Обавештење о остваривању права првенства закупа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 320-43/2016-06
Датум: 25.11.2016 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

На основу дописа Министарства пољопривреде и заштите животне средине Сл. од 23.11.2016 године Обавештавамо сва заинтересована лица за закуп државног пољопривредног земљишта са територије општине Велико Градиште,по праву првенства закупа, да Општини Велико Градиште могу доставити Писмо о намерама за остваривање овог права као и извештај о катастарским парцелама за које су заинтересовани (у писаној и електронској форми).

Писмо о намерама је потребно благовремено, до 31.12.2016 године, доставити Општини Велико Градиште како би се поступак давања пољопривредног земљишта у државној својини, по праву првенства закупа, планирао Годишњим програмом, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017 годину, које доноси Општина Велико Градиште.

Све информације: Данијела Илић, дипл.инж.пољ., канцеларија бр.12, од 07,00-15,00 часова, 012/662-588, 069/8047-667, dilic@velikogradiste.rs

Послови заштите животне средине,
пољопривреде и водопривреде
Данијела Илић, дипл.инж.пољ.

Уредбa о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа