Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2017. годину

На основу члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште црквама и верским заједницама са територије општине велико градиште, Председник општине Велико Градиште, на предлог Комисије за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију пројеката из области спорта, донација и манифестација, дана 14.12.2016. године доноси:

ОДЛУКУ

о расписивању  јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2017. годину чије је седиште на подручју општине Велико Градиште

 

 • Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2017. годину.
 • Текст Јавног позива гласи:

 ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2017. годину чије је седиште на подручју општине Велико Градиште

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2017. годину, на територији општине Велико Градиште.

Висина средстава за реализацију програма утврђена је Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2017. годину.

 • Право учешћа на јавном конкурсу имају традиционалне цркве и верске заједнице са територије општине Велико Градиште.
 • Уз пријаву се подноси следећа документација:

– доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован,

– преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и

– детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава. 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

 • Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог пројеката у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе или на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ .
 • Пренос средстава црквама и верским заједницама вршиће се према пројектним активностима за 2017. годину, одобреним на основу конкурса.

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом предају се на писарници општине Велико Градиште Житни трг број 1.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1) назив подносиоца пројекта

2) адресу подносиоца програма

3) напомену: „Јавни позив – не отварати“

 • Рок за подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 10 дана од дана објављивања на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . Оглас се објављује и на локалној телевизији и огласној табли општине Велико Градиште.
 • Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.
 • Одлуку о распоређивању средстава донеће Општинско веће на предлог Комисије.
 • Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници општине http://www.velikogradiste.rs/ .
 • За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

III   Средства за финансирање пројеката цркава и верских заједница за 2017. Годину планирана су Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2017. годину.

400-81/2016-01-2

Председник општине

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print