Јавно надметањe за отуђење (продају) неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 406-402/2016-06

Датум: 13.1.2017. године

Велико Градиште

 

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/14-Одлука УС РС, 50/13-Одлука УС РС, 98/13-Одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 19. а у складу са чланом 11. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 33/2016), а у складу са решењем број 464-402/2016-06 од 13.1.2017. године Председника општине Велико Градиште,

Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште,  о б ј а в љ у ј е,

                

О  Г  Л  А  С

О ЈАВНОМ   НАДМЕТАЊУ

ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ) НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I. Општина Велико Градиште, нуди у циљу отуђења (продаје), заинтересованим физичким и правним лицима, неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, власништво општине Велико Градиште у обухвату Плана генералне регулације насеља Велико Градиште у К.О. Велико Градиште, ради изградње објеката предвиђених планом, следећу парцелу и то:

кат. парц. бр. 2170/47 „Браће Ђорђевића“ њива 3. класе, земљиште у грађевинском подручју поврине од 3,95 ара, уписана у Листу непокретности број 2183 К.О. Велико Градиште.

Подаци из планске документације:

– парцела представљаја неизграђено грађевинско земљиште у ул. „Браће Ђорђевић“ у Великом Градишту у обухвату Плана генералне регулације насеља Велико Градиште.

Типична целина 5 – ниско становање.

Урбанистички показатељи:

– заузетост простора објектом до 50%.

Спратност и висина објеката:

– за објекте који се граде са фронтром ка регулацији ул. Краља Петра Првог укључујући и блок уоквирен улицама Обала краља Петра Провог, Београдском и Обилићевом дозвољена је спратност П+2+Пк а за остале парцеле спратност П+1+Пк, уз обезбеђење паркирања на парцели за сваки нови стан.

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:

– грађевинска линија објакта може бити постављена као код суседних објеката а ако на њима нема објеката нови објекат мора бити увучен мин. 4,00 m од рег. линије, минимална међусобна удаљеност објеката износи 1,50 m од даљег и 2,50 m од ближег суседа осим у случају кад је на једној парцели реализована градња до ивице парцеле, у ком случају и сусед може градити до ивице парцеле, без растојања од постојећег објекта.

Уређеност земљишта које се отуђује: није комунално опремљено и уређено.

Претежна намена парцела: породично становање а дозвољене је и мешовито становање, школе, дечје установе, здравство и мањи пословни објекти и садржаји комерцијалне намене, занати и услуге и друго.

Ближи подаци о могућности градње на предметној парцели садржани су у Информацији о локацији од 20.10.2016. године Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове.

II. Трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац.

Купац преузима грађевинско земљиште у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена.

Изабрани купац је дужан да Планом предвиђене садржаје реализује и стави у функцију у року од 3 (три) године, рачунајући од дана правоснажности Решења о оруђењу грађевинског земљишта.

III. Почетна цена за предмет надметања износи 1080 еура/aр у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Лиситациони корак износи најмање 50 еура.

IV. Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред, у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту («Сл. гласник општине Велико Градиште», бр. 33/2016) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором, који будући купац закључује са Председником општине у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу.

V. Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 13.2.2017. године са почетком у 08,00 часова, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 5.

Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VI. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће поштом или лично писарници, а преко имовинско – правне службе Општинске управе општине Велико Градиште, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.

Пријаве се подносе од 13.01.2017. године до 13.02.2017. године.

Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 13.2.2017. године до 8,00 часова.

VII. Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава мора да садржи:

1) за правно лице – назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју;

  • за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и извод из регистра надлежног органа, потврду о пореском идентификационом броју, a потпис на пријави мора бити оверен печатом.

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања.

У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно обајвљеном Огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

VIII. Кауција-депозит плаћа се на жиро рачун број 840-0961804-78, Општинске управе општине Велико Градиште.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем званичном курсу НБС-а на дан плаћања.

IX. По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Депозит уплаћен од стране купца на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и по доношењу решења о отуђењу преноси се на одговарајући рачун општине.

Ако купац не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу, одустане од отуђења после извршеног плаћања цене а пре закључења уговора о отуђењу, или после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од достављања решења о отуђењу, задржаће се уплаћени депозит као и у случају испуњења друкгих услова из Одлуке о грађевинском земљишту.

X. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тач 4. овог Огласа или не плати понуђену купопродајну цену, отуђено грађевинско земљиште биће му изузето сагласно члановима 38. и 39. Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 15/2015) а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом понуђачу и његовом плаћању општини уз одбитак трошкова износа депозита и других трошкова које је општина као власник имала за оглашавање и припрему огласа.

XI. Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-588 или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске урпаве општине Велико Градиште соба бр. 12 приземље.

Особа за контакт Новица Илић дипл. правник.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 Сузана Ђорђевић, дипл. правник

image_pdfimage_print