Конурс за именовање директора Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

На основу члана 35. ст. 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 -испр.) и члана 27. Статута Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште, Управни одбор Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ на седници одржаној 06.12. 2016. године донео је:
Члан 1.
Расписује се конурс за именовање директора Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште.
Члан 2.
Конкурс ће бити објављен у публикацији „Послови“ и на сајту Националне службе за запошљавање.
Члан 3.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у Публикацији „Послови“.
Члан 4.
Текст конкурса саставни је део одлуке.
Образложење
Основ за доношење ове одлуке прописан је у чл.35. ст. 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.) и чл. 27. Статута Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште који прописују да Управни одбор расписује и спроводи конкурс за именовање директора.
Одредбама чл. 35. ст. 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.) и чл. 27. Статута Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана од дана оглашавања јавног конкурсаи да се јавни конкурс објављује на сајту Националне
службе за запошљавање и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике. Обзиром да Публикација „Послови“ излази сваке среде уз дневни лист Информер, а објављивање јавног конкурса се не плаћа, Управни одбор је одлучио да се јавни конкурс објави у наведеном листу.
На основу наведеног Управни одбор је донео одлуку као у диспозитиву.

ПРИЛОГ