На основу Споразума о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Потпројекат RHP-W4-CMG/COMP4-2015 и члана 7.2. Уговора о гранту у оквиру потпројекта 4 у оквиру Регионалног стамбеног програма, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП – Истраживање и развој” д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и Општине Велико Градиште (у даљем тексту: Општина), број: 561-33/1/2015-01-2 од 30.10.2016. године, и члана 9. став 1. тачка 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника и поступку и начину рада Комисије, а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број: 18/92, „Службени лист СРЈ”, број: 42/02 – СУС и „Службени гласник РС”, број: 30/10), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи, дана 16.12.2016. године доноси

О Д Л У К У

о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова

Утврђује се да су услове за доделу помоћи за купововину сеоских кућа и пакета помоћи, а на основу броја освојених бодова, у складу са мерилима за избор корисника, приказаних у оквиру листе реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи, испунила следећа лица:

ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА
за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи

Редни број

Број предмета

Презиме и име   носиоца домаћинства

Број чланова домаћинства

Настрадали или нестали чланови домаћинства

Малолетна деца

Број мал. деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству

Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом

Стамбена ситуација

Материјални положај

Подаци о губитку радне способности Подаци о телесном оштећењу

Болести од већег мед. значаја

Регистровано сеоско газдинство

Укупан број бодова

1

561-4/2016-02

Михајловић Драгица

30

/

/

/

/

20

20

/

20

/

90

2

561-3/2016-02

Ђипало Зоран

40

/

10

/

/

/

20

/

/

/

70

3

561-9/2016-02

Алексић Бранко

40

/

10

/

/

/

20

/

/

/

70

4

561-11/2016-02

Мујкић Симић Хусеин

40

/

/

/

/

/

20

/

/

/

60

5

561- 7 /2016-02

Ракић Љубомир

30

/

/

/

/

/

20

/

/

/

50

6

561-6 /2016-02

Дошен Дане

30

/

/

/

/

/

20

/

/

/

50

7

561- /2016-02

Колунџија Јованка

10

/

/

/

/

/

20

/

/

/

30

Са лицима рангираним на листи из става 1. ове одлуке, и то од броја 1 до 7, Општина Велико Градиште ће закључити уговоре којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, а ради реализације доделе помоћи за решавање стамбених потреба при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи.

               Лица рангирана на листи из става 1. ове одлуке, и то од броја 1 до 7 обавезна су да упишу у катастру непокретности забрану отуђења и оптерећења на предметној сеоској кући у корист Комесаријата и то на основу посебног решења које доноси Комесаријат.

O б р а з л о ж е њ е

Дана 28. децембра 2015. године, Комисија је објавила Jавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи на територији општине Велико Градиште (у даљем тексту: Јавни позив), којим су позвана заинтересована лица да, у року од 45 дана од дана објављивања Јавног позива поднесу пријаву за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при  куповини сеоских кућа са окућницом и доделе пакета помоћи (у даљем тексту: Пријава).

            Поступајући по Јавном позиву, лица која су наведена у диспозитиву ове Oдлуке поднела су Комисији за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: Комисија) Пријаву на Јавни позив.
По спроведеном поступку, поступајући по поднетим пријавама и увидом у приложену документацију, Комисија је утврдила да лица из диспозитива ове одлуке испуњавају услове Потпројекта 4 – сеоске куће са окућницом, прописане у делу III Јавног позива и члану 4. Правилника о условима и мерилима за избор корисника и поступку и начину рада Комисије (у даљем тексту: Правилник), и након провере података у бази трајних решења Комесаријата, верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији и у земљи порекла, провере извештаја стручних служби и добијања резултата техничке процене условности објекта, извршила бодовање пријава у складу са мерилима из Јавног позива и члана 5. Правилника.
С обзиром на расположива средстава одобрена у оквиру Потпројекта 4, помоћ за решавање стамбених потреба при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи додељена је лицима рангираним на листи из става 1. ове одлуке, и то од броја 1 до 7, а са којима ће Општина Велико Градиште закључити уговоре из става 2. диспозитива ове одлуке.
            Члан 8. Правилника, предвиђа да поступак за доделу помоћи спроводи Комисија која има 5 (пет) чланова, међу којима су и председник и заменик председника Комисије које именује председник општине, као и да у раду Комисије учествују и представници  Комесаријата, УНХЦРа и ОЕБСа као посматрачи. Комисију је именовао председник општине Велико Градиште Решењем број 561-46/2015-01-2 од 23.12.2015.године.
            Чланом 4. Правилника прописано је да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове : 1)           да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице); 2) да имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији Општине;  3) да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; 4) да не могу да користе непокретност у држави претходног пребивалишта или у другој држави; 5)да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; 6) да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе; 7) да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе; 8) да нису на коначној листи реда првенства по неком од јавних позива Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији; 9) да сеоска кућа којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи испуњава основне услове за живот и становање, и да су сеоска кућа и припадајуће земљиште уписани у катастар непокретности на име продавца и без терета.
Чланом 5. Правилника прописано је да се ред првенства за решавање стамбених потреба утврђује на основу броја бодова које подносилац пријаве оствари, а према прописаним мерилима.
            Чланом 6. Правилника прописано је да уколико два или више подносилаца захтева имају исти број бодова, предност има подносилац захтева који има: 1) већи број малолетне деце; 2) већи број чланова породичног домаћинства; 3) има трудну жену у породичном домаћинству; 4) дуже борави на подручју Општине; 5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.
            Споразумом о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалног стамбеног програма и у вези са Потпројектом RHP-W4-CMG/COMP4-2015 у оквиру Регионалног стамбеног програма, у додатку Б, Опис потпројекта, предвиђено је да изабрани корисник помоћи за куповину сеоске куће стиче право својине над предметном сеоском кућом уписом права својине у регистар непокретности и да предметну сеоску кућу не сме отуђити у периоду од пет година од дана стицања својине што се има уписати у надлежни катастар непокретности.
Чланом 19њ Закона о избеглицама предвиђено је да се куповином сеоске куће са окућницом решавају стамбене потребе избеглица, у складу са овим законом ако су средства обезбеђена из буџета Републике Србије, под условом да непокретност не отуђе пре истека рока од пет година од дана закључења уговора о купопродаји непокретности, односно у складу са уговором о кредиту или донацији ако су средства обезбеђена путем наменских иностраних кредита и кроз програме донатора.
Чланови 9. и 15. Правилника, предвиђају да Комисија доноси и објављује Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука), а ради доделе помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи
            Члан 16. Правилника, предвиђа да Подносилац пријаве против Одлуке може уложити жалбу Општинском већу, преко Комисије за избор корисника, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке.
            Имајући у виду напред наведено, Комисија је одлучила као у дипозитиву ове одлуке.

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се уложити жалба Општинском већу општине Велико градиште, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема ове одлуке, преко Комисије.

        КОМИСИЈА

                                                                                                                   Председник Комисије

         Ову одлуку доставити:
–            лицима из става 1. диспозитива ове одлуке;
–            надлежној Служби Општине, ради објављивања на огласној табли општине Велико Градиште и месних заједница општине Велико Градиште и на интернет презентацији општине Велико Градиште;
–            Комесаријату, ради објављивања на интернет презентацији Комесаријата;
–            Архиви.

image_pdfimage_print