Archive for month: јануар, 2017

Обавештење о одржавању избора за Савет месне заједнице Бискупље 12. марта 2017. године

Република Србија
Општина Велико Градиште
Комисија за спровођење избора
за Савет месне заједнице Бискупље
Број: 013-23/2017-01-1
Датум: 26.01.2017. године
Велико Градиште

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани да ће се 12. марта 2017. године одржати избори за Савет месне заједнице Бискупље.
Кандидатуру за чланове Савета може поднети сваки грађанин који је држављанин Републике Србије, који има бирачко право и који има пребивалиште на територији месне заједнице кога потписаним и овереним изјавама подржиброј бирачапрописан статутом месне заједнице, који имају пребивалиште на територији Месне заједнице.
Рок за подношење кандидатуре је до 20.02.2017. године.
Избори се спроводе у складу са Статутом Месне заједнице.

Изборе за Савет Месне заједнице спроводиће Комисија у саставу:
1. Добрица Миловановић, адвокат из Великог Градишта, Председник комисије,
2. Драгиша Милић, адвокат из Великог Градишта, члан и
3. Милан Митић, дипл. правник из Великог Градишта, члан.

Обрасце који се подносе уз кандидатуру, заинтересовани кандидати могу преузети у канцеларији бр. 43 у згради Општине Велико Градиште, адреса Житни трг бр. 1 Велико Градиште или на сајту општине Велико Градиште https://velikogradiste.rs/ .
Кандидатура се подноси Комисији за координирано спровођење избора за Савет месне заједнице Бискупље преко писарнице општине Велико Градиште.

Информације на телефон: 063/311-239 Добрица Миловановић и 069/80-17-698 Милан Митић.

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БИСКУПЉЕ

Комисија за спровођење избора за Савет месне заједнице Бискупље

image_pdfimage_print

Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште одржаних 22.01.2017. године

Република Србија

Општина Велико Градиште

Скупштина општине

Комисија за координирано спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Велико Градиште

Бр. 013-15/2017-01-1

Датум: 23.01.2017. године

Велико Градиште

 

На основу члана 43. Статута Месне заједнице Рам, члана 43. Статута Месне заједнице Острово, члана 43. Статута Месне заједнице Кумане, члана 43. Статута Месне заједнице Ђураково-Поповац, Комисија за координирано спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Велико Градиште на седници дана 23.01.2017. године, доноси

ОДЛУКУ 

о утврђивању коначних резултата избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште одржаних 22.01.2017. године           

 

Утврђују се коначни резултати избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште одржаних 22.01.2017. године:

 • Савет месне заједнице Острово:
Редни број Име и презиме Број гласова
 1 Дејан Илић 34
2 Микица Мишић 22
3 Јовица Радојковић 20
4 Драган Мишић 20
5 Драган Стокић 16

Свих 5 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

 • Савет месне заједнице Кумане:
Редни број Име и презиме Број гласова
1 Ратибор Јовановић 44
 2 Дејан Бранковић 37
 3 Дејан Јанковић 34
 4 Станиша Аврамовић 34
 5 Бобан Јовић 34

Свих 5 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

 • Савет месне заједнице Ђураково-Поповац:
Редни број Име и презиме Број гласова
1 Иван Стокић 74
2 Гвозден Костић 67
 3 Саша Пајкић 52
 4 Драшко Рајчић 43
5 Драгослав Јовић 41

Прва 3 кандидата улазе у Савет месне заједнице. 

 • Савет месне заједнице Рам:
Редни број Име и презиме Број гласова
1 Драган Секуловић 44
2 Жаклина Секулић 44
 3 Срђан Марковић 43
 4 Драган Боркановић 41
5 Горан Гицић 39
6 Златко Васиљевић 24

 Првих 5 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ДОБРИЦА МИЛОВАНОВИЋ

image_pdfimage_print

Оглас за прикупљање писаних понуда за одржавање – кошење „полетно шетне стазе“ к.п. бр. 2552/1 и 2456/1 КО Велико Градиште

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА

ОПШТИНА  ВЕЛИКО  ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА  УПРАВА

БРОЈ: 404-21/2017-01

Датум: 25.01.2017 година.

ВЕЛИКО  ГРАДИШТЕ

 

На основу  члана  84, члана 88 став 3, члана 93. и  члана 94. Закона  о планирању  и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 10. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико  Градиште“бр.33/2016), а у складу  са  Одлуком  број 404-21/2017-01-2 од 24.01.2017 године, Председника   општине  Велико  Градиште, Одељење   за  привреду, економски развој  и  дијаспору Општинске  управе  Општине  Велико  Градште, о б ј а в љ у ј е 

ОГЛАС

ЗА  ПРИКУПЉАЊЕ  ПИСАНИХ  ПОНУДА   ЗА    ОДРЖАВАЊЕ – КОШЕЊЕ   „ПОЛЕТНО  ШЕТНЕ  СТАЗЕ“ КОЈА  СЕ  НАЛАЗИ  НА  КАТАСТАРСКОЈ  ПАРЦЕЛИ  БРОЈ 2552/1,  И 2456/1  У  КО  ВЕЛИКО  ГРАДИШТЕ

I. Предмет  јавног  оглашавања

 1. Расписује се  оглас  за  прикупљање  писаних  понуда  за  кошење   деталине   засејаној  на деловима парцела  број 2552/1 и 2456/1 К.О Велико Градиште    које  представљају  „полетно  шетну  стазу“   у површини  од  око  8.00 хектара,на  којима   је  засејан  усев  детелине,на период  до  31.12.2017  године.
 2. Увид у документацију:графички  преглед  катастарских  парцеле  на   којој  се  налази  полетно  шетна  стаза  ,може се извршити  у  згради  Општинске  управе  општине  Велико  Градиште,канцеларија бр.12.
 3. Земљиште  и  усев  из  овог  огласа  даје се у виђеном  стању  и  вршилац  услуге  се  не  може  накнадно  позивати  на њихове  физичке и друге  недостатке.
 1. Обилазак земљишта  које  се даје  на  кошење  и  одржавање  може  извршити  свака  заинтересована  страна  самостално .
 2. Све трошкове  који   настану  по  основу  кошења  и одржавања  земљишта  на  ком  се  налази  полетно  шетна стаза ,а тичу  се   усева  деталине  сносиће  лице  које  добије  посао.
 3. Земљиште  на  ком  се  налази  полетно  шетна  стаза  даје  се  искључиво за  кошење  и  одржавање  усева   деталине  и  не  може  се  користити  за  друге  сврхе.
 4. Лице које  добије  земљиште  и  усев  за  кошење  и  одржавање  дужно  је  да  да се  према  истом  опходи  у  својству  доброг  домаћина ,по  свим  правилима  науке  и струке,а  усев  деталине  који је  засејан,као  и  ободе  парцеле где  се  налази  самоникла  трава,дужно  је  да  редовно  коси,прикупља  и  односи  сакупљену  детелину (сено) ,као  и покошену  и  самониклу  траву,као  и  да  штити  усев  деталине  од  коровских  биљака  и  штеточина,како  би  иста  имала  нормалан раст  и  развој.

Кошење  засејане  детелине  вршиће  се   онако  како  иста  технолошки  буде  сазревала,а  у  случају  изузетне  потребе,због  евентуалног  слетања  летилица,вршилац  услуге  је дужан  да  исту  покоси  по  налогу  општине  Велико  Градиште  у  термину  који  буде  одређен.

 1. Земљиште из  овог  Огласа  не  може  се  давати  у закуп,подзакуп  и  на  коришћење  трећим   лицима.

                                                                                          II. Услови  за  пријављивање   на  јавно  надметање

Право  учешћа  у  достављање  понуда   за  кошење  и  одржавање  катастарске  парцеле  која  представња  „полетно  шетно  стазу“ број  2552/1  и  2456/1  КО Велико  Градиште  имају:

Правна  и  физичка  лица  која  су  уписана  у  Регистар   пољопривредних  газдинстава  и  имају  активан   статус.

Испуњеност  услова  за  пријављивање  на  јавно  надметање  понуђач  доказује  следећом  документацијом:

Фотокопијом  личне  карте  или  очитаном  личном  картом  за  личне  карте  са  чипом за  физичка  лица,односно,фотокопијом  извода  из  привредног  регистра(не  старији  од  6 (шест)  месеци  до  дана  објављивања  огласа)  за  правна  лица;

Фотокопијом  потврде  о  активном  статусу  у  Регистру  пољопривредних  газдинстава  из  текуће  године.

Најповољнији  понуђач  је  дужан  да  пре  закључења  уговора  о  кошењу  и  одржавању ,преда  оригинале  документа,наведене у .овом  одељку  комисији  за  спровођење  овог  огласа.

Јавни  оглас  се  сматра  успешним  уколико  буде  благовремено  достављена  најмање  једна  пријава.

Право  учешћа  у  јавном  надметању  за  кошење  и  одржавање  земљишта  које  представља  полетно  шетну  стазу  НЕМАЈУ  правна  и  физичка  лица  која  нису  испунила  све  обавезе  из  ранијих  или  текућих  уговора  о закупу  пољопривредног  и  грађевинског  земљишта  у  државној  својини,као  и  она  која  су  извршила  ометање  поседа  грађевинског  и  пољопривредног  земљишта  или  која  су  нарушавала  несметано  одвијање  било  ког  дела  поступка  јавног  надметања  приликом  давања  грађевинског-поњопривредног  земљишта  на  одржавање.

 

III.   Документација  за  пријављивање  на  јавно  надметање

За  учешће  на  јавном  позиву,сваки  понуђач  је  дужан  да достави:

 • Формулар за  пријављивање(попуњен  у  целости  и  потписан)
 • Лична карта  за  физичка  лица,односно,извод  из  привредног  регистра(не  старији  од  шест  месеци  до  дана  објављивања  огласа) за  правна  лица;
 • Потврда о  активном  статусу  у  Регистру  поњопривредних  газдинстава  из  текуће  године.

Формулар  пријаве  могу  преузети  сваког  радног   дана  у  згради  Општине  Велико  Градиште,канцеларија  бр 12. Од  07-15  часова.

Пријава  на  оглас  се  подноси  у  запечаћеној  коверти  на  којој мора  да  пише:

На  предњој  страни:

–Адреса:   Одељење  за привреду,економски  развој  и  дијаспору,општинска  управа  Општине  Велико  Градиште,Велико  Градиште.Житни трг  бр  1.

— Уписати  назнаку: ПОНУДА  ЗА ОДРЖАВАЊЕ  И  КОШЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ  БРОЈ.2552/1  И  2456/1.—НЕ  ОТВАРАТИ.

— На  задњој  страни:

Име  и презиме/назив  и  адреса  понуђача

Заједно  са  пријавом  на  оглас,у  истој  коверти  доставља  се  тражена  документација.

IV. Отварање  понуда

Рок  за  достављање пријава  за  оглас,са  траженом  документацијом,је  23.02.2017 године  до 12 часова.

Благовременом ће  се  сматрати све пријаве  које  буду  примљене  на  писарницу  општинске управе  општине  Велико  Градиште  до  23.02.2017 године  до  12 часова.

Јавно  отварање примњених писаних  понуда  биће одржано  24.02.2017 године., у 13 часова у канцеларији број 4.Општинске Управе Општине  Велико  Градиште.

Непотпуне  и  неблаговремене  пријаве  се  неће  разматрати.

V. Критеријум  за избор  најповољнијег  понуђача. 

Почетна  цена  за  прикупљање  писаних  понуда   износи  50.000.00 РСД за укупну површину  предметних  непокретности.

Критеријум  за  избор  најповољнијег  понуђача  је  поред  услова  наведених  у  I,II.III.IV одељку Овог  Огласа  и понуђена  цена.

VI.Закључење  уговора

   Најповољнији  понуђач  је  дужан  да  у  року  од три  дана,од  дана  добијања  писменог  обавештења,приступи  у канцеларију бр.5 Одељења  за  привреду и економски  развој и дијаспору  Општинске  Управе  Општине  Велико  Градиште. 

VII. Плаћање  цене.

   Цена  ће бити  плаћена  на  основу  закљученог  уговора  у  целости  или  у  највише  три  плаћене  једнаке  рате,с тим  што  последња  мора  да  буде  исплаћена  до 30.10.2017  године.

IX. Средства  обезбеђења  плаћања.

У случају  да се  плаћања   врши  на  рате  ,вршилац  услуге  је  у  обавези  да  достави  и  потпише  бланко  соло  меницу,као  и  менично  изјашњење.

Уколико  вршилац  услуге  не  изврши  уплату  у  предвиђеним  роковима,уговор  о  закупу  се  раскида,а цена  ће  бити  наплаћена  из  средстава  обезбеђења  наплате.

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сузана  Ђорђевић,дипл.правник

image_pdfimage_print

Саветовање за пољопривреднике из области органске производње

Позивамо све заинтересоване пољопривреднике да присуствују саветовању из области органске производње које организују општина Велико Градиште и компанија “Јовањица“ д.о.о..

Стручни тим ове компаније информисаће пољопривреднике о могућностима да постану њихов кооперант и подршци за набавку неопходног материјала и сировина за органску производњу као и пласмана производа.

Компанија “Јовањица“ д.о.о. је лидер емђу домаћим произвођачима, дистрибутерима и извозницима органске хране.

Саветовање ће се одржати у петак 03. фебруара са почетком у 11,00 сати, у великој сали СО Велико Градиште.

image_pdfimage_print

Иформација о стању безбедности саобраћаја у Пожаревцу, у току претходне седмице

На  подручју Полицијске  управе у Пожаревцу, током предходне недеље,   догодило  се укупно 6 саобраћајних  незгода. У овим саобраћајним незгодама  1 особа је теже и 1  лакше  повређена.

Саобраћајне  незгоде догодиле су се због неприлагођене брзине стању пута  и условима саобраћаја и недржања потреног одстојања између возила.

Ове недеље из саобраћаја  је  искључен  један  возач због управљања возилом под  дејством алкохола. Пожаревачка полиција  је С.Р из Пожаревца,  одредила задржавање  због тешке алкохолисаности.

Новчане казне изречене су  за 366 возача, углавном због  неприлагођене брзине.

Током предходне недеље  саобраћајна полиција  поднела је и 65  прекршајне  пријаве. Највише пријава поднето је  због  неприлагођене брзине, 15 аутомобила однео је “паук” и донета су 29 решења о уклањању  возила.

Полицијскa  управa у Пожаревцу

image_pdfimage_print

Акцијa добровољног давања крви у Великом Градишту

Црвени крст Велико Градиште, у сарадњи са републичким Институтом за трансфузију крви – Београд, организује акцију добровољног давања крви која ће се одржати у понедељак, 30. јануара 2017. године, у времену од 9 до 15 часова, у Дому здравља Велико Градиште.

Позивамо све досадашње даваоце крви који су безброј пута до сада узели учешће у овим акцијама као и потенцијалне даваоце крви који то треба да ураде први пут да искажу своју хуманост и узму учешће у овој хуманој акцији.

МОЛИМО, ИСКАЖИТЕ СВОЈУ ХУМАНОСТ!!!

Црвени крст Велико Градиште

image_pdfimage_print

Државно првенство у циклокросу одржано у Великом Градишту

У недељу, 22. јануара, на Сребрном језеру одржано је Првенство Србије у циклокросу, у организацији Бициклистичког савеза Србије, а под покровитељством општине Велико Градиште.

Многобројни симпатизери овог спорта окупли су се у 11 часова да на старту поздраве младе бициклисте којима није сметало снежно јутро ни клизав терен. Храбро, брзо и вешто су прелазили препреке уз бодрење и навијање тренера и клупских другова. Како је такмичење одмицало, сунце је обрадовало учеснике и публику, док су организатори за посетиоце припремили врућ чај и кувано вино.

Најзанимљивији део сваке трке свакако је била завршница, а последњи круг сваке трке означило је звоно које је уједно посматраче дуж стазе позивало да крену ка циљу и поздраве победника трке. Организатори су оценили да је такмичење протекло у најбољем реду, а да стазе које се налазе на Сребрном језеру имају идеалне услове за такмичења овог типа.

Подсетимо само да се општина Велико Градиште налази на трасама  EuroVelo 6 и EuroVelo 13 (бициклистичке eвропске трасе) и да овим путем око  кроз нашу општину прође15.000 бициклиста годишње, а највећи број њих преноћи на Сребрном језеру. Велико интересовање бициклиста из целог света влада за Дунав, а из Великог Градишта свој пут настављају кроз Ђердап. Интересантан је и податак да на језеру у току сезоне бицикле можете изнајмити на више места, а сваки други становник, бар рекреативно, воли да вози свој бицикл, тако да не чуди податак што Бициклистички савез Србије планира да баш на овом месту организује још многа такмичења.

Трка се возила на кружној стази комбиноване конфигурације (асфалтног дела, земљаног пута и вештачких препрека). Право учешћа имали су сви регистровани такмичари са лиценцом за 2017. годину, а трке су одржане у више категорија.

РЕЗУЛТАТИ
МЛАЂИ КАДЕТИ: 1. Милан Вукајловић (Раднички Кг), 2. Предраг Томић (Једнота Шид), 3. Бојан Добрић (Једнота Шид)
МЛАЂЕ КАДЕТКИЊЕ: 1. Сара Јанковић (Раднички Кг), 2. Бојана Вујасиновић (С тим Сомбор), 3. Вања Милић (Авалски Соко)
КАДЕТИ: 1. Адмир Колашинац (Трнава Нови Пазар), 2. Нермин Ћатовић (Трнава Нови Пазар), 3. Лазар Селечанин (Металац Квик Краљево)
КАДЕТКИЊЕ: 1. Емилија Ђачанин (Једнота Шид), 2. Марија Танцик (Једнота Шид) 3. Јована Радовановић (Једнота Шид)
ЈУНИОРИ: 1. Душан Веселиновић (Партизан Бг), 2. Душан Костовић (Раднички Кг), 3. Вељко Стојнић (С тим Сомбор)
ЈУНИОРКЕ: 1. Ивана Вилим (С тим Сомбор), 2. Јована Јовановић (Једнота Шид)
МЛАЂИ СЕНИОРИ: 1. Александар Роман (Партизан), 2. Никола Гвозденовић
(Раднички Кг), 3. Андреј Галовић (Партизан Бг)
СЕНИОРИ: 1. Александар Роман (Партизан Бг), 2. Срећко Ђолић (Металац Краљево), 3. Никола Козодеровић (Раднички Кг)
СЕНИОРКЕ: 1. Јана Јоловић (Цикломанија Кг), 2. Маја Савић (Дубл Нови Сад), 3. Маја Тодоровић (Нео Инвикта бајк Нови Сад)

Извор: Туристичка организација Велико Градиште, www.bss.rs

ВИДЕО ПРИЛОГ (http://www.rts.rs/)

image_pdfimage_print

Потписани уговори са избеглим лицима о додели бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окућницом

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, потписао је у петак, 20. јануара, са представницима породица избеглих лица са теритиорије општине Велико Градиште која до сада нису стамбено обезбеђена, уговоре о додели бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окућницом.

Уговоре, којима су за ове породице обез­бе­ђе­на трај­на стам­бе­на реше­ња, потписало је седморо корисника, на основу Споразума о донацији, закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалног стамбеног програма, односно Подпројекта, закљученог 2015. године између Комесаријата за избеглице, ЈУП-а Истраживање и развој д.о.о. и општине Велико Градиште. По одлуци о додели уговора о гранту по јавном позиву општина Велико Градиште добила је 77 хиљада евра за куповину седам сеоских кућа са окућницом.

Од 12 пријава, колико је на конкурс поднето, општинска комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи одбила је пет пријава из разлога што предметне куће нису испуњавале основне услове за живот.

На коначној листи реда првенства нашли су се Драгица Михајловић, Зоран Ђипало, Бранко Алексић, Хусеин Мујкић Симић, Љубомир Ракић, Дане Дошен и Јованка Колунџија, а како ни овом приликом све избегличке породице нису стамбено збринуте, општина је најавила покретање још једног конкурса за доделу помоћи за куповину сеоске куће будући да без помо­ћи локал­не само­у­пра­ве не могу да реализују трај­на стам­бе­на реше­ња.

Вред­ност додељених средстава за куповину сео­ских кућа је 9.500 евра, а корисници их не могу отуђити у периоду од пет годи­на.

ВИДЕО ПРИЛОГ

image_pdfimage_print

Центар за социјални рад доделио пакетиће породицама са највише деце

Уочи Нове године, представници Центра за социјални рад Велико Градиште и Голубац доделили су пакетиће и породицама са највише деце које су корисници новчане социјалне помоћи.

По два пакетића добиле су породице Станојевић-Маринковић из Великог Градишта и Матић-Јовановић из Пожежена које имају по осморо деце.

Новогодишњи пакетићи су донација „Дунав осигурања“ Велико Градиште.

image_pdfimage_print

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте

Влада Србије је после ,,Године предузетништва 2016,, прогласила и ,,Деценију предузетништва,, са јасним циљем да се отворе, развију  предузетници, микро, мала и средња предузећа, да се унапреди предузетнички дух у Србији, да се отварају нова радна места и да проценат незапослених буде све мањи.

Једна од мера из ,,Пројекта Деценија предузетништва,,  је  Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ.

Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије.

–  Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма износе 600.000.000,00 рсд.

– Опредељена средства Фонда за кредитирање привредних субјеката по овом Програму износе 2.400.000.000,00 рсд.

Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу од 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда за развој са каматном стопм у висини од 1,5% до 3% на годишњем нивоу.

Јавни позив траје до утрошка средстава а најкасније до 31.12.2017. године.

Заинтересовани привредници све информације могу да добију у:

– АРРА Браничево-Подунавље Пожаревац

– Министарству привреде РС и

– Фонду за развој РС.

http://www.privreda.gov.rs/5857-2/

 АРРА „Браничево-Подунавље“ д.о.о.

Стари Корзо 30/3

12000 Пожаревац

тел/фаx: + 381 12 510824

                + 381 12 511823

моб:  +381  60 6 500 600

e-mail: nada.kokot@rra-bp.rs

web site: www.rra-bp.rs

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print