Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2016/2017. годину

На основу Одлуке о расписивању конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2016/2017 годину, број 67-7/2016-01-4 од 23.09.2016. године, Општинско веће општине Велико Градиште, објављује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

I БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА

У школској 2016/2017 години, стипендираће се 10 (десет) студената и то:

-Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, смер логопедија …………….. 1. стипендија
-Учитељски факултет, професор разредне наставе ……………………………………………. 1. стипендија
-Физички факултет или Природно математички факултет, одсек физика ………… 1. стипендија
-Филозофски факултет, одсек психологија ……………………………………………………….. 1. стипендија
-Филозофски факултет, одсек педагогија … ……………………………………………………… 1. стипендија
-Филозофски факултет, одсек археологија ………………………………………………………. 1. стипендија
-Висока туристичка школа струковних студија …………………………………………………. 1. стипендија
-Медицински факултет, доктор медицине ………………………………………………………… 1. стипендија
-Пољопривредни факултет, смер фитомедицина ……………………………………………….. 1. стипендија
-Редовни студент са инвалидитетом, без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе ……………………………………………………………………………………………………………………. 1. стипендија

Право на стипендију могу остварити редовни студенти који први пут уписују зимски семестар године коју студирају, са подручја општине Велико Градиште.
Стипендија се не може користити за поновљену годину студије на истом или другом факултету.
Студенти који користе студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа и по основу Закона о ученичком и студентском стандарду, не могу бити корисници стипендије.
Додељена стипендија, припада студенту од дана закључења Уговора о стипендирању, па до истека рока предвиђеног уговором.
Студент који прекине школовање дужан је да врати примљен износ стипендије са одговарајућом важећом каматом.
По завршетку студија стипендиста је дужан да прихвати запошљавање на подручју општине Велико Градиште, уколико постоји слободно радно место, најмање онолико година колико је користио стипендију.

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Студенти учесници конкурса дужни су да поднесу следећа документа:
– пријаву за доделу стипендије
– уверење о уписаној одговарајућој години студија и по који пут
– потврду о висини просечне оцене остварене у предходној години студија
– уверење о члановима заједничког домаћинства (овера надлежног органа)
– уверење о приходима по члану домаћинства за првих 6 (шест) месеци текуће године, издато од стране надлежног органа Општинске управе општине Велико Градиште (канцеларија бр.1. Општинске управе)
– изјаву да не примају студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду
– доказ о пребивалишту (очитану личну карту или фотокопију исте, уколико се ради о старом обрасцу или обрасцу без чипа или потврду о пребивалишту издату од стране ПС Велико Градиште).

Студенти са инвалидитетом, осим наведене документације достављају и оверену копију документа који потврђује њихову инвалидност.

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Рок за пријављивање на Конкурс отворен је закључно са даном 10.10.2016. године.
Пријава и остала конкурсна документација за доделу стипендија подноси се Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу и јавне службе, непосредно предајом на писарцу- канцеларија број 1, или путем поште на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште, са назнаком „Пријава на конкурс за доделу стипендије“.
Неблаговремено поднете пријаве и пријаве са непотпуном конкурсном документацијом неће се разматрати.

IV ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Редослед студената за доделу стипендије утврђује се на основу критеријума утврђених Одлуком о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр.13/2012).
Предност код студената са инвалидитетом, има студент са уписаним факултетом у односу на високу школу, уз поштовање критеријума утврђених Одлуком о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште.
Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине www.velikogradiste.rs

V ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ

Стипендија се додељује студенту за време трајања редовне наставе , која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања.
Са изабраним стипендистом , председник општине Велико Градиште закључује Уговор о стипендирању.
Студент прималац стипендије дужан је да редовно полаже испите и по упису наредне године студија, у роковима одређеним статутом факултета, доставља потврду Општинском већу општине Велико Градиште, у супротном сматраће се да је Уговор о стипендирању раскинут.

VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ И ИНФОРМИСАЊЕ О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Образац Изјаве да студент не прима студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду, као и све информације везане за Конкурс, могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу и јавне службе – канцеларија број 4, или на телефон 660-122; 662-489, контакт особа Весна Милановић.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

Број: 67-7/1/2016-01-4
Датум: 23.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Милић