Обавештење оо примени Закона о општем управном поступку

Чланом 9. ст. 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), предвиђено је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, док сагласно ставу 4. истог члана орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.

Чланом 9. ст. 1. и 2. Закона о општем управном поступку, прописано је да је орган дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре и заштите права и правне интересе, као и да се поступак води без одуговлачења и уз што мање трошкова за странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.
Чланом 103. Закона прописано је: да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Орган прибавља потребне податке у складу са законом, осим ако странка изричито изјави да ће потребне податке прибавити сама.

За свако непоштовање горе наведених одредби Закона о општем управном поступку, можете се обратити у канцеларију бр.4 у призељу, зграде Скупштине општине Велико Градиште или на телефон 660-122.

Руководилац Одељења
за општу управу и јавне службе
Весна Милановић, дипл.ецц

image_pdfimage_print