Закључак о стављању ван снаге Решењa о приступању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, број 464-402/2016-06 од 20.10.2016. године

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 464-402/2016-06
Датум: 11.01.2017. године
Велико Градиште

 

На основу члана 74. Статута општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008) а у вези члана 11. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник РС“, број 33/2016), Председник општине Велико Градиште доноси

З  А К  Љ У Ч А К

  1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Решење о приступању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, број 464-402/2016-06 од 20.10.2016. године, Председника општине Велико Градиште, те за убудуће неће производити правно дејство.
  2. ПОНИШТАВАЈУ СЕ све управне радње спроведене у поступку јавног оглашавања по основу Решења из тачке 1. овог Закључка, ради отуђења кат. парц. бр. 2170/47 „Браће Ђорђевић“, њива 3. класе, земљиште у грађевинском подручју укупне површине од 3,95 ари, уписана у лист непокретности број 2183 КО Велико Градиште као јавна својина општине Велико Градиште са целином.
  3. Учесницима поништеног поступка враћају се уплаћени гарантни износи.
  4. По доношењу новог решења о покретању поступка јавног надемтања, надлежно одељење Општинске управе објавиће нови јавни оглас ради отуђења предметне непокретности, са утврђеном почетном ценом за предмет надметања која је у складу са тржишним условима.
  5. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

                Приликом стварања услова за утврђивање почетне цене за предмет јавног надметања, катастарске парцеле ближе означене у тачки 2. диспозитива, Општинска управа општине Велико Градиште обратила се захтевом за процену висине тржишне вредности непокретности Пореској управи Експозитура у Великом Градишту и Одељењу локалне пореске администрације ОУ-е општине Велико Градиште. Како су се Пореска управа и Одељење изјаснили да не врше процене тржишне вредности непокретности, односно Пореска управа не врши процену  по захтеву општине, то је Општинска управа одредила да процену тржишне вредности предметне непокретности изврши судски вештак грађевинске струке.

По извршеној процени тржишне вредности предметне непокретности од стране ангажованог судског вештака, Председник општине Велико Градиште утврдио је почетну цену за предмет надметања у донетом решењу ближе означеном у тачки 1. диспозитва овог закључка.

Како је по предузимању управних радњи по основу решења председника општине, у општинску управу пристигла процена тржишне вредности коју је утрвдила Пореска управа, Експозитура у Великом Градишту, а која је виша од утврђене почетне цене зе предметно земљиште, то је нужно ставити ван снаге решење из тачке 1. диспозитива и поништити све спроведене управне радње, а потом донети ново решење о покретању поступка којим би се утврдила почетна цена у складу са пристиглом проценом Пореске управе.

Из свега изнетог Председник општине Велико Градиште је у складу са чланом 74. Статута  општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008) а у вези члана 11. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник РС“, број 33/2016), одлучио као у диспозитиву.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић