Оглас за прикупљање писаних понуда за одржавање – кошење „полетно шетне стазе“ к.п. бр. 2552/1 и 2456/1 КО Велико Градиште

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА

ОПШТИНА  ВЕЛИКО  ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА  УПРАВА

БРОЈ: 404-21/2017-01

Датум: 25.01.2017 година.

ВЕЛИКО  ГРАДИШТЕ

 

На основу  члана  84, члана 88 став 3, члана 93. и  члана 94. Закона  о планирању  и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 10. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико  Градиште“бр.33/2016), а у складу  са  Одлуком  број 404-21/2017-01-2 од 24.01.2017 године, Председника   општине  Велико  Градиште, Одељење   за  привреду, економски развој  и  дијаспору Општинске  управе  Општине  Велико  Градште, о б ј а в љ у ј е 

ОГЛАС

ЗА  ПРИКУПЉАЊЕ  ПИСАНИХ  ПОНУДА   ЗА    ОДРЖАВАЊЕ – КОШЕЊЕ   „ПОЛЕТНО  ШЕТНЕ  СТАЗЕ“ КОЈА  СЕ  НАЛАЗИ  НА  КАТАСТАРСКОЈ  ПАРЦЕЛИ  БРОЈ 2552/1,  И 2456/1  У  КО  ВЕЛИКО  ГРАДИШТЕ

I. Предмет  јавног  оглашавања

 1. Расписује се  оглас  за  прикупљање  писаних  понуда  за  кошење   деталине   засејаној  на деловима парцела  број 2552/1 и 2456/1 К.О Велико Градиште    које  представљају  „полетно  шетну  стазу“   у површини  од  око  8.00 хектара,на  којима   је  засејан  усев  детелине,на период  до  31.12.2017  године.
 2. Увид у документацију:графички  преглед  катастарских  парцеле  на   којој  се  налази  полетно  шетна  стаза  ,може се извршити  у  згради  Општинске  управе  општине  Велико  Градиште,канцеларија бр.12.
 3. Земљиште  и  усев  из  овог  огласа  даје се у виђеном  стању  и  вршилац  услуге  се  не  може  накнадно  позивати  на њихове  физичке и друге  недостатке.
 1. Обилазак земљишта  које  се даје  на  кошење  и  одржавање  може  извршити  свака  заинтересована  страна  самостално .
 2. Све трошкове  који   настану  по  основу  кошења  и одржавања  земљишта  на  ком  се  налази  полетно  шетна стаза ,а тичу  се   усева  деталине  сносиће  лице  које  добије  посао.
 3. Земљиште  на  ком  се  налази  полетно  шетна  стаза  даје  се  искључиво за  кошење  и  одржавање  усева   деталине  и  не  може  се  користити  за  друге  сврхе.
 4. Лице које  добије  земљиште  и  усев  за  кошење  и  одржавање  дужно  је  да  да се  према  истом  опходи  у  својству  доброг  домаћина ,по  свим  правилима  науке  и струке,а  усев  деталине  који је  засејан,као  и  ободе  парцеле где  се  налази  самоникла  трава,дужно  је  да  редовно  коси,прикупља  и  односи  сакупљену  детелину (сено) ,као  и покошену  и  самониклу  траву,као  и  да  штити  усев  деталине  од  коровских  биљака  и  штеточина,како  би  иста  имала  нормалан раст  и  развој.

Кошење  засејане  детелине  вршиће  се   онако  како  иста  технолошки  буде  сазревала,а  у  случају  изузетне  потребе,због  евентуалног  слетања  летилица,вршилац  услуге  је дужан  да  исту  покоси  по  налогу  општине  Велико  Градиште  у  термину  који  буде  одређен.

 1. Земљиште из  овог  Огласа  не  може  се  давати  у закуп,подзакуп  и  на  коришћење  трећим   лицима.

                                                                                          II. Услови  за  пријављивање   на  јавно  надметање

Право  учешћа  у  достављање  понуда   за  кошење  и  одржавање  катастарске  парцеле  која  представња  „полетно  шетно  стазу“ број  2552/1  и  2456/1  КО Велико  Градиште  имају:

Правна  и  физичка  лица  која  су  уписана  у  Регистар   пољопривредних  газдинстава  и  имају  активан   статус.

Испуњеност  услова  за  пријављивање  на  јавно  надметање  понуђач  доказује  следећом  документацијом:

Фотокопијом  личне  карте  или  очитаном  личном  картом  за  личне  карте  са  чипом за  физичка  лица,односно,фотокопијом  извода  из  привредног  регистра(не  старији  од  6 (шест)  месеци  до  дана  објављивања  огласа)  за  правна  лица;

Фотокопијом  потврде  о  активном  статусу  у  Регистру  пољопривредних  газдинстава  из  текуће  године.

Најповољнији  понуђач  је  дужан  да  пре  закључења  уговора  о  кошењу  и  одржавању ,преда  оригинале  документа,наведене у .овом  одељку  комисији  за  спровођење  овог  огласа.

Јавни  оглас  се  сматра  успешним  уколико  буде  благовремено  достављена  најмање  једна  пријава.

Право  учешћа  у  јавном  надметању  за  кошење  и  одржавање  земљишта  које  представља  полетно  шетну  стазу  НЕМАЈУ  правна  и  физичка  лица  која  нису  испунила  све  обавезе  из  ранијих  или  текућих  уговора  о закупу  пољопривредног  и  грађевинског  земљишта  у  државној  својини,као  и  она  која  су  извршила  ометање  поседа  грађевинског  и  пољопривредног  земљишта  или  која  су  нарушавала  несметано  одвијање  било  ког  дела  поступка  јавног  надметања  приликом  давања  грађевинског-поњопривредног  земљишта  на  одржавање.

 

III.   Документација  за  пријављивање  на  јавно  надметање

За  учешће  на  јавном  позиву,сваки  понуђач  је  дужан  да достави:

 • Формулар за  пријављивање(попуњен  у  целости  и  потписан)
 • Лична карта  за  физичка  лица,односно,извод  из  привредног  регистра(не  старији  од  шест  месеци  до  дана  објављивања  огласа) за  правна  лица;
 • Потврда о  активном  статусу  у  Регистру  поњопривредних  газдинстава  из  текуће  године.

Формулар  пријаве  могу  преузети  сваког  радног   дана  у  згради  Општине  Велико  Градиште,канцеларија  бр 12. Од  07-15  часова.

Пријава  на  оглас  се  подноси  у  запечаћеној  коверти  на  којој мора  да  пише:

На  предњој  страни:

–Адреса:   Одељење  за привреду,економски  развој  и  дијаспору,општинска  управа  Општине  Велико  Градиште,Велико  Градиште.Житни трг  бр  1.

— Уписати  назнаку: ПОНУДА  ЗА ОДРЖАВАЊЕ  И  КОШЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ  БРОЈ.2552/1  И  2456/1.—НЕ  ОТВАРАТИ.

— На  задњој  страни:

Име  и презиме/назив  и  адреса  понуђача

Заједно  са  пријавом  на  оглас,у  истој  коверти  доставља  се  тражена  документација.

IV. Отварање  понуда

Рок  за  достављање пријава  за  оглас,са  траженом  документацијом,је  23.02.2017 године  до 12 часова.

Благовременом ће  се  сматрати све пријаве  које  буду  примљене  на  писарницу  општинске управе  општине  Велико  Градиште  до  23.02.2017 године  до  12 часова.

Јавно  отварање примњених писаних  понуда  биће одржано  24.02.2017 године., у 13 часова у канцеларији број 4.Општинске Управе Општине  Велико  Градиште.

Непотпуне  и  неблаговремене  пријаве  се  неће  разматрати.

V. Критеријум  за избор  најповољнијег  понуђача. 

Почетна  цена  за  прикупљање  писаних  понуда   износи  50.000.00 РСД за укупну површину  предметних  непокретности.

Критеријум  за  избор  најповољнијег  понуђача  је  поред  услова  наведених  у  I,II.III.IV одељку Овог  Огласа  и понуђена  цена.

VI.Закључење  уговора

   Најповољнији  понуђач  је  дужан  да  у  року  од три  дана,од  дана  добијања  писменог  обавештења,приступи  у канцеларију бр.5 Одељења  за  привреду и економски  развој и дијаспору  Општинске  Управе  Општине  Велико  Градиште. 

VII. Плаћање  цене.

   Цена  ће бити  плаћена  на  основу  закљученог  уговора  у  целости  или  у  највише  три  плаћене  једнаке  рате,с тим  што  последња  мора  да  буде  исплаћена  до 30.10.2017  године.

IX. Средства  обезбеђења  плаћања.

У случају  да се  плаћања   врши  на  рате  ,вршилац  услуге  је  у  обавези  да  достави  и  потпише  бланко  соло  меницу,као  и  менично  изјашњење.

Уколико  вршилац  услуге  не  изврши  уплату  у  предвиђеним  роковима,уговор  о  закупу  се  раскида,а цена  ће  бити  наплаћена  из  средстава  обезбеђења  наплате.

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сузана  Ђорђевић,дипл.правник

image_pdfimage_print