ЈП Дирекција за изградњу – Јавни позив за јавно надметање: продаја дозначене непосечене дрвне масе

На основу члана 53. Статута Ј.П. Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, а у складу са Основом газдовања шумама за Г.ј. општинске шуме Велико Градиште (2013.-2022.) и Извођачким пројектом газдовања шумама за 2016. годину бр. 2209/2015 од 29.10.2015. године као и  Одлуке директора ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште број 2712/2016 од 13.10.2016. године и Решења директора бр. 2713/2016 од 13.10.2016. године, ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште

ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

 

Које ће се одржати дана 24.10.2016. године (понедељак) са почетком у 11 сати, у просторијама ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, Житни трг број 1 у Великом Градишту.

Предмет јавног надметања је продаја дозначене непосечене дрвне масе на пању у делу КП.БР. 4018, к.о. Сираково шума 3. класе (дрвних сортимената  у шуми „на пању“), укупне дрвне масе 1.476,921 m3, на подручју:

  • КО Сираково, ГЈ „Општинске шуме Велико Градиште“ у одељењу -6, одсек-а, површине 5,61 ha, укупне нето масе 476,921 m3 
Предмет надметања Количина за надметање (м3) Почетна цена (дин/м3) без ПДВ-а Почетна вредност предмета надметања (динара) без ПДВ-а
Огревно дрво т.л. I  класа, метарско, III категорије терена 1.400 2.142,90 3.000.060,00
Огревно дрво т.л. I  класа, вишеметарско, III категорије терена 76,921 2.142,90 164.834,01
УКУПНО     3.164.894,01

 

Почетак радова је одмах након обостраног потписивања уговора. Рок за завршетак радова је 31.12.2016. године.

Предвиђена месечна динамика је: октобар 200 m3, новембар 750 m3, и децембар 526,921 m3.

Свеукупна количина дрвних сортимената за надметање је ………….....………….1.476,921 m3 

Свеукупна вредност дрвних сортимента по почетним ценама, без ПДВ-а  је 3.164.894,01 динара 

Критеријум за избор  најповољније понуде је највиша понуђена цена.

У понуди морају бити дате јединичне цене, без ПДВ-а, и и не могу бити ниже од почетних цена које су дате у јавном позиву.

Начин плаћања: укупан износ за уплату утврдиће се након сече дрвних сортимената који су предмет продаје по овом надметању и обрачунавања стварне количине које утврђује овлашћено лице, а који буде наведен у отпремници.

За купљене дрвне сортименте рекламација на квалитет се не уважава.

Са купцем чија понуда буде најбоља, односно који је дао највећу цену закључиће се Уговор, а уплаћена средства на име депозита осталим понуђачима се враћају.

Уколико купац који је доставио најбољу понуду одустане од куповине, од истог се задржава депозит и обавештава се купац који је доставио следећу најбољу понуду.

Уговор са купцем који је дао најбољу понуду закључиће се по предлогу Комисије која је спровела предметну лицитацију, а на основу Записника са спроведеног надметања и то у року од три од дана достављања уговора на потпис понуђачу – Купцу и уколико исти одустане од потписивања уговора губи право на повраћај уплаћеног депозита и уговор ће се закључити са купцем који је дао следећу најбољу понуду.

Уколико купац у предвиђеном року за извршење посла, од дана увођења у посао од стране продавца,  не плати и преузме предвиђену количину по утврђеној динамици, уговор се сматра раскинутим, а продавац задржава право да положени депозит задржи као уговорну казну због непоштовања уговора.

Депозит као услов за учешће на надметању у висини од 5% од почетне вредности са урачунатим ПДВ-ом, служиће као средство за озбиљност понуде и добро извршење посла са купцем који је дао најбољу понуду.

Право  учешћа  на јавном надметању прикупљањем писаних понуда имају правна лица и предузетници која до 24.10.2016.године до 9.00 часова  изврше уплату депозита који ће служити као средство за озбиљност понуде и добро извршење посла, на текући рачун ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, који се води код Министарства финансија, Управе за трезор, број 840-2725741-05, уз напомену: уплата депозита за надметање на дан 24.10.2016. године.

Висина депозита износи 5% од почетне процењене вредности дрвне масе, и износи 174.069,17 динара.

Дрвни  сортименти који су предмет продаје на наведеној локацији могу се разгледати у периоду од 13.10.2016. године до 23.10.2016. године од 9-14 часова уз ОБАВЕЗНУ унапред  најаву Дарку Ивковићу, дипл.инж.шум, самосталном стручном сраднику за узгајање и експлоатацију општинских шума, у ЈП Дирекцији за изградњу општине Велико Градиште, контакт  телефон 062/801-77-50 и 012/662-134.

Заинтересовани за учешће на надметању у обавези су да своје понуде  пошаљу или донесу у запечаћеној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА НАДМЕТАЊЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА  ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – НЕ ОТВАРАТИ, на адресу  ЈП “Дирекција за изгарадњу општине Велико Градиште, Житни трг 1, 12220 Велико Градиште

У обзир ће се узети све затворене понуде, које се доставе лично или ако су послате поштом и стигну на наведену адресу, најкасније 24.10.2016. године до 10.00 часова.

Неблаговремене понуде које буду пристигле после наведеног рока, неће се узети у разматрање.

У случају идентичних понуда, изабраће се понуда која је раније приспела на наведену адресу.

У разматрање се неће узети: понуде са варијантама, понуде које буду пристигле после наведеног рока, непотпуне и понуде са нижом ценом од почетне.

Сви  понуђачи  достављају понуду по обрасцу који је саставни део овог јавног позива, са унетим свим траженим подацима, потписану и оверену, у супротном достављена понуда се неће разматрати.

Саставни део овог јавног позива за лицитацију је и нацрт купопродајног уговора, који купац треба оверити и потписати.

ПОНУДА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
НАЦРТ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА

Наш број: 2714/2016
Датум: 13.10.2016. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
image_pdfimage_print