ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. гласник општине Велико Градиште», број 5/2014) , председник општине Велико Градиште је дана 15.12.2016 године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I
– Предмет јавног надметања –

1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште у следећим катастарским општинама:

КО Број јавног

надметања

Површина

(ха, ари, м2)

Почетна цена

(дин/ха)

Депозит

(дин)

20%

Период

закупа

(год)

Степен

заштите

Бискупље 1 10,7159 10.159,60 21239,47 1  
Бискупље 2 0,0329 11095,99 73,01 1  
В.Градиште 3 16,4534 9121,71 30016,63 1  
В.Градиште 4 0,9478 2493,17 472,61 1  
В.Градиште 5 0,5123 11915,30 1220,84 1  
В.Градиште 6 0,2533 12465,87 631,52 1  
В.Градиште 7 5,7929 2493,17 2888,54 1  
В.Градиште 8 179,9057 11668,73 419854,27 1  
Гарево 9 4,4636 10597,46 9460,56 1  
Гарево 10 0,7300 8630,21 1260,01 1  
Десина 11 12,9459 8489,93 21981,96 1  
Десина 12 2,9988 1818,52 1090,68 1  
Десина 13 3,4407 1965,92 1352,83 1  
Десина 14 0,2198 9863,10 433,58 1  
Десина 15 1,3467 9863,10 2656,53 1  
Десина 16 0,0743 5753,48 85,50 1  
Дољашница 17 2,0596 10565,03 4351,95 1  
Ђураково 18 4,4344 8866,80 7863,79 1  
Ђураково 19 6,8287 1946,40 2658,28 1  
Ђураково 20 2,0375 2380,83 970,19 1  
Затоње 21 49,7097 5872,31 58382,10 1  
Затоње 22 6,1391 3790,71 4654,31 1  
Затоње 23 0,2350 8630,21 405,62 1  
Затоње 24 0,4018 9863,10 792,60 1  
Затоње 25 0,1341 8630,21 231,46 1  
Затоње 26 0,1974 6986,36 275,82 1  
Затоње 27 0,3740 1726,04 129,11 1  
Затоње 28 0,0671 11095,99 148,91 1  
Затоње 29 0,0213 1972,62 8,40 1  
Затоње 30 0,0229 12465,87 57,09 1  
Камијево 31 1,3134 7667,52 2014,10 1  
Кисиљево 32 0,9895 10573,43 2092,48 1  
Кисиљево 33 39,6786 11205,65 88924,86 30  
Кисиљево 34 132,9310 12465,87 331420,11 30  
Кисиљево 35 59,1591 11095,99 131285,76 30  
Кисиљево 36 33,3878 2219,20 14818,84 1  
Кисиљево 37 1,2143 12465,87 3027,46 1  
Кумане 38 36,6168 10947,50 80172,47 1  
Кумане 39 32,8770 10969,71 72130,24 1  
Кумане 40 5,0944 3328,80 3391,65 1  
Кумане 41 6,0448 8950,71 10821,06 1  
Кумане 42 0,7688 2077,28 319,40 1  
Курјаче 43 1,0287 8055,69 1657,38 1  
Курјаче 44 61,6338 12134,85 149583,39 1  
Курјаче 45 1,3022 12465,87 3246,61 1  
Курјаче 46 1,3069 12465,87 3258,33 1  
Кусиће 47 2,4193 3032,96 1467,53 1  
Кусиће 48 7,7804 1884,48 2932,41 1  
Љубиње 49 0,4974 2556,71 254,34 1  
Љубиње 50 1,5385 7576,07 2331,16 1  
Љубиње 51 9,0136 9863,10 17780,41 1  
Љубиње 52 0,2196 1726,04 75,81 1  
Мајиловац 53 0,4857 2958,93 287,43 1  
Мајиловац 54 0,0905 2493,17 45,13 1  
Мајиловац 55 8,7243 12766,93 22276,50 1  
Мајиловац 56 2,2079 11095,99 4899,77 1  
Макце 57 1,4834 9414,34 2793,05 1  
Острово 58 0,3566 2427,87 173,16 1  
Острово 59 0,4748 10281,68 976,35 1  
Острово 60 14,0593 9069,70 25502,72 30  
Острово 61 26,6000 9874,65 52533,14 30  
Острово 62 24,0117 9455,35 45407,81 30  
Острово 63 1,0487 11095,99 2327,27 1  
Острово 64 2,8331 12293,25 6965,60 1  
Печаница 65 4,2711 8797,30 7514,83 1  
Печаница 66 13,6434 2177,03 5940,41 1  
Печаница 67 0,1447 12465,87 360,76 1  
Печаница 68 0,2106 5753,48 242,34 1  
Пожежено 69 2,3158 8876,54 4111,26 1  
Пожежено 70 2,9792 8549,27 5093,99 1  
Пожежено 71 0,3830 8050,79 616,69 1  
Пожежено 72 0,4899 3490,64 342,01 1  
Пожежено 74 9,2811 5753,48 10679,72 1  
Пожежено 75 57,3312 4776,96 54773,75 1  
Пожежено 76 0,6250 5554,97 694,37 1  
Пожежено 77 0,8568 4204,56 720,49 1  
Пожежено 78 1,0490 3547,02 744,16 1  
Пожежено 79 0,1711 4246,61 145,32 1  
Пожежено 80 0,1960 6986,36 273,87 1  
Пожежено 81 0,1357 6986,36 189,61 1  
Пожежено 82 0,1310 8630,21 226,11 1  
Пожежено 83 0,1453 8630,21 250,79 1  
Поповац 84 1,2660 12465,87 3156,36 1  
Поповац 85 0,5603 5439,20 609,52 1  
Поповац 86 4,4206 3226,61 2852,71 1  
Рам 87 9,7577 6563,62 12809,17 1  
Сираково 88 9,0961 9456,09 17202,70 1  
Сираково 89 7,2888 2740,79 3995,42 1  
Сираково 90 9,0103 12592,55 22692,53 1  
Сираково 91 0,4484 3717,71 333,40 1  
Сираково 94 1,4796 12465,87 3688,90 1  
Сираково 95 1,2091 12465,87 3014,50 1  
Сираково 96 3,2410 13698,75 8879,53 1  
Сираково 97 0,1610 2219,20 71,46 1  
Средњево 98 5,4020 11639,17 12574,96 1  
Средњево 99 3,9937 11292,29 9019,60 1  
Средњево 100 0,1869 11095,99 414,77 1  
Тополовник 101 0,2131 11095,99 472,91 1  
Тополовник 102 1,2153 10054,73 2443,90 1  
Тополовник 103 11,0881 9739,57 21598,66 1  
Триброде 104 0,0768 12465,87 191,48 1  
Царевац 105 0,3981 10605,44 844,40 1  
Царевац 106 1,7162 13698,75 4701,96 1  
Царевац 107 1,1329 11846,36 2684,15 1  
Чешљева Бара 108 0,6765 10738,15 1452,87 1  
  УКУПНО 1001,0869        

Јавнa надметањa број 33, 35, 60, 61 и 62 опредељена су за подизање воћњака. Закупац предметног јавног надметања је дужан да прибави одобрење Министарства пољопривреде и заштите животне средине у смислу члана 67. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09 и 112/2015) по закључењу Уговора о закупу, а најкасније у року од 60 дана.
Јавно надметање број 34 опредељено је за изградњу система за наводњавање. Закупац предметног јавног надметања је дужан да прибави одобрење Министарства пољопривреде и заштите животне средине у смислу члана 67. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09 и 112/2015) по закључењу Уговора о закупу, а најкасније у року од 60 дана.

Лицитациони корак износи 500,00 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Велико Градиште, у канцеларији бр 12 сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.
Контакт особа Данијела Илић, тел: 069/8047-669.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:
– за КО Бискупље, Ђураково, Поповац, Затоње, Рам, Сираково, Мајиловац, Курјаче, Тополовник и Кумане дана 21.12.2016 године од 10.оо до 15. оо часова,
– за КО Кисиљево, Острово, Велико Градиште, Пожежено, Кусиће, Триброде, Царевац, Десине, Камијево, Средњево, Дољашница, Гарево, Макце, Чешљева Бара, Љубиње и Печаница дана 22.12.2016 године од 10.оо до 15.оо часова.
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
– правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
– физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
– физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
– лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,
– извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;
– јавна надметања број 33, 35, 60, 61 и 62 елаборат за подизање воћњака, који садржи кратак опис инвестиције, врсту, сортимент, динамику радова, предмер и предрачун радова. Динамику радова треба дефинисати тако да се укупна инвестиција реализује најкасније у року од пет година од дана закључења Уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини са Министарством пољопривреде и заштите животне средине. Закупац предметног земљишта дужан је да поступа у складу са динамиком наведеном у Елаборату.
– јавно надметање број 34 елаборат за изградњу система за наводњавање, који садржи кратак опис инвестиције, врсту, динамику радова, предмер и предрачун радова. Динамику радова треба дефинисати тако да се укупна инвестиција реализује најкасније у року од пет година од дана закључења Уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини са Министарством пољопривреде и заштите животне средине. Закупац предметног земљишта дужан је да поступа у складу са динамиком наведеном у Елаборату.

4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
– фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:
– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
– за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;
– за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Велико Градиште број: 840-961804-78
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –

1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Велико Градиште. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

• Адреса: Општина Велико Градиште, улица и број: Житни трг бр 1., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
• Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV
– Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15,00 сати, дана 29.12.2016.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Велико Градиште до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V
– Јавно надметање –
Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа за све катастарске општине одржаће се 30.12.2016 године у 09,00 часова у згради Општине Велико Градиште, мала сала на спрату, ул. Житни трг бр.1.

VI
– Плаћање закупнине –

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Oпштинске управе општине Велико Градиште.
Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и:
• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
• уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
• доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа
Ову одлуку објавити у службеном гласнику Општине Велико Градиште, на огласној табли Општинске и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у службеном гласнику Општине Велико Градиште.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Број: 320-153/2016-01-2                                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ:

Драган Милић,с.р.

 

Дана: 15.12.2016.године

image_pdfimage_print