Одлука о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2016/2017. годину

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/2014 и 5/2016), члана 5. став 1. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 13/2012) и члана 3. став 1. Правилника о утврђивању критеријума за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2013), а по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2016/2017 годину,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 10. седници одржаној дана 14.11.2016. године, доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1.

               Стипендија општине Велико Градиште за школску 2016/2017. годину, додељује се студентима, и то:

 1. Живковић (Богдан) Војиславу из Великог Градишта, Војводе Мишића 11- студенту прве године Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, студијски програм: Логопедија
 2. Животић (Драган) Александру из Великог Градишта, Шумадијска 22 – студентупрве године Филозофског факултета, одсек психологија
 3. Лукић (Лазар) Александру из Великог Градишта, Вељка Влаховића 13 – студенту прве године Филозофског факултета, одсек педагогија
 4. Перић (Радиша) Јани из Великог Градишта, Албанске споменице 72 – студенту друге године Високе туристичке школе струковних студија
 5. Ђорђевић (Сретен) Љубици из Великог Градишта, Пере металца 30 – студенту пете године Медицинског факултета, студијски програм: Медицина
 6. Протић (Зорица) Николи из Великог Градишта, Кнеза Лазара 2 – студенту друге године Пољопривредног факултета, одсек: фитомедицина

Члан 2.

            Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 10.000,00 динара.

Члан 3.

            Стипендија додељена од стране општине припада студенту од дана закључења Уговора о стипендирању, па до истека рока предвиђеног Уговором.

Члан 4.

            Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs

О б р а з л о ж е њ е

            На основу Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2016/2017. годину, дана 23.09.2016. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2016/2017 годину.

На Конкурс у року, односно благовремено поднето је 11 пријава, од пријављених 11 учесника Конкурса, 6 испуњава услове за остваривање права на стипендију за школску 2016/2017. годину, а 5 учесника Конкурса не испуњава услове и то:

 1. Аћимовић (Жарко) Александра из Царевца, Вељка Влаховића 2, студент прве године Високе туристичке школе струковних студија
 2. Јовановић (Драган) Жељана из Великог Градишта, Орашчарска 5, студент прве године Високе туристичке школе струковних студија
 3. Милосављевић (Младен) Лазар из Рама, студент друге године Факултета медицинскихнаука
 4. Марковић (Бобан) Никола из Курјача, 7. јула 5, студент прве године Медицинског факултета, студијски програм: Медицина
 5. Милановић (Милан) Драган из Великог Градишта, Обала краља Петра I бр.21, студент прве године Пољопривредног факултета, одсек: фитомедицина

Чланом 7. став 1. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште, утврђен је редослед критеријума за избор студената, предност по утврђеном редоследу имају:

 • студенти који се налазе на вишим годинама студија
 • студенти који током школовања нису губили годину
 • студенти који су у предходној години студија имали вишу просечну оцену
 • студенти чији је приход по члану домаћинства нижи.

Поштујући наведене критеријуме, одлучено је да се стипендија додели студентима који се налазе на вишим годинама студија.

Средства за сповођење Одлуке обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 2016. годину, раздео 4. програмска класификација 0901-0006, економска класификација 472, и нацртом буџета за 2017. годину.

Поука о правном леку: На Одлуку о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2016/2017. годину, може се уложити приговор Општинском већу општине Велико Градиште у року од 8 дана од дана пријема исте.

Број: 67-6/2016-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р

image_pdfimage_print