Сазив 4. седнице Скупштине општине Велико Градиште

На основу члана 56. и 57. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

САЗИВАМ

4. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 23. НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ (СРЕДА) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д
 

 1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар – септембар 2016. године,
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2016. годину,
 3. Предлог Статута и измени и допуни Статута општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације централне зоне насеља Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о измени и допуни Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о поверавању општинских шума бр. 322-16/2013-01-1,
 8. Предлог Одлуке о водоводу и канализацији,
 9. Предлог Одлукео грађевинском земљишту,
 10. Предлог Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
 11. Предлог Одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених локалних јавних прихода општине Велико Градиште,
 12. Предлог Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште,
 13. Предлог Одлуке о утврђивањупросечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Велико Градиште,
 14. Предлог Одлуке о комуналним таксама за територију општине Велико Градиште,
 15. Предлог Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама,
 16. Предлог Одлуке о измени Одлуке о проглашењу заштите споменика природе „Платан на Житном тргу“,
 17. Предлог Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште,
 18. Предлог Одлуке о поверавању комуналне делатности снабдевања водом за пиће у насељима Триброде, Кумане, Тополовник, Царевац, Средњево, Печаница и Камијево,
 19. Предлог Одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица,
 20. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште,
 21. Предлог Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера (Мишић, Лукић)
 22. Предлог Решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Велико Градиште (Митић Ненад),
 23. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту ради исправке граница суседних катастарских парцела (Шошић Будимир),
 24. Предлог Решења о отуђењу грађевиснког земљишта у јавној својини у Великом Градишту ради исправке граница суседних катастарских парцела (Миладиновић Надица),
 25. Предлог Решења о измени правоснажног Решења о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште (Петровић Радован),
 26. Предлог Решења о давању сагласности на употребу имена општине Велико Градиште,
 27. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2016. годину,
 28. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште за 2016. годину,
 29. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Плана и програма рада ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2016. годину,
 30. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2016. годину,
 31. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2016. годину,
 32. Предлог Решења о именовању Управног одбора Фонда „Властимир Павловић Царевац“,
 33. Предлог Решења о именовању Надзорног одбора Фонда „Властимир Павловић Царевац“,
 34. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње школе Велико Градиште,
 35. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Савета за запошљавање,
 36. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за представке и предлоге
 37. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 38. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште.

Број: 06-82/2016-01-1  

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Велико Градиште

Браниславка Шуловић

 

image_pdfimage_print