спровођење избораза Савет месне заједнице Бискупље

Број: 013-33/2017-01-1
Датум: 22.02.2017. године
Велико Градиште

 

 

image_pdfimage_print

Иформација о стању безбедности саобраћаја у Пожаревцу, у току претходне седмице

На  подручју Полицијске  управе у Пожаревцу, током предходне недеље,   догодило  се укупно 11 саобраћајних  незгода. У овим саобраћајним незгодама 1 особа је теже док су 2 особе  лакше  повређенe.

Саобраћајне  незгоде догодиле су се због неприлагођене брзине стању пута  и условима саобраћаја, недржања потреног одстојања између возила и управљања возилом под дејством алкохола.

Ове недеље из саобраћаја  су  искључена  5  возача због управљања под  дејством алкохола. Пожаревачка полиција  је овим возачима  путничких  моторних  возила   одредила задржавање  због тешке алкохолисаности.

Највише промила алкохола у крви имао је З.П. из Костолца, коме је измерено 2,61 мг/мол.

Новчане казне изречене су  за 654  возача  углавном због  некоришћења сигурносног појаса током вожње и неприлагођене брзине.

Током предходне недеље  саобраћајна полиција  поднела је и 114  прекршајне  пријаве. Највише пријава поднето је  због  неприлагођене брзине, 12 аутомобила однео је “паук” и донета су 29 Решења о уклањању  возила.

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У  ПОЖАРЕВЦУ

image_pdfimage_print

Подручје код Кисиљева проглашено заражено птичјим грипом

На основу решења Управе за ветерину број 323-02-00526/2017-05/18 од  23.02.2017. год локација у близини насеља Кисиљево у полупречнику од 3 км проглашена је ЗАРАЖЕНОМ, а подручје у полупречнику од 10 км УГРОЖЕНОМ од заразне болести авијарне инфлуенце – птичјег грипа код дивљих птица (дивља гуска).

Ради сузбијања и искорењивања ове заразне болести спроводиће се следеће мере:

 • сву домаћу живину држати затворену,
 • пооштрене биосигурносне мере (чешће изђубривање, дезинфекција средствима на бази киселина, онемогућити контакт са дивљим птицама),
 • забрана промета живине, јаја и птица 15 дана од дана проглашења заразе,
 • забрана промета живинског меса ,меса пернате дивљачи и производа од живинског меса из зараженог подручја,
 • забрана окупљања, сајмова,изложби,такмичења птица,
 • забрана насељавања ловишта пернатом дивљачи и промет  пернате дивљачи,
 • активан надзор газдинстава од стране надлежних ветеринарских служби.

Сваку промену здравственог стања и повећан проценат угинућа живине као и евентуална угинућа дивљих птица (посебно птица селица) ОДМАХ  пријавити надлежној ветеринарској служби, ветеринарској инспекцији и локалном кризном штабу.

Контакти :

 • Одељење за инспекцијске послове  – 662-588
 • Републичка ветеринарска инспекција – 064/8680362
 • Ветеринарска станица Велико Градиште – 7662-278
 • Ветеринарска станица ВеГе Вет – 661-432

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

image_pdfimage_print

“Полицијске ознаке и амблеми“ у Народном музеју

У Народном музеју Велико Градиште, у петак 03. марта, биће отворена изложба “Полицијске ознаке и амблеми“ са поставком из приватне колекције Александра В. Ђуричића.

Отварање изложбе је у 19,00 часова.
     

image_pdfimage_print

Јавни позив за јавно надметање прикупљањем писмених понуда – продаја непосечене дрвне масе на пању

Наш број: 243
Датум: 22.02.2017. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“,
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, УЛ. СРЕМСКА БР. 1 

 

На основу чланa 44. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бр. 829 од 15.07.2016. године, а у складу са Основом газдовања шумама за Г.ј. Општинске шуме Велико Градиште (2013.-2022.) и Извођачким пројектом газдовања шумама за 2017. годину бр. 1333 од 06.12.2016. године, као и  Одлуке в.д. директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ број 241 од 22.02.2017. године и Решења директора бр. 242 од 22.02.2017. године, Комсија ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за спровођење поступка јавног надметања

ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

Које ће се одржати дана 06.03.2017. године (понедељак) са почетком у 13 сати, у просторијама ЈКП „Дунав Велико Градиште“, ул. Сремска бр. 1, у Великом Градишту.

Предмет јавног надметања је продаја дозначене непосечене дрвне масе на пању у делу КП.БР. 4018, к.о. Сираково шума 3. класе, дрвних сортимената  у шуми „на пању“, укупне процењене количине дрвне масе 1.476,921 m3, на подручју:

 • КО Сираково, ГЈ „Општинске шуме Велико Градиште“ у одељењу -6, одсек-а, површине 5,61 ha, укупне процењене нето масе 476,921 m3 
Предмет надметања Количина за надметање (м3) Почетна цена (дин/м3) без ПДВ-а Почетна вредност предмета надметања (динара) без ПДВ-а
Огревно дрво т.л. I  класа, метарско, II категорије 1.181,537 1.271,30 1.502.087,99
Огревно дрво т.л. I  класа у продуженом стању (дужине 1-6m и пречника до 25cm) 147,692 1.271,30 187.760,84
Огревно дрво т.л. II  класа, метарско, II категорије 147,692 1.007.41 148.786,398
Укупно 1.838.635,23

Почетак радова је у року од најкасније 7 дана након обавештења ЈКП „Дунав“ о добијању и изради шумарских жигова. Рок за завршетак радова је 31.07.2017. године.

Предвиђена оквирна месечна динамика је: 30. април 300 m³, 31. мај 400 m³, 30. јун 400 m³, 31. јул 376,921 m³. Уколико капацитети најповољнијег понуђача и временске прилике дозвољавају, понуђач може и у краћем року завршити радове на сечи и извлачењу дрвета.

Укупна количина дрвних сортимената за надметање је …………………………1.476,921 m3 

Укупна вредност дрвних сортимента по почетним ценама, без ПДВ-а  је 1.838.635,23 динара (ПДВ је 10%).

Критеријум за избор  најповољније понуде је највиша понуђена цена.

У понуди морају бити дате јединичне цене, без ПДВ-а, и и не могу бити ниже од почетних цена које су дате у јавном позиву.

Начин плаћања: Након обостраног потписивања уговора, и обавештења продавца да је израдио шумарске жигове, у року од 10 дана, купац ће извршити авансну уплату понуђене цене у износу од 80% понуђене цене (+ПДВ), а након обављене сече и обрачунавања стварне количине које утврђује овлашћено лице, утврдиће се укупан износ за уплату који је купац обавезан да уплати у року од 10 дана од дана записничког утврђивања стварне количине. Уколико је стварна реализована вредност дрвне масе по коначном записнику о извршеним радовима мања од износа који је купац авансно уплатио продавцу, продавац се обавезује да у року од 10 дана изврши повраћај више уплаћених средстава купцу, без камате.

Висина депозита износи 10% од почетне процењене вредности дрвне масе, и износи 183.863,52 динара.

Депозит који је уплаћен на име учешћа на јавном надметању служиће као средство за обезбеђење благовременог извршења радова од стране најповољнијег понуђача (купца).

Након извршења радова на сечи дрвета, изношења истог из шуме продавца и утврђивања коначне и стварне количине дрвета, купцу ће се депозит урачунати у укупну цену коју је обавезан да плати. У случају да не дође до реализације уговора, услед одустанка понуђача, депозит ће се задржати на име надокнаде штете, док ће износ уплаћеног аванса од 80% продавац вратити купцу и то без камате.

За купљене дрвне сортименте рекламација на квалитет се не уважава.

Са понуђачем чија понуда буде најбоља, односно који је дао највећу цену закључиће се Уговор, а уплаћена средства на име депозита осталим понуђачима се враћају.

Уговор са купцем који је дао најбољу понуду закључиће се по предлогу Комисије која је спровела предметно јавно надметање, а на основу Записника са спроведеног надметања и то у року од три од дана достављања уговора на потпис понуђачу – Купцу и уколико исти одустане од потписивања уговора губи право на повраћај уплаћеног депозита и уговор ће се закључити са купцем који је дао следећу најбољу понуду.

Депозит као услов за учешће на надметању у висини од 10% од почетне вредности са урачунатим ПДВ-ом, служиће као средство за озбиљност понуде и добро извршење посла са купцем који је дао најбољу понуду.

Право  учешћа  на јавном надметању прикупљањем писаних понуда имају правна лица и предузетници која до 06.03.2017. године до 12,00 часова  изврше уплату депозита који ће служити као средство за озбиљност понуде и добро извршење посла, на текући рачун ЈКП „Дунав Велико Градиште“, који се води код Поштанске штедионице: 200-2826710101881-69, Комерцијалне банке: 205-180820-52 или Banca Intesa: 160-377124-15, уз напомену: уплата депозита за надметање за КО Сираково.

Дрвни  сортименти који су предмет продаје на наведеној локацији могу се разгледати на терену у КО Сираково у периоду од 27.02.-03.03.2017. године до од 9-14 часова уз ОБАВЕЗНУ унапред  најаву Дарку Ивковићу, дипл. инж. шум., у ЈКП „Дунав Велико Градиште“, контакт  телефон 062/801-77-50 и 012/662-722.

Заинтересовани за учешће на надметању у обавези су да своје понуде  пошаљу или донесу у запечаћеној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА НАДМЕТАЊЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА  КО СИРАКОВО, ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“  – НЕ ОТВАРАТИ, на адресу  ЈКП “Дунав Велико Градиште, Сремска 1, 12220 Велико Градиште

У обзир ће се узети све затворене понуде, које се доставе лично или ако су послате поштом и стигну на наведену адресу, најкасније 06.03.2017. године до 12.00 часова.

Неблаговремене понуде које буду пристигле после наведеног рока, неће се узети у разматрање.

Понуде уз које није достављен доказ о уплати депозита неће се узети у разматрање.

У случају идентичних понуда, изабраће се понуда која је раније приспела на наведену адресу.

У понуди морају бити дате јединичне цене, без ПДВ-а, за сваки дрвни сортимент који је наведен у табели и не могу бити ниже од почетних цена које су дате у јавном позиву. Уколико у понуди купца не буду наведене јединичне цене за сваки дрвни сортименти понуда ће се сматрати неважећом.

Образац пријаве Понуђачи могу преузети у седишту предузећа или web презентацији на сајту Општине Велико Градиште (www.velikogradiste.rs/jkp-dunav-veliko-gradiste/)

У разматрање се неће узети: понуде са варијантама, понуде које буду пристигле после наведеног рока, непотпуне и понуде са нижом ценом од почетне.

Сви  понуђачи  достављају понуду по обрасцу који је саставни део овог јавног позива, са унетим свим траженим подацима, потписану и оверену, у супротном достављена понуда се неће разматрати.

Саставни део овог јавног позива за лицитацију је и нацрт купопродајног уговора, који купац треба оверити и потписати.

Модел уговора за лицитацију
Понуда за лицитацију

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Велико Градиште
Комисија за спровођење
поступка јавног надметања

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print