Archive for month: септембар, 2016

Сазив 3. седнице Скупштине општине Велико Градиште

На основу члана 56. и 57. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

САЗИВАМ

3. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 3. ОКТОБАР 2016. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

 

 Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи
 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,
 2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,
 3. ПредлогИзвештаја о остварењу буџета за период јануар – јун 2016. године,
 4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2016. годину,
 5. Предлог Одлуке о Општинској управи општине Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о утврђивању максималног броја запослених у општини Велико Градиште за 2015. годину,
 7. Предлог Одлуке о давању назива трга,
 8. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите грађана у општини Велико Градиште,
 9. Предлог Одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о давању сагласности на Статут ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште,
 12. Предлог Решења о прибављању непокретности у јавну својину за потребе изградње Спортске хале у Великом Градишту,
 13. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту ради исправке граница суседних катастарских парцела,(Шкеро Небојша),
 14. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Перић М Драгомир),
 15. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Ђорђевић Душица),
 16. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Обрадовић Душица),
 17. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Шошић Ивана),
 18. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата Управног одбора Дома здравља у Великом Градишту,
 19. Предлог Решења о именовању Управног одбора Дома здравља Велико Градиште,
 20. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Дома здравља у Великом Градишту,
 21. Предлог Решења о престанку мандата Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 22. Предлог Решења о именовању Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 23. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 24. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње школе Велико Градиште,
 25. Предлог Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Велико Градиште.

Број: 06-69/2016-01-1  

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Велико Градиште 

Браниславка Шуловић, с.р.

 

image_pdfimage_print

Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2016/2017. годину

На основу Одлуке о расписивању конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2016/2017 годину, број 67-7/2016-01-4 од 23.09.2016. године, Општинско веће општине Велико Градиште, објављује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

I БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА

У школској 2016/2017 години, стипендираће се 10 (десет) студената и то:

-Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, смер логопедија …………….. 1. стипендија
-Учитељски факултет, професор разредне наставе ……………………………………………. 1. стипендија
-Физички факултет или Природно математички факултет, одсек физика ………… 1. стипендија
-Филозофски факултет, одсек психологија ……………………………………………………….. 1. стипендија
-Филозофски факултет, одсек педагогија … ……………………………………………………… 1. стипендија
-Филозофски факултет, одсек археологија ………………………………………………………. 1. стипендија
-Висока туристичка школа струковних студија …………………………………………………. 1. стипендија
-Медицински факултет, доктор медицине ………………………………………………………… 1. стипендија
-Пољопривредни факултет, смер фитомедицина ……………………………………………….. 1. стипендија
-Редовни студент са инвалидитетом, без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе ……………………………………………………………………………………………………………………. 1. стипендија

Право на стипендију могу остварити редовни студенти који први пут уписују зимски семестар године коју студирају, са подручја општине Велико Градиште.
Стипендија се не може користити за поновљену годину студије на истом или другом факултету.
Студенти који користе студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа и по основу Закона о ученичком и студентском стандарду, не могу бити корисници стипендије.
Додељена стипендија, припада студенту од дана закључења Уговора о стипендирању, па до истека рока предвиђеног уговором.
Студент који прекине школовање дужан је да врати примљен износ стипендије са одговарајућом важећом каматом.
По завршетку студија стипендиста је дужан да прихвати запошљавање на подручју општине Велико Градиште, уколико постоји слободно радно место, најмање онолико година колико је користио стипендију.

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Студенти учесници конкурса дужни су да поднесу следећа документа:
– пријаву за доделу стипендије
– уверење о уписаној одговарајућој години студија и по који пут
– потврду о висини просечне оцене остварене у предходној години студија
– уверење о члановима заједничког домаћинства (овера надлежног органа)
– уверење о приходима по члану домаћинства за првих 6 (шест) месеци текуће године, издато од стране надлежног органа Општинске управе општине Велико Градиште (канцеларија бр.1. Општинске управе)
– изјаву да не примају студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду
– доказ о пребивалишту (очитану личну карту или фотокопију исте, уколико се ради о старом обрасцу или обрасцу без чипа или потврду о пребивалишту издату од стране ПС Велико Градиште).

Студенти са инвалидитетом, осим наведене документације достављају и оверену копију документа који потврђује њихову инвалидност.

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Рок за пријављивање на Конкурс отворен је закључно са даном 10.10.2016. године.
Пријава и остала конкурсна документација за доделу стипендија подноси се Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу и јавне службе, непосредно предајом на писарцу- канцеларија број 1, или путем поште на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште, са назнаком „Пријава на конкурс за доделу стипендије“.
Неблаговремено поднете пријаве и пријаве са непотпуном конкурсном документацијом неће се разматрати.

IV ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Редослед студената за доделу стипендије утврђује се на основу критеријума утврђених Одлуком о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр.13/2012).
Предност код студената са инвалидитетом, има студент са уписаним факултетом у односу на високу школу, уз поштовање критеријума утврђених Одлуком о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште.
Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине www.velikogradiste.rs

V ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ

Стипендија се додељује студенту за време трајања редовне наставе , која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања.
Са изабраним стипендистом , председник општине Велико Градиште закључује Уговор о стипендирању.
Студент прималац стипендије дужан је да редовно полаже испите и по упису наредне године студија, у роковима одређеним статутом факултета, доставља потврду Општинском већу општине Велико Градиште, у супротном сматраће се да је Уговор о стипендирању раскинут.

VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ И ИНФОРМИСАЊЕ О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Образац Изјаве да студент не прима студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду, као и све информације везане за Конкурс, могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу и јавне службе – канцеларија број 4, или на телефон 660-122; 662-489, контакт особа Весна Милановић.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

Број: 67-7/1/2016-01-4
Датум: 23.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Милић

image_pdfimage_print

Интерактивна школска табла и за ђаке у селу Десине

Нову интерактивну школску таблу добило је ове године и одељење Основне школе “Миша Живановић“ у селу Десину. Колектив и ученике су тим поводом посетили заменик председника општине, Слађан Марковић, и одборница СО из Десина, Сузана Танасковић.

Захваливши се локалној самоуправи за ново наставно помагало, директор Школе, Дејан Рајковић, истакао је да је ово већ осма табла коју је Школа добила од општине, а коју ће млади наставни кадар успешно користити у настави.

Заменик председника најавио је набавку нових табли и за остала одељења до краја године, а овом приликом уручио је ученицима књигу “Пажљивкова правила“ Агенције за безбедност у саобраћају која је подељена полазницима првог разреда свих школа. До сада је школама на територији општине уручено 38 “паметних“ табли које ће бити обезбеђене свим подручним одељењима како ђаци не би били ускраћени за ова учила.

У име школског колектива захвалила се наставница Бранка Видојевић која је на новој табли на занимљив начин изложила историјат десинске школе коју ове школске године похађа 14 ученика.

ВИДЕО ПРИЛОГ

Интерактивна школска табла, Десине

image_pdfimage_print

Избори за савете месних заједница: Курјаче, Бискупље, Гарево, Десине, Ђураково-Поповац, Камијево, Кумане, Острово, Рам, Сираково, Средњево и Царевац

Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Број: 013-236/2016-01-1
Датум: 20.09.2016. године
Велико Градиште

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани да ће се 06. новембра 2016. године одржати избори за савете месних заједница: Курјаче, Бискупље, Гарево, Десине, Ђураково-Поповац, Камијево, Кумане, Острово, Рам, Сираково, Средњево и Царевац.

Кандидатуру за чланове Савета може поднети сваки грађанин који је држављанин Републике Србије, који има бирачко право и који има пребивалиште на територији месне заједнице кога потписаним и овереним изјавама подржи број бирача прописан статутом месне заједнице, који имају пребивалиште на територији Месне заједнице.

Избори се спроводе у складу са Статутом Месне заједнице.

Изборе за Савет Месне заједнице спроводиће Комисија у саставу:
1. Добрица Миловановић, адвокат из Великог Градишта, Председник комисије,
2. Драгиша Милић, адвокат из Великог Градишта, члан и
3. Милан Митић, дипл. правник из Великог Градишта, члан.

Обрасце који се подносе уз кандидатуру, заинтересовани кандидати могу преузети у канцеларији бр. 43 у згради Општине Велико Градиште, адреса Житни трг бр. 1 Велико Градиште или на сајту општине Велико Градиште https://velikogradiste.rs/ .

Информације на телефон: 063/311-239 Добрица Миловановић и 069/80-17-698 Милан Митић

ОБРАСЦИ
МЗ-1 Изјава бирача
МЗ-2 Кандидатура за члана савета месне заједнице
МЗ-3 Списак бирача

Комисија за Координирано спровођење избора
за савете месних заједница
на територији општине Велико Градиште

image_pdfimage_print

Урнебесна комедија на репертоару Културног центра: „Метар и по до Цезара“

У знак успешно завршених летњих културно-туристичких садржаја  и захвалности суграђанима на подршци и одзиву, а као најава за предстојећи 2. Фестивал аматерских позоришта „Штап и канап“,на сцени Културног центра „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште биће изведена урнебесна комедија „Метар и по до Цезара“.

Извођење представе је заказано за недељу, 25. септембар, са почетком  у 19.30 сати.

Градиштанска публика ће имати прилику  да буде на „Метар и по до Цезара“ кроз истоимену представу којом ће се  представити театарска трупа „Балкан нови покрет“ из Београда.

Улаз је слободан!

О ПРЕДСТАВИ

Марија Вeљковић, глумица и водитeљ ТВ eмисијe „Слагалица“

Лeпомир Ивковић, глумац Народног позоришта из Бeограда

Вeсна Станковић, глумица Југословeнског драмског позоришта

Рeч јe о причи с почeтка српскe транзицијe, о нeзапослeности, бeспарици двојe људи, проткана горким хумором. Увeк мeтар и по дужинe нeдостајe Милану (Лепомир Ивковић) да досeгнe Цeзарово благо у тајним ископинама Виминацијума и са супругом Вeсном (Весна Станковић) и да сe рeши животних нeдаћа.

Умeсто спасоносног блага из налазишта и маштe јунака израња лeпа Римљанка Рeа (Марија Вељковић) и настају новe нeвољe…

Прeдстава „Мeтар и по до Цeзара“ јe рађeна по тeксту Славишe Радовановића и у рeжији Вeснe Станковић.

В И Д И М О  СЕ  П О З О Р И Ш Т У  !

Metar i po do Cezara 20.03

Metar i po do Cezara 20.03

image_pdfimage_print

У селу Десинe успешно спроведена акција “Војни лекар на селу“

Црвени крст, Дом здравља и општина Велико Градиште, заједно са Војском Србије, 15. септембра су у селу Десине, успешно реализовали акцију “Војни лекар на селу“.

Припаднике ВС примио је председник општине, Драган Милић, који је изразио велико заадовољство због успешне сарадње Војске Србије и локалне самоуправе и пожелео успешан рад свим учесницима у акцији.

Мештанима села Десине здравствени радници ВС и ДЗ Велико Градиште контролисали су ниво шећера у крви и крвни притисак и давали стручне савете. Oва акција наишла је на добар одзив код мештана и поред тога што су пољопривредни радови у току.

Истовремено, војни ветеринар обилазио је пољопривредна газдинства, обављао преглед стоке и пружао одговарајућу стручну и саветодавну помоћ.

У акцији су учествовали др Недељко Васић, испред Дома здравља и Гордана Јецић, помоћник председника општине за пољопривреду.

ВИДЕО ПРИЛОГ

m03_2281 m03_2282 m03_2285 m03_2287 m03_2289 m03_2290 m03_2291

image_pdfimage_print

Прва манифестација „Златна младост на Сребрном језеру“ надмашила очекивања

Премашивши сва очекивања, у суботу, 10. септембра, на Сребрном језеру и у Великом Градишту, одржана је манифестација “Златна младост на Сребрном језеру“ којом је на најлепши начин завршено културно лето 2016.

Почетак манифестације обележила је пионирска утакмица кошаркашких клубова “Младост“ из Беле Паланка и “ВГ“ из Великог Градишта. Ова ревијална утакмица, завршена победом “ВГ“, одиграна је на теренима Кошаркашког кампа “ТЕО4” нашег прослављеног кошаркаша, Милоша Теодосића. У спортском духу, након ове утакмице, у прелепом амбиенту на самој обали Сребрног језера, као најмлађи учесници манифестације, пионири су одиграли мечеве у одбојци на песку.

По завршетку спортског дела програма, за учеснике фестивала je, уз ручак, приређено крстарење бродом “Ана” које је одушевило све присутне, поготову најмлађе који су први пут имали прилику да плове најлепшом европском реком.

У другом делу програма који се одвијао у градском парку, Туристичке организације Великог Градишта, Беле Паланке и Власотинца, представиле су туристичке потенцијале својих општина.

Тако су посетиоци имали прилику да уживају у у неодољивом укусу белопаланачких баница и промоцији Винског бала који је једна од значајнијих манифестација у Власотинцу. Туристичка организација општине Велико Градиште имала је занимљиву презенацију својих потенцијала, а код штанда су се обратили председник општине господин Драган Милић и директорка Туристичке организације Дајана Стојановић.

Програм на сцени отворила су два плесна студија, “FANTASY“ из Власотинца и “SPEKTAR“ из Краљева. У наставку програма представили су се млади рок састави, а музичари су доминирали на сцени. Одличан утисак су оставили “Експеримент“ из Беле Паланке, “Време чуда“ из Београда и “Револтни перон“ из Великог Градишта. Свим учесницима председник општине Велико Градиште Драган Милић поделио је захвалнице, а овом приликом истакао је да је Србија добила још једну значајну манифестацију која пружа шансу младим људима да своје идеје и таленте представе широј јавности.

Након представљања талентованих младих људи који су показали своју стваралачку креативност, предивно вече, спектакуларним концертом затвориле су “Неверне бебе“.

ВИДЕО ПРИЛОГ

m03_2068 m03_2071 m03_2078 m03_2088 m03_2095 m03_2096 m03_2103 m03_2108 m03_2110 m03_2111 m03_2114 m03_2121 m03_2122 m03_2125 m03_2127 m03_2134 m03_2139 m03_2143 m03_2154 m03_2169 m03_2178 m03_2180 m03_2183 m03_2187

image_pdfimage_print

Успешно завршен 8. “СИЛАФЕСТ“ 2016.

У петак, 2. септембра, у градском парку у Великом Градишту, одржана је се церемонија свечаног затварања међународног Фестивала кратког туристичког и еколошког филма СИЛАФЕСТ 2016.

Велико Градиште је у протеклој недељи било домаћин филмским ствараоцима документарних белешки из целог света. Многобројни посетиоци, љубитељи филмске уметности, били су у могућности да на вечерњим пројекцијама уживају у најбољим филмским остварењима и премијерама кратких документарних филмова из света туризма и екологије. Жири састављен од еминентних стручњака имао је тежак задатак да ода признање најуспешнијим филмским остварењима из читавог света.

На церемонији затварања говорили су председник општине, господин Драган Милић и госпођа Љиљана Черовић, представница Туристичке организације Србије. Међу многобројним званичницима на СИЛАФЕСТ-у ове године присуствао је и генерални директор CIFT-е под чијим се покровитељством одржавају највећи светски филмски фестивали у Кану, Венецији, Њујорку…

У присуству великог броја медија уручене су награде најбољима, а извршни директор фестивала, Бошко Савковић, подсетио нас је да се ове вечери фестивал не завршава, да он траје целе године, а да је вече доделе награда његов врхунац. Припреме за СИЛАФЕСТ 2017. су већ у току, а сваке године на фестивал, који је у породици CIFT-ових фестивала, пристиже све већи број филмова.

Награде су додељене, а гости фестивала отишли су богатији за један нови доживљај туристичког и еколошког филма и за бар још једно ново пријатељство.

Фестивал је отворен 28. августа, а у оквиру њега одржаване су вечерње пројекције филмова и дневне прес-конференције. Додатни садржаји одушевили су учеснике па су у оквиру њих одржане презентације, такмичења у пецању, кување рибље чорбе, а организован је и заједнички обилазак Рамске тврђаве.

Туристичка организација

ВИДЕО ПРИЛОГ

m03_1233 m03_1252 m03_1253 m03_1260 m03_1266 m03_1274 m03_1277 m03_1280 m03_1287 m03_1292 m03_1326 m03_1330 m03_1341 m03_1357 m03_1389 m03_1394 m03_1398 m03_1400 m03_1403 m03_1404 m03_1406 m03_1409 m03_1416

 

image_pdfimage_print

ДНЕВНИК МАШИНОВОЂЕ

plakat-dnevnik-masinov
У среду, 21. СЕПТЕМБРА, у сали Културног центра „Властимир Павловић Царевац“ , биће приказан филм „ДНЕВНИК МАШИНОВОЂЕ“.

Пројекције су заказане за 18.00 и 20.00 сати.
Цена улазнице је 250,00 динара.

О филму
Дужина трајања филма: 85 мин
Жанр: комeдија

Глумци: Лазар Ристовски, Пeтар Кораћ, Павлe Ерић, Мирјана Карановић, Јасна Ђуричић, Младeн Нeлeвић, Нина Јанковић
Рeжисeр: Милош Радовић

Сваки машиновођа, током својe профeсионалнe каријeрe, нeнамeрно убијe 20 – 30 људи. Жртвe су обично самоубицe, нeпажљиви, пијани, или само одсутни људи. Чињeница да воз нe можe да сe заустави најмањe 700 мeтара након што јe кочница активирана, ослобађа машиновођe свакe одговорности. Нeвиност за нeбројeнe жртвe – чини овe масовнe убицe групом људи са посeбним мeнталним и психолошким профилом..

„Днeвник Машиновођe“ јe комeдија-мeлодрама о нeвиним убицама и њиховим животима. Илија, кога маeстрално тумачи Лазар Ристовски јe шeздeсeтогодишњи машиновођа, на корак до пeнзијe. Он држи нeславан рeкорд од 28 гажeња током каријeрe. Њeгов дeвeтнаeстогодишњи усвојeни син Сима, у тумачeњу одличног Пeтра Кораћа, припрeма сe да настави породичну традицију. Илија га упознајe са послом и чињeницом да су нeсрeћe нeизбeжнe. Сима сe плаши, он нe жeли да постанe убица. Сима почињe сам да вози. Нeрвозан јe, уплашeн, ноћу нe спава. Дани пролазe… Прва нeдeља, друга нeдeља… још никог нијe згазио! Сима свe споријe вози, чeсто зауставља воз, излази из локомотивe, глeда да ли нeко лeжи на прузи. Нeмајући други избор, Илија одлучујe да сам лeгнe на шинe и тако спасe живот свог сина Сима вози нe знајући да, киломeтар одатлe, на прузи лeжи њeгов отац, усвом најлeпшeм одeлу…

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print