ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 15. а у складу са чланом 16. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 5/2016) и Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Велико Градиште број 464-225/2016-01-2 од 27.07.2016. године, Председника општине Велико Градиште,
Председник општине Велико Градиште а преко Комисије за спровођење поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Велико Градиште,
о б ј а в љ у ј е д р у г о,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I Општина Велико Градиште, у поступку јавног надметања извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима, непокретности у јавној својини општине Велико Градиште које чине катастарка парцела број 3196/1 „Смонице“, земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 18420 m², уписана јавна својина општине Велико Градиште са обимом удела од 6056/18420, са постојећим објектима, објекат број 1 – зграда за коју није позната намена, П+0, површине основе 2776 m² и објекат број 2 – помоћна зграда, П+0, површине основе 50 m², јавна својина општине Велико Градиште са обимом удела од 1/1, све уписно у лист непокретности број 3351 К.о. Велико Градиште.
II Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.
Заинтересована лица предметну непокретност могу разгледати и остварити увид у документацију сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.
III Почетна цена за предмете надметања из тачке I утврђена је у висини тржишне вредности непокретности и укупно износи 41.261 еуро, стим што се исплата врши у динарској протввредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
IV Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан платити једнократно или на рате.
У случају једнократне исплате, остварује се попуст од 10% од утврђене купопродајне цене.
Ако се плаћање врши на рате износ купопродајне цене уплаћује се у једнаким месечним ратама највише до 24 месечне рате.
Када лице коме је уговором о купопродаји предвиђено плаћање цене у месечним ратама, одлучи да током периода отплате на предметној непокретности догради, реконструише или изврши друге радове за које је обавезно издавање грађевинске дозволе, дужан је да пре издавања грађевинске дозволе измири преостале рате у једнократном износу одређене уговором.
Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани уговором.
V По закључењу уговора о купопродаји и прибављеним доказима о регулисању међусобних обавеза са општином, о чему надлежно одељење Општинске управе издаје потврду, стичу се услови за упис права својине у јавном регистру о непокетностима и стварним правима на њима.
Када је купопродајним уговором предвиђено плаћање у месечним ратама Општинска управа доставља копију купопродајног уговора Служби за катастар непокретности Велико Градиште, у циљу уписа предбележбе о плаћању купопродајне цене у месечним ратама.
VI Јавно надметање одржаће се дана 26.09.2016 године са почетком у 12,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.
Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће поштом или лично писарници, а преко имовинско – правне службе Општинске управе општине Велико Градиште, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште, до 10,00 часова дана 26.09.2016. године.
Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 26.09.2016. године до 10,00 часова.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања
Кауција-депозит плаћа се на жиро рачун број 840-0961804-78, Општинске управе општине Велико Градиште.
Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.
Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем званичном курсу НБС-а на дан плаћања.
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена или потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.
VII Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина купопродајне цене.
VIII Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је подносилац пријаве.
Пријава мора да садржи:
1) за правно лице – назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју;
2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и извод из регистра надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.
У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно обајвљеном Огласу.
IX По завршеном надметању, у року од 10 дана, лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.
Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.
X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са условима Огласа, губи право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VI овог огласа.
XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-124 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 10. у приземљу, или соба бр. 41. на спрату.
Особа за контакт Милош Стојадиновић, дипл. правник.

Број: 464-225/2016-01-2,
Дана: 02.09.2016. године.

КОМИСИЈА

image_pdfimage_print