Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта спортске хале у оквиру Омладинског кошаркашког кампа на кп.бр. 2366/441 К.О. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-263/2016-06
Датум: 29.11.2016. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о

ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ОКВИРУ ОМЛАДИНСКОГ КОШАРКАШКОГ КАМПА НА КП.БР. 2366/441 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта спортске хале у оквиру омладинског кошаркашког кампа на к.п.бр. 2366/441 у К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање УП Општине Велико Градиште.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од  29.11.2016. године до 06.12.2016. године. у  згради  Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у  призмељу,  сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације  своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 06.12.2016 године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 i 145/2014).

Обрасци за примедбе и сугестије:
физичка лица
правна лица

Прилози:
Текстуални део
Графички део

image_pdfimage_print