Одлука о стављању ван снаге Јавног позива

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Комсија за израду предлога Годишњег програма заштите,
коришћења и уређења пољ. земљишта
на територији општине Велико Градиште
за 2015, 2016, 2017 и 2018 годину
Број: 320-43/2016-06
Датум: 26.08.2016 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 64а Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,бр.62/06,65/08-др.закон и 41/2009 и 112/2015),Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, коришћења и уређења пољ. земљишта на територији општине Велико Градиште за 2015, 2016, 2017 и 2018 годину (у даљем тексту:Комисија) донела је:

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

1. СТАВЉА СЕ ван снаге Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2017 годину са обрасцима захтева и обрасцима изјава бр. 320-43/2016-06 од 18.07.2016 године,те убудуће неће производити правно дејство.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, коришћења и уређења пољ. земљишта на територији општине Велико Градиште за 2015, 2016, 2017 и 2018 годинуобразована Решењем СО Велико Градиштебројод 320-25/2014-01-1 од 14.10.2014 године, имала је задатак да распише јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2017 годину што је и учинила након објављивања обрасца од надлежне Управе за пољопривредно земљиште а у складу са новим Законом о пољопривредном земљишту.
Дана 24.08.2016 године Начелник општинске управе општине Велико Градиште примио је допис Директора Управе за пољопривредно земљиште бр. 320-11-06273/2016-14 од 19.08.2016 године у коме се наводи да је дошло до Измена у обрасцу јавног позива у циљу поједностављивања процедуре и давање могућности већем броју лица да остваре право пречег закупа. У складу с наведеним дописом, потребнио је да Комисија донесе Одлуку о стављању ван снаге Јавног позиваза доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2017 годину са обрасцима захтева и обрасцима изјава.
Из напред наведеног а по консултацијама и техничком усаглашавању са надлежним органом Управе за пољопривредно земљиште предлаже се Комисији да усвоји Одлуку као у диспозитиву и да донесе нови Јавни позив.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ