Интерни конкурс за попуњавање радног места

Јавно комунално предузеће
„Дунав Велико Градиште“
Број: 1178
Датум: 03.11.2016. године
Велико Градиште

 

На основу чланова 3.- 6. Уредбе о интерном конкурсу („Сл. гласник РС“, бр. 17/2016), в.д. директора јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ доноси

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

I

Организациони облик у коме се радна места попуњавају: Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“

II

Радна места која се попуњавају:

а) ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИКУ сектору „Комерцијала, књиговодствени и  други  послови“ – 1 извршилац

Опис послова:

 • проучава објављене законске и подзаконске прописе везане за своју област рада и организује њихову примену,
 • израђује предлоге општих аката
 • израђује предлоге одлука и решења за потребе органа управљања
 • учествује у раду надзорног одбора и даје потребна објашњења када је то потребно
 • води кадровску евиденцију и формира досијее запослених
 • доноси сва акта из области радних односа
 • израђује акта за потребе судских спорова где нису ангажоване адвокатске фирме
 • даје стручна мишљења
 • ради и друге послове по налогу директора и за свој рад одговара истом.

Услови:

Високо образовање академских студија Правног факултета у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство: 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика

б) МАТЕРИЈАЛНИ КЊИГОВОЂА – БЛАГАЈНИКУ сектору „Комерцијала, књиговодствени и  други  послови“ – 1 извршилац

Опис послова:

 • Врши књижење свих промена везаних за материјал, ситан инвентар, резервне делове и води евиденцију истих;
 • На основу промене докумептације врши котролу улазних рачуна за пријем матријала и ситног инвентара и редовно усаглашава картице материјалног кљиговодства са картицама главне књиге и магацинским картицама;
 • Врши ликвидатуру улазних рачуна благајне, оверава и даје на књижење књиговођи;
 • Сачињава спецификације и извештаје по местима трошкова и по обрачунским јединцама и достављта директору сектора и директору;
 • Помаже при изради периодичног обрачуна и завршног рачуна;
 • Води целокупно благајничко пословање и о томе сачињава одговарајућу документацију;
 • Обавља фактурисање-израду излазних фактура и вођење излазне књиге;
 • Врши наплату у готовом новцу и истог дана уплаћује на текући рачун предузећа;
 • Подиже готов новац са рачуна предузећа и врши исплату истог по налогу директора или лица које директор овласти;
 • Саставља свакодневно благајнички изјвештај са документацијом и доставља га на конролу и кљижење;
 • Уношење дневних извештаја о наплаћеним пијачним закупнинама и пијачним таксама;
 • Обавезан је да се придржава прописа и утврђених законских рокова;
 • Врши и другс послове по налогу непосредног руководиоца, директора сектора и директора;
 • Одговорност: За свој рад одговоран је директору сектора и директору предузећа. За свој рад одговра кривично, прекршајно, дисциплински и материјално;

Услови:

IV степен економске стручне спреме, 1 година радног искуства, познавање рада на рачунару.

в) САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА УЗГАЈАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПОВЕРЕНИХ ШУМА У сектору „Пијаца, гробље и депоније“ – 1 извршилац

Опис послова:

 • пројектовање и уређење општинских шума,
 • израда планова подизање шума
 • израда планова експлоатације општинских шума,
 • спроводи посебну основу газдовања шумама газдинске јединице 1111 чији су корисници Општина Велико Градиште и месне заједнице на територији општине Велико Градиште,
 • врши надзор сходно одредбама чланова 39-68 Закона о шумама (Сл. Гласник РС, 30/10), као чувар шума и других закона (Закон о пољопривредном земљишту и Закон о заштити животне средине),
 • врши дознаку дрвне масе и сачињава отпремницу при транспорту исте,
 • прикупља податке и сачињава извештаје надлежним органима,
 • подноси захтеве за покретање прекршајног поступка и кривичне пријаве у оквиру обухвата Посебне основе газдовања шумама газдинске јединице 1111,
 • ако утврди постојање прекршаја за који није надлежан, дужан је да исти пријави надлежној инспекцији,
 • израда планске и пројектне документације, према стручној оспособљености и налозима Руководиоца службе,
 • ради и све остале послове из своје струке из делокруга рада Службе по налогу руководиоца и Директора којима је одговоран.

Услови:

Високо образовање академских студија Шумарског факултета општег смера, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство: 2 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије.

У изборном поступку проверавају се:

– За радно место „дипломирани правник“ – стручна знања из области Закона о комуналним делатностима и Закона о јавним предузећима – усмено, познавање рада на рачунару практичним радом, познавање енглеског језика – усмено.

– За радно место „материјални књиговођа – благајник“ – стручна знања из области Закона о комуналним делатностима и Закона о рачуноводству – усмено, познавање рада на рачунару практичним радом.

За радно место „самостални стручни сарадник за узгајање и експлоатацију поверених шума“ – стручна знања из области Закона о комуналним делатностима и Закона о шумама – усмено, познавање рада на рачунару практичним радом, увид у возачку дозволу Б категорије непосредно.

III

Место рада: Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“ у Великом Градишту.

IV

 Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече 04.11.2016 године и истиче 18.11.2016. године.

V

Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Стојан Вучковић, технички директор, телефон: 062/587777 .

VI

Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“ у Великом Градишту, ул. Сремска бр. 1, са назнаком: „за интерни конкурс“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

VII

Датум оглашавања: 04.11.2016.године.

VIII

Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

 • потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити на које радно место се конкурише
 • изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених)
 • оверена фотокопија дипломе
 • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • уверење из казнене евиденције да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

IX

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама  Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ у Великом Градишту, о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем, почев од 22.11.2016.године.

X

Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Интерни конкурс објавити на интернет презентацији и огласној табли ЈКП „Дунав Велико Градиште“  и на огласној табли Општинске управе Велико Градиште.

в.д. директора
ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Слободан Рашић

image_pdfimage_print