Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2017. годину

На основу члана 2. Правилникa о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интреса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште, Председник општине на предлог комисије за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију пројеката из области спорта, донација и манифестација, дана 14.12.2016. године доноси:

ОДЛУКУ 

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма  од јавног интреса које реализују удружења за 2017. годину

 • Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2017. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.
 • Текст Јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  програма  од јавног интреса које реализују удружења за 2017. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

 

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2017. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.
 • Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења са програмима од јавног интереса у следећим областима: борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштита избеглица, подстицање наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских права и мањинских права, подстицања образовања, науке и културе, заштите животне средине, пољопривреде и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговања међудржавне сарадње, унапређења и развоја спорта, заштите животиња, борбе против корупције, хуманитарни и остали програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе.
 • Уз пријаву се подноси следећа документација:

– назив и седиште Удружења

– доказ о упису у регистар

– одлуку удружења о усвајању програма рада за текућу годину

– прецизирање на коју се област програм односи

– податке о циљној групи на коју се програм односи

– финансијски план програма

– оверену изјаву овлашћеног лица да ће се средства трошити наменски.
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

 • Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе – канцеларија број 48. улица Житни трг број 1 или на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ .
 • Критеријуми за вредновање програма су:
 • Да удружење има статус правног лица
 • Да је седиште Удружења на територији општине Велико Градиште и да се програм реализује на територији општине Велико Градиште
 • Да је Удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења и
 • Да Удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја
 • Број чланова удружења

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом предају се на писарници општине Велико Градиште Житни трг број 1.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1) назив подносиоца програма

2) адресу подносиоца програма

3) напомену: „Јавни позив – не отварати“

 • Рок за подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 20 дана од дана објављивања на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/. Оглас се објављује и на локалној телевизији и огласној табли општине Велико Градиште.
 • Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.
 • Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници општине http://www.velikogradiste.rs/ .
 • За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

III  Висина средстава за реализацију програма утврђена је Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2017.годину.

400-80/2016-01-2

Председник општине
Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print